Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Specyfikacja warunków zamówienia

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: SWZ

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2021

ISBN: 978-83-66248-51-9

Liczba stron: 260

Okładka: twarda

Bestseller,

Cena: 128,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Jak zastrzec możliwość zastosowania procedury odwróconej, aukcji elektronicznej czy wyłączenia obowiązku składania JEDZ?
Jaki jest dopuszczalny zakres modyfikacji SWZ po wszczęciu postępowania?
W jakich terminach zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień i co oznacza obowiązek przedłużenia terminu składania ofert?
 
Praktyczna publikacja, która pomoże zamawiającym sporządzić dokument SWZ zgodnie z przepisami nowej ustawy, a wykonawcom przygotować jak najlepszą ofertę.
 
Autor szczegółowo opisuje elementy specyfikacji warunków zamówienia zarówno dla postępowań o wartości krajowej, jak i prowadzonych w procedurze unijnej. Wyjaśnia różnice między specyfikacją warunków zamówienia a opisem potrzeb i wymagań.
 
Kompleksowo omawia także: poszczególne kategorie obligatoryjnych i fakultatywnych postanowień SWZ oraz reguły ich interpretacji, problem udostępniania specyfikacji, procedurę wprowadzania zmian, kolejność upublicznienia informacji czy środki ochrony prawnej.

Autorzy

Konrad Różowicz
prawnik kierujący zespołem zamówień publicznych, autor szeregu publikacji, zarówno naukowych, jak i praktycznych (ukazujących się m.in. w miesięczniku „Przetargi Publiczne”). Prelegent w ramach licznych konferencji oraz autor szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

Spis treści

Spis treści

Wykaz skrótów

 

Rozdział 1

Specyfikacja warunków zamówienia – definicja i rola w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

1.1. Charakterystyka ogólna SWZ

1.2. SWZ – ujęcie formalne i materialne

1.3. SWZ a SIWZ

1.4. SWZ a inne dokumenty zamówienia

1.5. SWZ a ogłoszenie o zamówieniu

1.6. Ewolucja z „opisu potrzeb i wymagań” do SWZ

 

Rozdział 2

Treść SWZ

2.1. Ogólne wymagania dotyczące SWZ

2.2. Obligatoryjne i fakultatywne postanowienia SWZ

2.3. Elementy SWZ dla postępowań, w których udziela się zamówień o wartości unijnej

2.4. Elementy SWZ dla postępowań, w których udziela się zamówień o wartości krajowej

2.5. Kategorie przedmiotowe elementów SWZ

 

Rozdział 3

Postanowienia dotyczące aspektów proceduralnych sensu stricto

3.1. Postanowienia dotyczące komunikacji w toku postępowania

3.2. Formalności dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.3. Formalności dotyczące ofert

3.4. Wymagania dotyczące wadium

3.5. Informacja o przewidywanym wyborze oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji

3.6. Żądanie danych identyfikujących podwykonawców

3.7. Zastrzeżenie możliwości zastosowania procedury odwróconej, w tym ewentualnie wyłączenia obowiązku składania JEDZ

3.8. Zastrzeżenie zastosowania aukcji elektronicznej

3.9. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

3.10. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

3.11. Postanowienia dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

3.12. Wskazanie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową

3.13. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 pzp

3.14. Informacja o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

3.15. Klauzule rodo

 

Rozdział 4

Klauzule SWZ determinujące krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne (dotyczące aspektów podmiotowych)

4.1. Informacja o zastrzeżeniu zamówienia dla wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp

4.2. Informacja o podstawach wykluczenia

4.3. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

4.4. Postanowienia dotyczące udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie

4.5. Wykaz podmiotowych środków dowodowych

4.6. Informacja o etapach postępowania, na których wykonawcy będą obowiązani do składania wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych (przetarg ograniczony)

 

Rozdział 5

Postanowienia dotyczące aspektów przedmiotowych

5.1. Opis sposobu przygotowania oferty

5.2. Postanowienia dotyczące katalogu elektronicznego

5.3. Informacje dotyczące ofert wariantowych

5.4. Termin związania ofertą

5.5. Sposób obliczenia ceny

5.6. Postanowienia dotyczące kryteriów oceny ofert

5.7. Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych

 

Rozdział 6

Postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zamówienia

6.1. Opis przedmiotu zamówienia

6.2. Opis części zamówienia / uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części

6.3. Informacje dotyczące wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów

6.4. Projektowane postanowienia umowy

6.5. Termin wykonania zamówienia

6.6. Informacje dotyczące walut obcych

6.7. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

6.8. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób

6.9. Informacja o obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań

6.10. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia przez podmioty wspólnie wykonujące zamówienie

6.11. Określenie wielkości ostatniej płatności częściowej (w przypadku przewidzenia formuły rozliczenia częściowego)

6.12. Kontraktowe klauzule modyfikacji umowy

6.13. Klauzule dotyczące prawa opcji

6.14. Reguły dotyczące zaliczek (w przypadku przewidzenia rozliczenia zaliczkowego)

6.15. Postanowienia dotyczące polubownego rozwiązywania sporów

 

Rozdział 7

Modyfikacja SWZ

7.1. Dopuszczalny zakres modyfikacji SWZ

7.2. Ograniczenia zmiany SWZ w trybie przetargu ograniczonego

7.3. Zmiana SWZ a zmiana ogłoszenia o zamówieniu

7.4. Informowanie o dokonanych zmianach SWZ

7.5. Związanie SWZ

 

Rozdział 8

Wyjaśnienie SWZ

8.1. Termin na skierowanie wiążącego pytania

8.2. Termin na udzielenie odpowiedzi

8.3. Konsekwencje nieudzielenia odpowiedzi w terminie

8.4. Wyłączenie obowiązku udzielenia odpowiedzi

8.5. Obowiązek udzielenia odpowiedzi na wyjaśnienia treści SWZ

8.6. Obowiązek zadawania pytań

 

Rozdział 9

Interpretacja SWZ

9.1. Interpretacja na korzyść wykonawcy

9.2. Interpretacja SWZ kreowanych przy współudziale wykonawców

9.3. Interpretacja SWZ a definiowanie pojęć

 

Rozdział 10

SWZ a odrzucenie oferty

10.1. Odrzucenie oferty złożonej po terminie

10.2. Odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 pzp

10.3. Odrzucenie oferty, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia

10.4. Odrzucenie oferty sporządzonej lub przekazanej z naruszeniem wymagań technicznych lub organizacyjnych

10.5. Odrzucenie oferty zawierającej rażąco niską cenę lub koszt

10.6. Odrzucenie oferty, która zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu

10.7. Odrzucenie oferty niezabezpieczonej wadialnie

10.8. Odrzucenie oferty wariantowej

10.9. Odrzucenie oferty złożonej bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów

 

Rozdział 11

Unieważnienie postępowania z treścią SWZ w tle

11.1. Unieważnienie postępowania z powołaniem na wady SWZ

11.2. Unieważnienie postępowania jako alternatywa modyfikacji SWZ

 

Rozdział 12

Kwestionowanie postanowień SWZ z wykorzystaniem środków ochrony prawnej

12.1. Kwestionowanie postanowień SWZ

12.2. Kwestionowanie postanowień wzoru umowy

 

Rozdział 13

Rola SWZ na etapie realizacji umowy o zamówieniach publicznych

 

Bibliografia

Akty prawne

Wykaz orzecznictwa

Ostatnio przeglądane

Specyfikacja warunków zamówienia
 

Specyfikacja warunków zamówienia

Konrad Różowicz

Cena: 128,00 zł
więcej