Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Sprzedaż nieruchomości samorządowych i Skarbu Państwa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: SNSiSP

Autor: Rafał Padrak

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2009

ISBN: 978-83-61188-30-8

Liczba stron: 160

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Ustawa o gospodarce nieruchomościami reguluje problematykę sprzedaży nieruchomości stanowiących własność publiczną (nieruchomości publicznych), tj. nieruchomości Skarbu Państwa (nieruchomości skarbowych) i nieruchomości należących do jednostek samorządu terytorialnego (nieruchomości samorządowych).

 

Książka omawia zasady obowiązujące przy sprzedaży nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa po zmianach przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z 2004, 2007 i 2009 roku. Szczegółowo przedstawia czynności przygotowawcze do sprzedaży nieruchomości publicznych (np. sporządzanie wykazu nieruchomości czy oszacowanie jej wartości), postępowanie przetargowe, prowadzenie rokowań po drugim przetargu, sprzedaż w drodze bezprzetargowej oraz zawarcie umowy sprzedaży.

Podjęta tematyka została dokładnie przeanalizowana na podstawie wieloletnich doświadczeń wynikających z prowadzonych przez autora szkoleń dla osób zawodowo zajmujących się sprzedażą nieruchomości publicznych. Niniejsze opracowanie uwzględnia wiele stanów faktycznych i problemów interpretacyjnych, które wystąpiły w praktyce funkcjonowania administracji publicznej.

Książka skierowana jest do urzędników zajmujących się zbywaniem nieruchomości publicznych oraz potencjalnych nabywców tych nieruchomości, a także - ze względu na przywoływane w niej orzecznictwo i poglądy przedstawicieli nauki prawa - do profesjonalistów zajmujących się obrotem nieruchomościami.

 

Do zamówienia zostaną doliczone koszty transportu: 6 zł za przesyłkę ekonomiczną (Poczta Polska) lub 20 zł za przesyłkę kurierską (DPD Polska Sp. z o.o). Koszt wysyłki doliczany jest do ceny jednego z produktów z zamówienia. Zamówienia powyżej 60 zł są wysyłane bezpłatnie.

Autorzy

Rafał Padrak - radca prawny zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli, ekspert w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jst. Autor wielu publikacji na temat sprzedaży nieruchomości publicznych. Był konsultantem prawnym kontroli NIK "Zbywanie nieruchomości komunalnych przez gminy", przeprowadzonej w 2003 r. Wnioski legislacyjne zgłoszone Radzie Ministrów po tej kontroli znalazły odzwierciedlenie w treści rozporządzenia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Spis treści

„Sprzedaż nieruchomości samorządowych i Skarbu Państwa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami”
Autor: Rafał Padrak

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

ROZDZIAŁ I. Zasady sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

1.1.    Uwagi ogólne
1.2.    Zasada przetargu
1.3.    Zasada respektowania przepisów o pomocy publicznej
1.4.    Zasada pierwszeństwa
1.5.    Pozostałe zasady

ROZDZIAŁ II. Czynności poprzedzające sprzedaż nieruchomości

2.1    Uwagi ogólne
2.2    Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zasad zbywania nieruchomości
2.3    Zarządzenie wojewody w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości
2.4    Plany wykorzystania zasobu nieruchomości
2.5    Oszacowanie wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
2.6    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2.7    Uzgodnienia przed sprzedażą nieruchomości położonych na terenach chronionych

ROZDZIAŁ III. Przetarg na sprzedaż nieruchomości publicznych

3.1    Uwagi ogólne
3.2    Właściwy organ
3.3    Komisja przetargowa
3.4    Ogłoszenie o przetargu
3.5    Odwołanie ogłoszonego przetargu (art. 38 ust. 4 ugn)
3.6    Wnoszenie wadium
3.7    Oferta i oferenci
3.8    Przebieg przetargu pisemnego nieograniczonego
3.9    Przebieg przetargu ustnego nieograniczonego
3.10    Przetarg ograniczony (art. 40 ust. 2a ugn)
3.11    Przetarg zakończony wynikiem negatywnym
3.12    Zawiadomienie oferentów o wyniku przetargu
3.13    Zwrot lub zatrzymanie wadium
3.14    Zaskarżanie czynności przetargowych

ROZDZIAŁ IV. Rokowania po drugim przetargu (art. 39 ust. 2 ugn)

4.1    Uwagi ogólne
4.2    Ogłoszenie o rokowaniach
4.3    Zgłoszenie do rokowań
4.4    Przebieg rokowań
4.5    Zawiadamianie uczestników rokowań o wyniku

Rozdział V. Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości publicznych

5.1    Uwagi ogólne
5.2    Pierwszeństwo nabycia nieruchomości publicznej
5.3    Pierwszeństwo a prawo pierwokupu
5.4    Sprzedaż nieruchomości na polepszenie warunków zagospodarowania (art. 37 ust. 2 pkt 6 ugn)
5.5    Sprzedaż udziału w nieruchomości na rzecz współwłaścicieli (art. 37 ust. 2 pkt 9 ugn)
5.6    Sprzedaż nieruchomości na rzecz kościołów i związków wyznaniowych (art. 37 ust. 2 pkt 10 ugn)
5.7    Sprzedaż na rzecz partnera prywatnego lub spółki kapitałowej zawiązanej przez podmiot publiczny i partnera prywatnego (art. 37 ust. 2 pkt 11 ugn)
5.8    Sprzedaż nieruchomości na rzecz przedstawicielstw dyplomatycznych i innych podmiotów uprzywilejowanych (art. 37 ust. 2 pkt 12 ugn)
5.9    Zwolnienie od przetargu (art. 37 ust. 3 ugn)

ROZDZIAŁ VI. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości publicznej i obowiązki informacyjne

6.1    Protokół z przeprowadzonego przetargu
6.2    Protokół z rokowań po drugim przetargu
6.3    Protokół z rokowań prowadzonych na podstawie art. 37 ust. 2 i 3 ugn
6.4    Zmiana podmiotowa po stronie kupującego
6.5    Umowa sprzedaży nieruchomości publicznej
6.6    Udzielanie bonifikat i ulg od ceny
6.7    Informowanie o wyniku przetargu
6.8    Informowanie o wyniku rokowań po drugim przetargu
6.9    Zawiadamianie o wyniku rokowań prowadzonych na podstawie art. 37 ust. 2 i 3 ugn

Bibliografia