Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Egzekucja administracyjna z nieruchomości

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: EAzN

ISBN: 978-83-61188-44-5

Liczba stron: 296

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Egzekucja z nieruchomości jest najbardziej rozbudowanym, a jednocześnie najmniej znanym i opracowanym środkiem egzekucyjnym w administracji. Choć cechuje się bardzo dużą skutecznością, jest postrzegana jako niezmiernie uciążliwa. Wynika to ze złożonej problematyki prawnej i obszernego katalogu czynności faktycznych, które się z nią wiążą.

 

Publikacja w przystępny sposób przedstawia wieloetapową i skomplikowaną procedurę egzekucji z nieruchomości, na którą składają się: zajęcie nieruchomości, opis i oszacowanie, licytacja wraz z przybiciem oraz przyznanie własności. Opisuje także niezbędne działania po zakończeniu egzekucji, jak np. przeprowadzenie podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości.

 

Niniejsze opracowanie stanowi praktyczny przewodnik dla pracowników organów wierzycielskich i organów egzekucyjnych na drodze postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Książka adresowana jest również do potencjalnych zobowiązanych, ponieważ opisuje ich sytuację procesową.

 

Do zamówienia zostaną doliczone koszty transportu: 6 zł za przesyłkę ekonomiczną (Poczta Polska) lub 20 zł za przesyłkę kurierską (DPD Polska Sp. z o.o). Koszt wysyłki doliczany jest do ceny jednego z produktów z zamówienia. Zamówienia powyżej 60 zł są wysyłane bezpłatnie.

Autorzy

Radosław Kujawiński - prawnik, absolwent podyplomowych studiów egzekucji administracyjnej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista do spraw egzekucji z nieruchomości w Dziale Egzekucji Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu.

Krzysztof Sobieralski - doktor prawa, adiunkt w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, doświadczony trener i konsultant specjalizujący się w tematyce prawa administracyjnego, wykładowca na podyplomowych studiach egzekucji administracyjnej. Autor komentarza do kpa oraz licznych artykułów na temat egzekucji administracyjnej i sądownictwa administracyjnego.

Spis treści

„Egzekucja administracyjna z nieruchomości”
Autorzy: Radosław Kujawiński, Krzysztof Sobieralski

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Przedmiot i podmioty administracyjnego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości


1.1.    Zakres przedmiotowy stosowania egzekucji z nieruchomości 

1.1.1.    Uwagi ogólne
1.1.2.    Definicja nieruchomości
1.1.3.    Ułamkowa część nieruchomości
1.1.4.    Użytkowanie wieczyste
1.1.5.    Ograniczone prawa rzeczowe

1.2.    Właściwość organu egzekucyjnego 

1.2.1.    Uwagi ogólne
1.2.2.    Powoływanie i odwoływanie naczelnika urzędu skarbowego
1.2.3.    Właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego
1.2.4.    Właściwość rzeczowa i zadania naczelnika urzędu skarbowego
1.2.5.    Organ rekwizycyjny
1.2.6.    Skutki naruszenia przez organ egzekucyjny przepisów o właściwości

1.3.    Uczestnicy postępowania egzekucyjnego z nieruchomości 

1.3.1.    Wierzyciel
1.3.2.    Zobowiązany
1.3.3.    Osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe i roszczenia zabezpieczone na nieruchomości
1.3.4.    Właściciel gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste
1.3.5.    Zarządca nieruchomości
1.3.6.    Świadkowie
1.3.7.    Osoby trzecie
1.3.8.    Nabywca nieruchomości i zbycie nieruchomości po wszczęciu egzekucji z nieruchomości
1.3.9.    Kuratela w toku egzekucji z nieruchomości

1.4.    Egzekucja z nieruchomości stanowiącej współwłasność ustawową małżeńską zobowiązanego i jego małżonka 

1.4.1.    Uwagi ogólne
1.4.2.    Egzekucja z majątku wspólnego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
1.4.3.    Egzekucja z majątku wspólnego na gruncie ordynacji podatkowej


Rozdział 2.
Przesłanki umożliwiające wszczęcie egzekucji z nieruchomości


2.1.    Uwagi ogólne 

2.1.1.    Istnienie przedmiotu egzekucji
2.1.2.    Zasada ostateczności egzekucji z nieruchomości
2.1.3.    Poinformowanie wierzyciela o bezskuteczności egzekucji
2.1.4.    Zasada egzekwowania należności ustalonych bądź określonych w ostatecznej decyzji lub innych aktach
2.1.5.    Wniosek wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości
2.1.6.    Zasada uiszczenia zaliczki na wydatki egzekucyjne
2.1.7.    Przesłanki umożliwiające wszczęcie egzekucji z nieruchomości – uwagi de lege ferenda


Rozdział 3.
Kompetencje prawotwórcze podmiotów administracji publicznej


3.1.    Sposób zajęcia nieruchomości 

3.1.1.    Uwagi ogólne
3.1.2.    Wezwanie do zapłaty
3.1.3.    Wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wzmianki o wszczęciu egzekucji (złożenie wniosku do zbioru dokumentów)
3.1.4.    Zawiadomienie wierzyciela o wszczęciu egzekucji z nieruchomości

3.2.    Zakres przedmiotowy zajęcia nieruchomości
3.3.    Chwila zajęcia nieruchomości
3.4.    Skutki zajęcia

3.4.1.    Obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową po jej zajęciu

3.5.    Przystąpienie kolejnych wierzycieli do toczącej się egzekucji
3.6.    Łączenie postępowań egzekucyjnych
3.7.    Zajęcie ułamkowej części nieruchomości
3.8.    Zajęcie prawa użytkowania wieczystego

Rozdział 4.
Zarząd zajętą nieruchomością


4.1.    Uwagi ogólne
4.2.    Powstanie zarządu zajętą nieruchomością
4.3.    Zmiany w sprawowaniu zarządu

4.3.1.    Odebranie i ustanowienie zarządu
4.3.2.    Uprawnienia zobowiązanego po utracie zarządu
4.3.3.    Wprowadzenie w zarząd
4.3.4.    Zarząd nieruchomością po zakończeniu licytacji
4.3.5.    Pozycja procesowa zarządcy

4.4.    Prawa i obowiązki zarządcy

4.4.1.    Uwagi ogólne
4.4.2.    Czynności zwykłego zarządu
4.4.3.    Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu
4.4.4.    Wpływ zarządu na umowy dotyczące nieruchomości
4.4.5.    Legitymacja procesowa zarządcy
4.4.6.    Obowiązki sprawozdawcze zarządcy

4.5.    Wynagrodzenie zarządcy

4.5.1.    Wynagrodzenie zarządcy ustanowionego w toku postępowania
4.5.2.    Wynagrodzenie zarządcy – zobowiązanego
4.5.3.    Zwrot wydatków zarządcy
4.5.4.    Przedawnienie roszczeń z tytułu zarządu

4.6.    Odpowiedzialność zarządcy
4.7.    Zasady wydatkowania przez zarządcę pożytków z nieruchomości

Rozdział 5.
Opis i oszacowanie wartości nieruchomości


5.1.    Uwagi ogólne
5.2.    Termin opisu i oszacowania wartości nieruchomości
5.3.    Czynności poprzedzające opis i oszacowanie wartości nieruchomości
5.4.    Realizacja prawa pierwokupu przez jednostkę samorządu terytorialnego
5.5.    Wyznaczenie rozprawy administracyjnej w celu opisu i oszacowania wartości nieruchomości

5.5.1.    Uwagi ogólne
5.5.2.    Powiadomienie uczestników postępowania egzekucyjnego
5.5.3.    Zagadnienie naruszenia procedury

5.6.    Wydzielenie części nieruchomości w celu prowadzenia egzekucji

5.6.1.    Uwagi ogólne
5.6.2.    Przesłanki wydzielania części zajętej nieruchomości
5.6.3.    Orzeczenie w przedmiocie wydzielenia
5.6.4.    Sposób i tryb wydzielenia nieruchomości

5.7.    Opis i oszacowanie wartości nieruchomości

5.7.1.    Uwagi ogólne
5.7.2.    Oględziny nieruchomości
5.7.3.    Opis nieruchomości
5.7.4.    Oszacowanie wartości nieruchomości
5.7.5.    Oszacowanie wartości nieruchomości podczas prowadzenia egzekucji z ułamkowej części nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego
5.7.6.    Treść i forma operatu szacunkowego

5.8.    Zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości. Zakres kognicji organu egzekucyjnego
5.9.    Dodatkowy opis i oszacowanie wartości nieruchomości

Rozdział 6.
Sprzedaż nieruchomości


6.1.    Uwagi ogólne
6.2.    Obwieszczenie o licytacji

6.2.1.    Termin licytacji
6.2.2.    Obwieszczenie o licytacji
6.2.3.    Ogłoszenie obwieszczenia o licytacji
6.2.4.    Doręczenie obwieszczenia o licytacji
6.2.5.    Zaskarżanie obwieszczenia o licytacji

6.3.    Przejęcie nieruchomości przed terminem licytacji

6.3.1.    Uwagi ogólne
6.3.2.    Charakter nieruchomości podlegającej przejęciu przed licytacją
6.3.3.    Wniosek o przejęcie nieruchomości
6.3.4.    Rozstrzygnięcie organu egzekucyjnego

6.4.    Przedstawienie akt organowi nadzoru
6.5.    Warunki licytacyjne

6.5.1.    Uwagi ogólne
6.5.2.    Uprawnienie do udziału w licytacji
6.5.3.    Wadium
6.5.4.    Cena wywołania
6.5.5.    Wpłata ceny nabycia na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego
6.5.6.    Skutki niewykonania warunków licytacyjnych

6.6.    Licytacja nieruchomości

6.6.1.    Uwagi ogólne
6.6.2.    Wywołanie licytacji
6.6.3.    Licytacja właściwa
6.6.4.    Zamknięcie licytacji
6.6.5.    Skarga na czynności poborcy skarbowego w toku licytacji
6.6.6.    Protokół z licytacji
6.6.7.    Koszty egzekucyjne związane z przeprowadzeniem licytacji

6.7.    Prawo przejęcia nieruchomości po bezskutecznej licytacji
6.8.    Przybicie

6.8.1.    Uwagi ogólne
6.8.2.    Udzielenie przybicia
6.8.3.    Składniki postanowienia o przybiciu
6.8.4.    Odmowa udzielenia przybicia
6.8.5.    Skutki odmowy przybicia
6.8.6.    Doręczanie i zaskarżanie przybicia
6.8.7.    Śmierć licytanta przed wydaniem postanowienia o przybiciu

6.9.    Przyznanie własności
6.9.1.    Uwagi ogólne
6.9.2.    Postanowienie o przyznaniu własności
6.9.3.    Wpływ ogłoszenia upadłości na przyznanie własności
6.9.4.    Skutki przyznania własności
6.10.    Sprzedaż nieruchomości w toku egzekucji a podatek od towarów i usług

Rozdział 7.
Podział kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości


7.1.    Uwagi ogólne
7.2.    Uczestnicy podziału
7.3.    Plan podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości 

7.3.1.    Charakter prawny planu podziału
7.3.2.    Chwila sporządzenia planu podziału
7.3.3.    Treść planu podziału
7.3.4.    Doręczenie, zaskarżanie i wykonanie planu podziału

7.4.    Zasady i kolejność zaspokajania wierzytelności w planie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

7.4.1.    Uwagi ogólne
7.4.2.    Zasady podziału kwoty uzyskanej z egzekucji
7.4.3.    Kolejność zaspokajania wierzytelności z kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

7.5.    Opłata komornicza

Rozdział 8.
Odpowiedzialność odszkodowawcza


8.1.    Uwagi ogólne
8.2.    Roszczenia odszkodowawcze przysługujące zobowiązanemu wobec wierzyciela i organu egzekucyjnego
8.3.    Odpowiedzialność odszkodowawcza zobowiązanego wobec nabywcy zajętej nieruchomości

Bibliografia
Orzecznictwo

Ostatnio przeglądane

Egzekucja administracyjna z nieruchomości
 

Egzekucja administracyjna z nieruchomości

Radosław Kujawiński, Krzysztof Sobieralski

Cena: 119,00 zł
więcej