Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Egzekucyjne i nieegzekucyjne potrącenia z wynagrodzeń

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: EiNPzW

ISBN: 978-83-62723-13-3

Liczba stron: 280

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Książka szczegółowo omawia zagadnienia związane z potrąceniami ze świadczeń pracowniczych, takich jak wynagrodzenie za pracę, odprawy i nagrody, oraz potrąceniami ze świadczeń ubezpieczenia społecznego i świadczeń wypłacanych z tytułu umów cywilnoprawnych.

 

Autorzy wyjaśniają różnice między potrąceniem na gruncie kodeksu cywilnego i kodeksu pracy w kontekście odliczania i pobierania należności ze świadczeń pracowniczych. Wykorzystując liczne przykłady, tłumaczą, jakie są formalne warunki potrąceń i w jakich granicach można ich dokonywać oraz co grozi pracodawcom nieprawidłowo wykonującym obowiązki w tym zakresie.

 

Pierwsza część książki poświęcona jest obsłudze potrąceń nieegzekucyjnych, dokonywanych przez pracodawcę bez przymusu organu egzekucyjnego. W części drugiej, dotyczącej potrąceń egzekucyjnych, autorzy przystępnie wyjaśniają, jak prawidłowo odczytać treść pisma o zajęciu i na czym polegają obowiązki informacyjne i przelewowe pracodawców wobec organów egzekucyjnych i pracowników.

 

W opracowaniu autorzy wiele uwagi poświęcają zbiegowi egzekucji oraz kwestii depozytu potrącanych kwot. Wskazują, któremu organowi egzekucyjnemu – w zależności od rodzaju egzekwowanej należności i kolejności zajęcia – przekazywać potrącane kwoty.

 

Do książki dołączona jest płyta CD, na której znajdą Państwo edytowalne wersje przydatnych formularzy oraz tabelę, ułatwiającą ustalanie zakresu zajęcia.

Autorzy

Agata Matusiak-Wojnicz – radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie działalności jednostek sektora finansów publicznych. Jest cenionym wykładowcą tematyki związanej z potrąceniami i windykacją należności.

 

Przemysław Wojnicz – sędzia sądu pracy. Autor licznych publikacji prasowych,
uznany wykładowca specjalizujący się w tematyce związanej z samorządowym prawem pracy. Regularnie współpracuje z miesięcznikiem „Kadry i Płace w administracji”.

Spis treści

„Egzekucyjne i nieegzekucyjne potrącenia z wynagrodzeń”
Autorzy: Agata Matusiak-Wojnicz i Przemysław Wojnicz

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Ogólnie o potrąceniu


1.    Potrącenia w stosunkach cywilnoprawnych
2.    Potrącenia w stosunkach pracowniczych

2.1.    Klasyfikacja potrąceń
2.2.    Potrącenia a odliczenie
2.3.    Potrącenia a nienaliczanie wynagrodzenia
2.4.    Potrącenia a zaliczka na poczet wynagrodzenia
2.5.    Potrącenia a zmniejszenie wynagrodzenia


Rozdział 2.
Potrącenia nieegzekucyjne (wewnątrzzakładowe)


1.    Potrącenia między pracodawcą a pracownikiem

1.1.    Potrącanie zaliczek pieniężnych
1.2.    Potrącanie kar pieniężnych
1.3.    Potrącanie należności pracodawcy z tytułu umów zawartych z pracownikiem
1.4.    Potrącanie należności pracodawcy z tytułu rozliczenia rozmów telefonicznych
1.5.    Potrącanie należności przy zdawaniu uszkodzonego mienia powierzonego (pojazdy, telefony, komputery służbowe)
1.6.    Potrącenia w celu pokrycia nierozliczonych kwot przyjętych przez pracownika
1.7.    Prawo zatrzymania, czyli inne sposoby zabezpieczenia interesów pracodawcy w przypadku wyrządzenia przez pracownika szkody
1.8.    Kolejność i granice potrąceń oraz znaczenie zgody pracownika na ich przekroczenie
1.9.    Potrącenia na rzecz pracodawcy ze świadczeń pieniężnych należnych pracownikowi z innych niż wynagrodzenie tytułów

2.    Potrącenia wykonywane przez pracodawcę na rzecz innych instytucji

2.1.    Potrącenia na rzecz zfśs
2.2.    Potrącenia na rzecz PKP
2.3.    „Potrącanie” (pobieranie) składek członkowskich na rzecz związków zawodowych
2.4.    Potrącenia na rzecz instytucji ubezpieczeniowych (tzw. ubezpieczenia typu P)
2.5.    Potrącenia na rzecz banków i instytucji kredytowych
2.6.    Potrącanie alimentów na wniosek wierzyciela pracownika (bez postępowania egzekucyjnego)
2.7.    Granice potrąceń i znaczenie zgody pracownika na ich przekroczenie
2.8.    Potrącenia w przypadku braku wystarczających środków na zaspokojenie wierzycieli niebędących pracodawcą
2.9.    Zbieg dobrowolnych potrąceń na rzecz pracodawcy i innych niż pracodawca wierzycieli
2.10.    Zbieg potrąceń przymusowych z dobrowolnymi


Rozdział 3.
Potrącenia egzekucyjne (zewnętrzne)


1.    Potrącenia na rzecz organów egzekucyjnych

1.1.    Sądowy organ egzekucyjny i jego właściwość w egzekucji
1.2.    Administracyjne organy egzekucyjne i ich właściwość w egzekucji
1.3.    Właściwość organów egzekucyjnych przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wypłacanych pracownikom
1.4.    Sposoby egzekucji i środki egzekucji służące do ściągania wierzytelności od pracowników

2.    Zajęcie świadczeń przysługujących pracownikowi

2.1.    Adresat zajęcia i obieg dokumentów związanych z zajęciem
2.2.    Formalny zakres zajęcia

2.2.1.    Pracownik-dłużnik
2.2.2.    Oznaczenie tytułu wykonawczego
2.2.3.    Ustalenie wartości egzekwowanego świadczenia
2.2.4.    Wymienienie stosowanego sposobu lub środka egzekucyjnego
2.2.5.    Skuteczność pierwszego zajęcia wobec osób, które nie są zatrudnione w chwili jego dokonania

2.3.    Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia pieniężne przewidziane w kp i innych ustawach a pojęcie wynagrodzenia za pracę w przepisach procedur egzekucyjnych
2.4.    Zajęcie składników zaliczanych do wynagrodzenia, ale nienazywanych wynagrodzeniem (odprawa, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, nagrody)
2.5.    Zajęcie wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych (umowy-zlecenia, umowy o dzieło i umowy nienazwanej)
2.6.    Zajęcie zasiłku chorobowego i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez pracodawcę jako płatnika
2.7.    Zajęcie świadczeń wypłacanych pracownikowi w zakładzie pracy (diet, świadczeń z zfśs i z pkzp)

2.7.1.    Świadczenia z tytułu podróży służbowych
2.7.2.    Ekwiwalent za odzież roboczą, pranie i środki czystości, „mundurówki”
2.7.3.    Świadczenia z zfśs
2.7.4.    Ustawowe świadczenie urlopowe
2.7.5.    Świadczenia z pkzp

2.8.    Metodyka ustalania zakresu zajęcia

3.    Ograniczenia egzekucji

3.1.    Ustawowe ograniczenia egzekucji stosowane przez organy egzekucyjne
3.2.    Ustawowe ograniczenia egzekucji wynikające z kp
3.3.    Ustawowe ograniczenia egzekucji wynikające z innych niż kp przepisów prawa materialnego

3.3.1.    Ograniczenia w ustawie Prawo bankowe
3.3.2.    Ograniczenia w egzekucji świadczeń z ubezpieczenia społecznego
3.3.3.    Ograniczenia w egzekucji przewidziane w uzfśs

3.4.    Ograniczenia egzekucji poszczególnych świadczeń wypłacanych pracownikowi

3.4.1.    Wynagrodzenie za pracę
3.4.2.    Odprawa emerytalna lub rentowa, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, nagroda jubileuszowa
3.4.3.    Umowy cywilnoprawne (umowa-zlecenie, umowa o dzieło)
3.4.4.    Świadczenia z tytułu podróży służbowych
3.4.5.    Ekwiwalent za odzież roboczą, pranie i środki czystości
3.4.6.    Świadczenia z zfśs i ustawowe świadczenie urlopowe
3.4.7.    Świadczenia z pkzp

3.5.    Skutki naruszenia przepisów o ograniczeniach egzekucji przez organy egzekucyjne oraz pracodawców

4.    Obowiązki pracodawców wynikające z zajęcia egzekucyjnego

4.1.    Obowiązek informacyjny wobec organu egzekucyjnego

4.1.1.    Zakres merytoryczny
4.1.2.    Zakres czasowy
4.1.3.    Skutki naruszenia obowiązku informacyjnego

4.2.    Obowiązek przelewania potrąconych kwot

4.2.1.    Ustalanie kwoty do przelania
4.2.2.    Zakres czasowy
4.2.3.    Skutki niewykonania obowiązku potrącenia i przelania kwot do organu egzekucyjnego
4.2.4.    Zbieg odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków informacyjnych z odpowiedzialnością odszkodowawczą
4.2.5.    Regresowa odpowiedzialność pracownika naliczającego płacę za szkodę naprawioną przez pracodawcę

5.    Zwracanie przelanych kwot przez organ egzekucyjny i przekazywanie ich pracownikowi
6.    Zbieg egzekucji

6.1.    Zakaz/brak obowiązku deponowania potrąconych kwot przed rozstrzygnięciem zbiegu egzekucji
6.2.    Zbieg wielu egzekucji jednego komornika sądowego
6.3.    Zbieg egzekucji komorników sądowych
6.4.    Zbieg egzekucji komorników sądowych i administracyjnych organów egzekucyjnych
6.5.    Zbieg egzekucji administracyjnych organów egzekucyjnych

7.    Obowiązki wynikające z zajęcia przy zakończeniu stosunku pracy

7.1.    Ustanie a rozwiązanie stosunku pracy
7.1.1.    Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ustaniu zatrudnienia
7.1.2.    Przesłanie nowemu pracodawcy dokumentów dotyczących zajęcia wynagrodzenia
7.1.3.    Wzmianka o zajęciu w świadectwie pracy

8.    Obowiązki wynikające z zajęcia przy zmianie podstawy zatrudnienia

9.    Obowiązki nowego pracodawcy wynikające z zajęcia

9.1.    Przeniesienie pracownika, przejęcie zakładu pracy
9.2.    Przyjęcie do pracy nowego pracownika

10.    Koszty obsługi zajęć egzekucyjnych

Akty prawne
Orzecznictwo
Bibliografia
Formularze

Ostatnio przeglądane

Egzekucyjne i nieegzekucyjne potrącenia z wynagrodzeń
 

Egzekucyjne i nieegzekucyjne potrącenia z wynagrodzeń

Agata Matusiak-Wojnicz, Przemysław Wojnicz

Cena: 128,00 zł
więcej