Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: KFZNPZP

ISBN: 978-83-62723-58-4

Liczba stron: 208

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Nasilające się kontrole projektów współfinansowanych ze środków UE coraz częściej skutkują sankcjami w postaci korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych. Wiele decyzji wydanych jest jednak wadliwie, a ich adresaci – ze względu na brak wiedzy i należytego przeanalizowania treści decyzji – nie korzystają z przysługujących im środków ochrony prawnej.


W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienie postępowania administracyjnego, w wyniku którego wydawana jest decyzja o zwrocie środków wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur. Autorzy przedstawiają kolejne etapy tego działania, począwszy od jego wszczęcia przez postępowanie dowodowe aż po wydanie decyzji. Wskazują przy tym terminy, które powinny zostać zachowane. Wiele uwagi poświęcają prawidłowej konstrukcji decyzji administracyjnej, podając, jakie elementy muszą, a jakie mogą się w niej znaleźć.


W opracowaniu autorzy szeroko skomentowali wytyczne Komisji Europejskiej wraz z zalecanymi wartościami korekty. Przedstawili również na przykładach sposoby ustalenia wartości korekty finansowej metodą dyferencyjną i wskaźnikową.


Dzięki książce czytelnicy dowiedzą się, kto i na jakich zasadach może wydać decyzję o zwrocie dofinansowania. Poznają też metody ochrony prawnej przysługujące beneficjentom w postępowaniu administracyjnym, a także na drodze postępowania sądowego.

Autorzy

Grzegorz Karwatowicz – prawnik, ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych i prawa Unii Europejskiej. Doradzał przy realizacji kilkuset projektów unijnych (wartość największych z nich przekraczała 1,5 mld zł). Ma bogate doświadczenie w postępowaniach dotyczących zwrotu środków z UE (wartość najwyższej korekty finansowej, przed którą obronił beneficjenta, wynosiła prawie 60 mln zł). Jest autorem lub współautorem 11 książek oraz ponad 100 artykułów. Przeprowadził ponad 200 szkoleń praktycznych. Wykłada w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz na Politechnice Wrocławskiej. Prowadzi indywidualną praktykę prawniczą (www.karwatowicz.eu) oraz współpracuje z kancelarią prawną SWK Legal.


Agnieszka Zawiślańska – radca prawny w GWW Legal, specjalizuje się w procedurze administracyjnej i sądowoadministracyjnej, uczestniczy m.in. w postępowaniach planistycznych, lokalizacyjnych i budowlanych przed organami administracji publicznej.

Spis treści

„Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych”
Autorzy: Grzegorz Karwatowicz, Agnieszka Zawiślańska

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Podstawy prawne korekt finansowych


1.1.    Przepisy prawa wspólnotowego
1.2.    Przepisy prawa krajowego
1.3.    Wytyczne

1.3.1.    Wytyczne Komisji Europejskiej
1.3.2.    Zalecane wartości korekty
1.3.3.    Problem stosowania Taryfikatora Komisji


Rozdział 2.
Proceduralne aspekty nałożenia korekty finansowej


2.1.    Nałożenie korekty finansowej a wystąpienie nieprawidłowości

2.1.1.    Regulacja dokumentu Wymierzanie korekt finansowych w zakresie wystąpienia nieprawidłowości
2.1.2.    Definicja legalna nieprawidłowości

2.2.    Instytucje właściwe dla nakładania korekt finansowych
2.3.    Przedmiotowy zakres stosowania korekt finansowych
2.4.    Procedura nałożenia korekty finansowej

2.4.1.    Korekta finansowa a naruszenie o charakterze formalnym
2.4.2.    Zasada pierwszeństwa stosowania metody dyferencyjnej nad wskaźnikową
2.4.3.    Ustalenie wartości korekty finansowej metodą dyferencyjną
2.4.4.    Ustalenie wartości korekty finansowej metodą wskaźnikową


Rozdział 3.
Decyzja w przedmiocie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur


3.1.    Podstawy prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o zwrocie środków wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur
3.2.    Istota korekty finansowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, i jej znaczenie dla postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zwrocie środków
3.3.    Tryb postępowania w przedmiocie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur
3.4.    Czynności poprzedzające wydanie decyzji w przedmiocie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur
3.5.    Zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich praktyczne zastosowanie (charakterystyka ogólna)
3.6.    Właściwość organów w postępowaniu w przedmiocie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur
3.7.    Czynności procesowe postępowania
3.8.    Czynności procesowe w toku postępowania
3.9.    Postępowanie wyjaśniające w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o zwrocie środków
3.10.    Decyzja w przedmiocie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur Elementy decyzji administracyjnej

3.10.1.    Elementy decyzji administracyjnej. Uwagi ogólne
3.10.2.    Oznaczenie organu, strony, rozstrzygnięcie oraz podpis jako elementy konieczne decyzji administracyjnej
3.10.3.    Pozostałe elementy obligatoryjne decyzji administracyjnej; doniosłe znaczenie uzasadnienia jako element decyzji administracyjnej
3.10.4.    Zagadnienie decyzji nieistniejącej i jego znaczenie w przestrzeni prawnej
3.10.5.    Elementy fakultatywne decyzji administracyjnej
3.10.6.    Elementy decyzji administracyjnej określone w art. 107 kpa a decyzja o zwrocie środków

3.11.    Dopuszczalność uruchomienia postępowania egzekucyjnego w przypadku nieskuteczności dochodzenia zwrotu na mocy decyzji

Rozdział 4.
Sankcja wykluczenia beneficjenta z możliwości otrzymania środków

Rozdział 5.
Weryfikacja decyzji w przedmiocie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur


5.1.    Środki prawne przewidziane w art. 207 ufp

Rozdział 6.
Postępowanie sądowoadministracyjne


6.1.    Podstawy wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego
6.2.    Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego
6.3.    Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję o zwrocie środków
6.4.    Zakres przedmiotowy weryfikacji decyzji w przedmiocie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur przez sąd administracyjny

Rozdział 7.
Cywilnoprawne aspekty umowy o dofinansowanie


Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych
 

Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych

Grzegorz Karwatowicz, Agnieszka Zawiślańska

Cena: 119,00 zł
więcej