Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zamknięcie roku 2020, otwarcie roku 2021

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZR20OR21

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Finanse Publiczne

Rok wydania: 2020

ISBN: 978-83-66248-46-5

Liczba stron: 275

Okładka: twarda

Cena: 148,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

W jaki sposób rozliczyć dotacje, zaliczki wypłacane pracownikom i nadwyżki dochodów lub środków obrotowych na koniec roku? 
Według jakich zasad naliczyć odsetki za zwłokę, odpisy aktualizujące wartość należności, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umorzenie i amortyzację składników majątku? 
Jak prawidłowo przeprowadzić i udokumentować proces inwentaryzacji? 
 
Przewodnik po zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego dla pracowników działów księgowości, który w kompleksowy sposób opisuje proces zamknięcia roku 2020 i otwarcia roku 2021, w tym m.in.: 
- rozliczenia i księgowania dokonywane na koniec roku budżetowego 
- koszty na przełomie roku, rozliczenia międzyokresowe i rezerwy 
- ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym 
- terminy przeprowadzenia inwentaryzacji i ujęcie jej wyników w księgach rachunkowych 
- zasady sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego 
- odpowiedzialność za sporządzone sprawozdanie finansowe 
 
Autorka w przejrzysty sposób omawia podstawy prawne prowadzenia ksiąg i sporządzania sprawozdań w jsfp, a także nadrzędne zasady rachunkowości i reguły korygowania błędów. Udziela praktycznych wskazówek, uwzględniając nowe rozporządzenia i aktualne zmiany w przepisach. 
 
Do książki została dołączona płyta CD z edytowalnymi wzorami dokumentów. Są to m.in.: instrukcja inwentaryzacyjna, oświadczenia osób odpowiedzialnych za składniki majątku oraz sprawozdania i protokoły dokumentujące przebieg inwentaryzacji przeprowadzanej różnymi metodami.
 

Autorzy

Katarzyna Poterucha - magister ekonomii, księgowa, analityk finansowy z wieloletnim doświadczeniem, popartym wieloma dyplomami i certyfikatami. Doradca i trener z obszaru finansowo-księgowego w projekcie ekonomii społecznej na Podkarpaciu. Od lat prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości dla jsfp i sektora prywatnego. Autorka książek: „Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019” i „Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych”.
 

Spis treści

Spis treści

 

Wykaz skrótów

 

Rozdział 1

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jsfp

1.1. Podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych w jsfp

1.2. Nadrzędne zasady rachunkowości

1.3. Zasady dokonywania zapisów w księgach rachunkowych

1.4. Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych

1.5. Przechowywanie i ochrona ksiąg rachunkowych

 

Rozdział 2

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w jsfp

2.1. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych za 2020 r.

2.2. Podpisywanie i odpowiedzialność za sporządzone roczne sprawozdanie finansowe

2.3. Terminy przekazywania rocznych sprawozdań finansowych

2.4. Obowiązek przechowywania rocznego sprawozdania finansowego

 

Rozdział 3

Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia roku w jsfp

3.1. Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego

3.1.1. Ustalenie terminu wpływu dokumentacji finansowej do jednostki

3.1.2. Harmonogram czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego

3.2. Rozliczenia dokonywane na koniec roku budżetowego

3.2.1. Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji

3.2.2. Korekta odpisu na zfśs

3.2.3. Rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom

3.2.4. Rozliczenie jednostki organizacyjnej z właściwym budżetem

3.3. Koszty na przełomie roku budżetowego

3.4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów oraz rezerwy

3.4.1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

3.4.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

3.4.3. Rezerwy

3.5. Środki pieniężne pozostałe na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów

3.6. Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego

3.7. Księgowania dokonywane na koniec roku budżetowego

3.7.1. Naliczenie i zaewidencjonowanie odsetek za zwłokę

3.7.2. Odpisy aktualizujące wartość należności

3.7.3. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku

3.7.4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.7.5. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

3.8. Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym

3.9. Przeksięgowania roczne

3.9.1. Przeksięgowania związane z ustaleniem wyniku finansowego

3.9.2. Roczne i okresowe przeksięgowania na fundusz jednostki

3.9.3. Ustalenie wyniku wykonania budżetu jst

3.9.4. Przeniesienie wyniku finansowego w roku następnym

3.10. Uzgodnienie sald oraz obrotów kont syntetycznych i analitycznych

3.11. Sporządzenie ostatecznego zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej

 

Rozdział 4

Inwentaryzacja przeprowadzana w związku z zamknięciem roku obrotowego w jsfp

4.1. Podstawowe zasady inwentaryzacji rocznej

4.2. Metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji rocznej

4.3. Zakres odpowiedzialności za inwentaryzację

4.4. Udokumentowanie procesu inwentaryzacji w jednostkach

4.4.1. Spis z natury

4.4.2. Potwierdzenie salda

4.4.3. Weryfikacja sald

4.5. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

4.6. Ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych

 

Rozdział 5

Bilans z wykonania budżetu jst

5.1. Zasady ustalania wyniku finansowego budżetu jst

5.2. Pozycje aktywów

5.3. Pozycje pasywów

 

Rozdział 6

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

6.1. Zasady sporządzania bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

6.2. Pozycje aktywów

6.3. Pozycje pasywów

 

Rozdział 7

Rachunek zysków i strat jednostki

7.1. Ogólne zasady sporządzania rachunku zysków i strat

7.2. Charakterystyka poszczególnych wierszy rachunku zysków i strat

 

Rozdział 8

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

8.1. Podstawowe zasady sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki

8.2. Charakterystyka poszczególnych pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki

 

Rozdział 9

Informacja dodatkowa

9.1. Podstawowy zakres informacji dodatkowej

9.2. Charakterystyka poszczególnych pozycji informacji dodatkowej

 

Rozdział 10

Łączne sprawozdanie finansowe

10.1. Ogólne zasady sporządzania łącznych sprawozdań finansowych

10.2. Łączny bilans jednostki

10.3. Łączny rachunek zysków i strat jednostki

10.4. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki

10.5. Łączna informacja dodatkowa jednostki

 

Rozdział 11

Skonsolidowany bilans jst

11.1. Ogólne zasady i zakres konsolidacji sprawozdań finansowych w jsfp

11.2. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych

 

Wzory dokumentów

Ostatnio przeglądane

Zamknięcie roku 2020, otwarcie roku 2021
 

Zamknięcie roku 2020, otwarcie roku 2021

Katarzyna Poterucha

Cena: 148,00 zł
więcej