Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Urlopy i zwolnienia od pracy

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: UiZOP

Autor: Joanna Kaleta

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Kadry i Płace w Administracji

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-62723-89-8

Liczba stron: 288

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Najbardziej kompleksowe opracowanie na temat urlopów i zwolnień od pracy

 

W publikacji zostały opisane wszystkie rodzaje urlopów i zwolnień pracowniczych oraz ich wpływ na organizację, planowanie i rozliczanie czasu pracy. Autorka szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, szkoleniowych oraz urlopów związanych z rodzicielstwem. Dużo uwagi poświęca zwolnieniom od pracy, podpowiadając między innymi, jak ustalić wysokość wynagrodzenia za tego typu nieobecność. W opracowaniu nie zabrakło także wyjaśnienia kwestii urlopów i zwolnień przysługujących specjalnym grupom pracowniczym – radcom prawnym, osobom niepełnosprawnym czy nauczycielom.

 

Książka zawiera liczne przykłady, dzięki którym czytelnik pozna zasady udzielania urlopu w różnych systemach i wymiarach czasu pracy. Dowie się również, jak obliczać urlop pracownikowi podejmującemu pierwszą pracę lub zatrudnionemu równocześnie u kilku pracodawców. Autorka tłumaczy ponadto, w jakich sytuacjach pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego oraz czy szkolenia i prywatne wyjścia pracownika wlicza się do czasu pracy.

Autorzy

Joanna Kaleta – adwokat, specjalizuje się m.in. w zagadnieniach czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę. Doświadczony szkoleniowiec, autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Były pracownik Departamentu Prawnego oraz Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy.

Spis treści

„Urlopy i zwolnienia od pracy”
Autor: Joanna Kaleta

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Urlop wypoczynkowy


1.1.    Zagadnienia ogólne

1.1.1.    Pracowniczy charakter urlopu wypoczynkowego
1.1.2.    Coroczny charakter urlopu wypoczynkowego
1.1.3.    Urlop nieprzerwany
1.1.4.    Cel urlopu
1.1.5.    Płatny charakter urlopu
1.1.6.    Zakaz zrzeczenia się uprawnień urlopowych
1.1.7.    Urlop w świadectwie pracy

1.2.    Nabycie prawa do urlopu

1.2.1.    Pierwszy urlop wypoczynkowy pracownika
1.2.2.    Kolejny urlop wypoczynkowy

1.3.    Wymiar urlopu wypoczynkowego

1.3.1.    Zagadnienia ogólne
1.3.2.    Wliczanie okresów poprzedniego zatrudnienia
1.3.3.    Okresy nauki
1.3.4.    Zasady obliczania okresów nieświadczenia pracy wliczanych do okresów pracy, od których zależą uprawnienia urlopowe pracowników
1.3.5.    Dokumentowanie przez pracowników okresów zatrudnienia a wymiar urlopu wypoczynkowego
1.3.6.    Informacja o wymiarze urlopu wypoczynkowego w informacji o warunkach zatrudnienia
1.3.7.    Równoczesne zatrudnienie pracownika a wymiar urlopu wypoczynkowego
1.3.8.    Urlop uzupełniający
1.3.9.    Urlopy wypoczynkowe pracowników młodocianych
1.3.10.    Urlopy wypoczynkowe pracowników tymczasowych
1.3.11.    Urlop wypoczynkowy radcy prawnego
1.3.12.    Dni wolne pracowników odbywających staż


Rozdział 2.
Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych

Rozdział 3.
Wpływ przerw w pracy na urlop wypoczynkowy

Rozdział 4.
Proporcjonalny urlop wypoczynkowy


4.1.    Proporcjonalne ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku nawiązania lub rozwiązania umowy o pracę w trakcie roku kalendarzowego
4.2.    Zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego a wymiar urlopu wypoczynkowego

Rozdział 5.
Udzielanie urlopu w różnych systemach czasu pracy


5.1.    Urlop wypoczynkowy w równoważnym systemie czasu pracy
5.2.    Urlopy wypoczynkowe pracowników ruchu ciągłego
5.3.    Przerywany system czasu pracy
5.4.    Urlop wypoczynkowy w systemie zadaniowego czasu pracy
5.5.    Urlop pracownika objętego indywidualnym rozkładem czasu pracy
5.6.    Urlop pracownika pracującego w systemie pracy weekendowej oraz w systemie skróconego tygodnia pracy

Rozdział 6.
Dodatkowe urlopy wypoczynkowe


6.1.    Pracownicy niepełnosprawni
6.2.    Urlopy wypoczynkowe nauczycieli

6.2.1.    Wymiar urlopu wypoczynkowego
6.2.2.    Urlop proporcjonalny nauczyciela
6.2.3.    Urlop dla poratowania zdrowia a urlop wypoczynkowy
6.2.4.    Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop
6.2.5.    Nauczyciele akademiccy


Rozdział 7.
Urlopy wypoczynkowe pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy


7.1.    Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego

7.1.1.    Zasady udzielania urlopu
7.1.2.    Urlop w pierwszym roku pracy
7.1.3.    Zmiana wymiaru etatu

7.2.    Urlop na żądanie

Rozdział 8.
Urlop na żądanie


8.1.    Zagadnienia ogólne
8.2.    Obowiązek wykorzystania „zaległego” urlopu na żądanie

Rozdział 9.
Planowanie urlopów wypoczynkowych


9.1.    Plan urlopów
9.2.    Termin udzielenia urlopu
9.3.    Przesunięcie terminu urlopu
9.4.    Przerwanie urlopu
9.5.    Przymusowy urlop wypoczynkowy

Rozdział 10.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy


10.1.    Ustalanie wynagrodzenia za urlop
10.2.    Obliczanie wynagrodzenia za urlop
10.3.    Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych a wysokość wynagrodzenia urlopowego
10.4.    Urlop wypoczynkowy na przełomie miesięcy a wysokość wynagrodzenia urlopowego
10.5.    Ubezpieczenie gwarantujące otrzymanie świadczenia za czas urlopu

Rozdział 11.
Ekwiwalent pieniężny za urlop


11.1.    Charakter prawny ekwiwalentu za urlop
11.2.    Zasady obliczania przysługującego pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

11.2.1.    Ustalenie wynagrodzenia miesięcznego, od którego naliczany będzie ekwiwalent
11.2.2.    Współczynnik urlopowy
11.2.3.    Obliczenie ekwiwalentu za jedną godzinę urlopu
11.2.4.    Inne świadczenia ze stosunku pracy, do których stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop


Rozdział 12.
Urlopy bezpłatne


12.1.    Zagadnienia ogólne
12.2.    Odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego
12.3.    Urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy
12.4.    Urlop bezpłatny na wyższej uczelni

Rozdział 13.
Urlopy szkoleniowe


13.1.    Zagadnienia ogólne
13.2.    Urlop szkoleniowy pracowników uczęszczających na studia podyplomowe

Rozdział 14.
Urlop macierzyński


14.1.    Zagadnienia ogólne
14.2.    Wymiar urlopu macierzyńskiego
14.3.    Skrócenie urlopu macierzyńskiego
14.4.    Dodatkowy urlop macierzyński
14.5.    Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Rozdział 15.
Urlop ojcowski

Rozdział 16.
Urlop rodzicielski


16.1.    Wymiar urlopu rodzicielskiego
16.2.    Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
16.3.    Zasiłek macierzyński

Rozdział 17.
Urlop wychowawczy


17.1.    Zasady udzielania urlopu wychowawczego
17.2.    Wymiar urlopu wychowawczego
17.3.    Rezygnacja z urlopu
17.4.    Zaprzestanie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
17.5.    Zakończenie urlopu
17.6.    Urlop wychowawczy a wymiar urlopu wypoczynkowego
17.7.    Wpływ urlopu wychowawczego na przedawnienie uprawnień urlopowych

Rozdział 18.
Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Rozdział 19.
Zwolnienia od pracy


19.1.    Zagadnienia ogólne
19.2.    Zwolnienia związane z rozwiązaniem umowy o pracę

19.2.1.    Zwolnienie na poszukiwanie pracy
19.2.2.    Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

19.3.    Zwolnienia związane z opieką lekarską

19.3.1.    Badania lekarskie
19.3.2.    Badania lekarskie pracowników niepełnosprawnych
19.3.3.    Badania lekarskie pracownic w ciąży
19.3.4.    Oddanie krwi w czasie pracy

19.4.    Zwolnienia związane z opieką nad dziećmi

19.4.1.    Prawo do dwóch dni wolnych
19.4.2.    Przerwy na karmienie
19.4.3.    Zwolnienia związane z opieką nad dziećmi

19.5.    Zwolnienia związane z dokształcaniem

19.5.1.    Zwolnienie od pracy młodocianego
19.5.2.    Zwolnienia dla doktorantów
19.5.3.    Zwolnienia dla aplikantów
19.5.4.    Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników

19.6.    Urlopy okolicznościowe
19.7.    Zwolnienia związane z realizacją wezwań organów administracji i sądów
19.8.    Zwolnienia z tytułu pełnienia funkcji społecznych i publicznych

19.8.1.    Zwolnienie radnego
19.8.2.    Zwolnienie posła i senatora
19.8.3.    Zwolnienie ławnika

19.9.    Zwolnienia dla przedstawicieli pracowników

19.9.1.    Członkowie rady pracowników
19.9.2.    Społeczni inspektorzy pracy
19.9.3.    Zwolnienia członków związków zawodowych


Rozdział 20.
Zwolnienia od pracy udzielane pracownikom jednostronnie przez pracodawcę


20.1.    Zagadnienia ogólne
20.2.    Dodatkowe dni wolne od pracy
20.3.    Zwolnienia w celu załatwienia spraw osobistych

Rozdział 21.
Ustalanie wysokości wynagrodzenia za czas zwolnień


21.1.    Okresy niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie

21.1.1.    Płatne przerwy w pracy
21.1.2.    Wynagrodzenie za czas zawieszenia pracownika w wykonywaniu pracy
21.1.3.    Wynagrodzenie za czas przywrócenia do pracy
21.1.4.    Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy
21.1.5.    Przestój
21.1.6.    Wynagrodzenie za czas zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy w trakcie biegnącego okresu wypowiedzenia umowy o pracę

21.2.    Zasady obliczania wysokości wynagrodzenia za czas zwolnień
21.3.    Ustalanie wysokości wynagrodzenia a zwolnienia bezpłatne

Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Urlopy i zwolnienia od pracy
 

Urlopy i zwolnienia od pracy

Joanna Kaleta

Cena: 119,00 zł
więcej