Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Opłata adiacencka i renta planistyczna

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: OAiRP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2010

ISBN: 978-83-61188-43-8

Liczba stron: 152

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Opłata adiacencka i opłata jednorazowa (renta planistyczna) to należności pieniężne o charakterze publicznoprawnym. Ustala je organ wykonawczy gminy w drodze decyzji administracyjnej.

 

Książka analizuje obowiązujące regulacje prawne w zakresie opłat adiacenckich i opłaty jednorazowej ze szczególnym uwzględnieniem problemów interpretacyjnych i błędów pojawiających się w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w celu ustalenia tego rodzaju obowiązków pieniężnych.


W części publikacji poświęconej opłacie adiacenckiej autorka osobno omawia każdy z jej rodzajów, tj. opłatę adiacencką z tytułu: podziału nieruchomości, budowy urządzeń infrastruktury technicznej, scalenia i podziału nieruchomości, jak również proces ustalania tej opłaty w zależności od przyczyny jej powstawania, tj. podziału nieruchomości, udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz scalenia i podziału nieruchomości.

 

W opracowaniu wykorzystano nie tylko aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, ale też wiedzę i doświadczenie osób orzekających w samorządowym kolegium odwoławczym i szkoleniowców z tej dziedziny.

 

Książka skierowana jest do praktyków, pracowników organów administracji publicznej, którzy prowadzą postępowania administracyjne z zakresu opłaty adiacenckiej i opłaty jednorazowej, jak również do każdego, kto może mieć do czynienia z tego rodzaju należnościami pieniężnymi.

 

Do zamówienia zostaną doliczone koszty transportu: 6 zł za przesyłkę ekonomiczną (Poczta Polska) lub 20 zł za przesyłkę kurierską (DPD Polska Sp. z o.o). Koszt wysyłki doliczany jest do ceny jednego z produktów z zamówienia. Zamówienia powyżej 60 zł są wysyłane bezpłatnie.

Autorzy

Agnieszka Lorek - prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pracownik dydaktyczny Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych Asesor we Wrocławiu, wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, doświadczony trener z zakresu problematyki związanej z opłatą adiacencką i opłatą jednorazową.

Spis treści

„Opłata adiacencka i renta planistyczna”
Autorka: Agnieszka Lorek

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Opłata adiacencka

1.    Zagadnienia ogólne

1.1.    Przegląd prawodawstwa
1.2.    Definicja i rodzaje opłat adiacenckich
1.3.    Charakter prawny opłaty adiacenckiej

2.    Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości – regulacja prawna

2.1.    Obowiązek ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
2.2.    Podział nieruchomości jako podstawa ustalenia opłaty adiacenckiej

2.3.    Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości gruntowej
2.4.    Materialnoprawne przesłanki ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

2.4.1.    Zatwierdzenie podziału nieruchomości decyzją ostateczną
2.4.2.    Wzrost wartości nieruchomości spowodowany podziałem nieruchomości
2.4.3.    Operat szacunkowy jako podstawowy dowód w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej
2.4.4.    Obowiązywanie uchwały rady gminy ustalającej stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
2.4.5.    Ustalenie opłaty adiacenckiej w terminie lat od dnia, kiedy decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna

2.5.    Możliwość rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty
2.6.    Alternatywna forma rozliczenia z gminą z tytułu opłaty adiacenckiej związanej z podziałem nieruchomości
2.7.    Opłata adiacencka związana z przeprowadzeniem „uproszczonej” procedury scalenia i podziału nieruchomości

3.    Opłata adiacencka z tytułu udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej

3.1.    Uwagi ogólne
3.2.    Zakres stosowania przepisów rozdziału ugn
3.3.    Pojęcie „budowy” urządzeń infrastruktury technicznej
3.4.    Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej
3.5.    Obowiązek ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej
3.6.    Materialnoprawne przesłanki ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej

3.6.1.    Stworzenie warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej albo warunków do korzystania z wybudowanej drogi
3.6.2.    Wzrost wartości nieruchomości spowodowany wybudowaniem drogi lub urządzeń infrastruktury technicznej wymienionych w ustawie
3.6.3.    Obowiązywanie uchwały rady gminy ustalającej stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
3.6.4.    Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w terminie do lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi

3.7.    Rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty
3.8.    Waloryzacja
3.9.    Nakłady ponoszone przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej

4.    Opłata adiacencka z tytułu scalenia i podziału nieruchomości

4.1.    Uwagi ogólne
4.2.    Scalenie i podział nieruchomości jako podstawa ustalenia opłaty adiacenckiej
4.3.    Zakres stosowania rozdziału ugn
4.4.    Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat adiacenckich z tytułu scalenia i podziału nieruchomości
4.5.    Obowiązek ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu scalenia i podziału nieruchomości
4.6.    Materialnoprawne przesłanki ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu scalenia i podziału nieruchomości

4.6.1.    Podjęcie uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości
4.6.2.    Określenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej w uchwale rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości
4.6.3.    Wzrost wartości nieruchomości spowodowany scaleniem i podziałem nieruchomości
4.6.4.    Ustalenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta terminów i sposobu wnoszenia opłat adiacenckich

4.7.    Forma i sposób ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu scalenia i podziału
4.8.    Waloryzacja
4.9.    Alternatywna forma rozliczenia z gminą z tytułu opłaty adiacenckiej związanej ze scaleniem i podziałem nieruchomości


Rozdział 2. Opłata jednorazowa (renta planistyczna)

1.    Zagadnienia ogólne

1.1.    Regulacja prawna w zakresie renty planistycznej
1.2.    Charakter prawny opłaty jednorazowej

2.    Obowiązek ustalenia opłaty jednorazowej
3.    Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat jednorazowych

3.1.    Odpowiedzialność z tytułu opłaty jednorazowej

4.    Ustalenie stanu prawnego nieruchomości
5.    Materialnoprawne przesłanki ustalenia renty planistycznej

5.1.    Położenie nieruchomości na obszarze, dla którego uchwalono lub zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
5.2.    Wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem lub zmianą planu

5.2.1.    Ustalenie przeznaczenia nieruchomości przed uchwaleniem (zmianą) planu miejscowego
5.2.2.    Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu o ustalenie opłaty jednorazowej

5.3.    Zbycie nieruchomości przez właściciela lub użytkownika wieczystego
5.4.    Ustalenie renty planistycznej w terminie lat od dnia, w którym plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana stały się obowiązujące

6.    Stawka procentowa opłaty jednorazowej
7.    Możliwość ustalenia opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wydania decyzji o warunkach zabudowy
8.    Ustalenie wysokości opłaty jednorazowej przed zbyciem nieruchomości

Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Opłata adiacencka i renta planistyczna
 

Opłata adiacencka i renta planistyczna

Agnieszka Lorek

Cena: 119,00 zł
więcej