Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Nowe prawo zamówień publicznych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: NPZP

Pod redakcją: Elżbieta Sobczuk Anna Mazurek

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2020

ISBN: 978-83-66248-34-2

Liczba stron: 264

Okładka: miękka

Nowość,

Cena: 88,00

Wysyłka: do 5 dni

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Nowe prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 11 września 2019 roku, którą 14 października 2019 roku podpisał Prezydent RP. 

 

Celem nowelizacji jest przede wszystkim uproszczenie procedur i ułatwienie zamawiającym udzielania zamówień.

 

Nowa ustawa jest niemal trzykrotnie większa niż obecnie obowiązująca (do 31.12.2020 r.). Obok wprowadzenia zupełnie nowych przepisów - przeformułuje praktycznie całą systematykę poszczególnych uregulowań.

Spis treści

DZIAŁ I. Przepisy ogólne
 
Rozdział 1 Przedmiot regulacji 
Oddział 1 Zakres spraw regulowanych ustawą 
Oddział 2 Wyłączenia stosowania przepisów ustawy
 
Rozdział 2 Zasady udzielania zamówień
 
Rozdział 3 Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień
 
Rozdział 4 Stosowanie przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym
 
Rozdział 5 Szacowanie wartości zamówienia i konkursu
 
Rozdział 6 Zamawiający i wykonawcy 
Oddział 1 Zamawiający 
Oddział 2 Wykonawcy
 
Rozdział 7 Komunikacja zamawiającego z wykonawcami 
 
Rozdział 8 Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia 
 
 
DZIAŁ II. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne 
 
Rozdział 1 Przygotowanie postępowania 
Oddział 1 Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców 
Oddział 2 Ogłoszenia 
Oddział 3 Ustalenie niektórych warunków zamówienia 
Oddział 4 Opis przedmiotu zamówienia 
Oddział 5 Przedmiotowe środki dowodowe
 
Rozdział 2 Kwalifikacja podmiotowa wykonawców 
Oddział 1 Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Oddział 2 Warunki udziału w postępowaniu 
Oddział 3 Udostępnienie zasobów 
Oddział 4 Podmiotowe środki dowodowe
 
Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień 
Oddział 1 Przepisy ogólne 
Oddział 2 Przetarg nieograniczony 
Oddział 3 Przetarg ograniczony 
Oddział 4 Negocjacje z ogłoszeniem 
Oddział 5 Dialog konkurencyjny 
Oddział 6 Partnerstwo innowacyjne 
Oddział 7 Negocjacje bez ogłoszenia
Oddział 8 Zamówienie z wolnej ręki
 
Rozdział 4 Składanie i otwarcie ofert
Oddział 1 Składanie ofert 
Oddział 2 Otwarcie ofert
 
Rozdział 5 Ocena ofert
 
Rozdział 6 Aukcja elektroniczna
 
Rozdział 7 Wybór najkorzystniejszej oferty
 
Rozdział 8 Zakończenie postępowania
 
 
DZIAŁ III. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne
 
Rozdział 1 Zakres zastosowania
 
Rozdział 2 Ogłoszenia
 
Rozdział 3 Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 
Rozdział 4 Tryby udzielania zamówień
Oddział 1 Tryb podstawowy
Oddział 2 Partnerstwo innowacyjne 
Oddział 3 Negocjacje bez ogłoszenia 
Oddział 4 Zamówienie z wolnej ręki
 
Rozdział 5 Wybór najkorzystniejszej oferty
 
 
DZIAŁ IV. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych
 
Rozdział 1 Umowa ramowa 
 
Rozdział 2 Dynamiczny system zakupów 
 
Rozdział 3 Konkurs 
Oddział 1 Przepisy ogólne
Oddział 2 Regulamin konkursu 
Oddział 3 Sąd konkursowy
Oddział 4 Konkurs nieograniczony i konkurs ograniczony
Oddział 5 Zakończenie konkursu 
 
Rozdział 4 Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
 
 
DZIAŁ V. Zamówienia sektorowe 
 
Rozdział 1 Zakres zastosowania 
 
Rozdział 2 Okresowe ogłoszenie informacyjne 
 
Rozdział 3 System kwalifikowania wykonawców
 
Rozdział 4 Tryby udzielania zamówień sektorowych 
 
Rozdział 5 Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień sektorowych
 
Rozdział 6 Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego 
 
 
DZIAŁ VI. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 
Rozdział 1 Zakres zastosowania
 
Rozdział 2 Postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 
Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
 
Rozdział 4 Umowa ramowa 
 
Rozdział 5 Wymagania w zakresie podwykonawstwa
 
 
DZIAŁ VII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie
 
Rozdział 1 Przepisy ogólne 
 
Rozdział 2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 
Rozdział 3 Zmiana umowy 
 
Rozdział 4 Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie 
 
Rozdział 5 Podwykonawstwo 
 
 
DZIAŁ VIII. Organy właściwe w sprawach zamówień
 
Rozdział 1 Prezes Urzędu
 
Rozdział 2 Krajowa Izba Odwoławcza
Oddział 1 Zadania i ustrój Krajowej Izby Odwoławczej 
Oddział 2 Zasady działania Izby 
 
Rozdział 3 Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych 
 
Rozdział 4 Rada Zamówień Publicznych
 
 
DZIAŁ IX. Środki ochrony prawnej
 
Rozdział 1 Przepis ogólny 
 
Rozdział 2 Postępowanie odwoławcze 
Oddział 1 Przepisy ogólne 
Oddział 2 Odwołanie 
Oddział 3 Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego 
Oddział 4 Przystąpienie do postępowania odwoławczego 
Oddział 5 Odrzucenie odwołania
Oddział 6 Dowody
Oddział 7 Rozpoznanie odwołania 
Oddział 8 Rozprawa 
Oddział 9 Orzeczenia Izby 
Oddział 10 Protokół 
Oddział 11 Koszty postępowania odwoławczego 
Oddział 12 Zakaz zawarcia umowy 
 
Rozdział 3 Postępowanie skargowe 
 
 
DZIAŁ X. Pozasądowe rozwiązywanie sporów 
 
 
DZIAŁ XI. Kontrola udzielania zamówień 
 
Rozdział 1 Przepisy ogólne 
 
Rozdział 2 Kontrola Prezesa Urzędu 
Oddział 1 Przepisy ogólne 
Oddział 2 Kontrola doraźna 
Oddział 3 Kontrola uprzednia 
 
DZIAŁ XII. Przepisy o karach pieniężnych 
 
DZIAŁ XIII. Przepis końcowy

Ostatnio przeglądane