Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZPNRB2

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2021

ISBN: 978-83-66248-65-6

Liczba stron: 886

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Zmieniony układ oraz nieznane dotąd rozwiązania nowego pzp spowodowały, że uczestnicy procesu budowlanego mają problemy z odnalezieniem przepisów dotyczących poszczególnych etapów procedury udzielania zamówienia publicznego. Zapoznanie się z nową ustawą nie jest jednak wystarczające, by prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie. Zamawiający i wykonawcy powinni bowiem dysponować także obszerną wiedzą z zakresu prawa budowlanego i kodeksu cywilnego, które określają uprawnienia i obowiązki obu stron oraz precyzują zasady zawierania umów. Opracowanie pomoże rozwiązać problemy, z jakimi w swojej codziennej pracy mierzą się nie tylko pracownicy działów zamówień, ale także inwestorzy, projektanci, kierownicy budowy i inspektorzy nadzoru. 
 
Na ponad 880 stronach autor wyjaśnia kwestie dotyczące m.in.:
 
wymagań z zakresu opisu przedmiotu zamówienia wynikających z prawa budowlanego i pzp;
odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej;
rozliczania prac dodatkowych, robót zamiennych i robót zaniechanych;
zakresu zmian umowy w zależności od zastosowanego wynagrodzenia;
doświadczenia wykonawcy i podwykonawców, udostępniania zasobów przez podmioty trzecie oraz warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
 
Publikacja zawiera wzory specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie roboty budowlanej z wynagrodzeniem ryczałtowym lub kosztorysowym zgodnie z procedurą krajową oraz na zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej według procedury unijnej.

Autorzy

Zbigniew Leszczyński – były arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych. Członek założyciel i wieloletni członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, członek Izby Inżynierów Budownictwa. Biegły sądowy z zakresu realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie pzp oraz budownictwa. Zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy. Doświadczony wykładowca, autor wielu książek i artykułów na temat zamówień publicznych.

Spis treści

„Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego”

Zbigniew Leszczyński

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Rozdział 1.

Zasady stosowania ustawy. Ogólny przebieg procedury udzielenia

zamówienia publicznego i jego realizacji

 

1.1. Ogólny schemat postępowania zamawiającego przy udzielaniu zamówienia publicznego

1.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania pzp, czyli kto musi stosować pzp i na jakie produkty?

1.2.1. Zakres podmiotowy

1.2.2. Zakres przedmiotowy

1.2.3. Progi finansowe i ich znaczenie

1.2.3.1. Pierwszy próg finansowy, czyli próg, do którego nie stosuje się pzp

1.2.3.2. Tzw. procedura krajowa

1.2.3.3. Tzw. procedura unijna

1.2.3.4. Podstawowe różnice pomiędzy procedurami unijnymi a krajowymi

1.3. Ogólny przebieg procedury udzielenia zamówienia publicznego i jego realizacji uregulowany pzp

1.3.1. Plan postępowań o udzielenie zamówień

1.3.2. Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego – obowiązek zamawiających publicznych
w postępowaniach unijnych (art. 83 pzp)

1.3.3. Wstępne konsultacje rynkowe

1.3.4. Komisja przetargowa (art. 53 pzp)

1.3.5. Tryby udzielania zamówień publicznych

1.3.5.1. Wiadomości ogólne

1.3.5.2. W jakim trybie udzielić zamówienia na dokumentację projektową lub PFU?

 

Rozdział 2.

Definicja roboty budowlanej oraz obiektu budowlanego

w przepisach pzp, pr. bud. i kc, czyli jakie przedmioty zamówień

należy traktować jako roboty budowlane?

 

2.1. Definicja roboty budowlanej

2.2. Wpływ definicji roboty budowlanej i obiektu budowlanego na szacowanie robót budowlanych

2.3. Skrót rozdziału 2

 

Rozdział 3.

Zasady zlecania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

 

3.1. Wymagania wynikające z pr. bud. dotyczące dokumentów opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane

3.1.1. Wymagania wynikające z pr. bud. dotyczące opisywania wszystkich robót budowlanych

3.1.2. Wymagania wynikające z pr. bud. dotyczące opisywania robót budowlanych, na które wymagane jest opracowanie projektu budowlanego

3.1.3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli kto odpowiada za powstanie katastrofy budowlanej?

3.2. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i usługi z nimi związane określone w ustawie pzp

3.2.1. Zasady ogólne dotyczące opisywania wszystkich rodzajów zamówień, a w szczególności robót budowlanych

3.2.1.1. Wspólny Słownik Zamówień

3.2.1.2. Opis potrzeb i wymagań

3.2.2. Opis przedmiotu zamówienia, którym są roboty budowlane

3.2.2.1. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do robót budowlanych polegających na ich wykonaniu

3.2.2.2. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do roboty budowlanej polegającej

na jej zaprojektowaniu i wykonaniu

3.2.3. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do roboty budowlanej, której wartość szacunkowa jest niższa niż próg, od którego zamawiający musi stosować pzp

3.2.4. Podział zamówienia, tj. roboty budowlanej, na części w celu bezpośredniego dostępu MŚP do zamówień publicznych – art. 91 pzp

3.2.5. Przeniesienie praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji

3.2.6. Zlecanie nadzoru autorskiego

3.2.7. Ustalenie wartości zamówienia na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną

 

Rozdział 4.

Wybór wariantu zrealizowania przedmiotu zamówienia

na robotę budowlaną

 

Rozdział 5.

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

 

Rozdział 6.

Przykład SWZ na dokumentację projektową przygotowaną zgodnie z pzp z 2019 r. w procedurze krajowej

 

 

Rozdział 7.

Przykład SWZ na dokumentację projektową

o wartości do 130 000 zł netto

 

Rozdział 8.

Szacowanie wartości zamówień publicznych

 

8.1. Przepisy ogólne

8.2. Zamówienia uzupełniające

8.3. Zamówienia udzielane w częściach lub oferty częściowe

8.4. Wartość zamówienia na roboty budowlane

8.4.1. Rozporządzenie o kosztorysie inwestorskim

8.4.2. Kosztorysowanie robót budowlanych

8.4.3. Zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się ciągłe lub podlegające wznowieniu

8.4.4. Terminy ustalenia wartości zamówienia

 

Rozdział 9.

Rodzaje wad dokumentacji projektowej. Odpowiedzialność

za wady dokumentacji projektowej i etapy sprawdzania jej jakości

 

9.1. Rodzaje wad dokumentacji projektowej

9.1.1. Niezgodność z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym terenu budowy

9.1.2. „Wady” wynikające z chęci polepszenia zastosowanych rozwiązań

9.2. Etapy wykrywania wad dokumentacji projektowej

 

Rozdział 10.

Przedmiot zamówienia a opis przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną

 

Rozdział 11.

Rodzaje wynagrodzeń przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane

 

11.1. Wynagrodzenie ryczałtowe

11.1.1.      Rozmiar prac

11.1.2.      Koszty prac

11.2. Wynagrodzenie kosztorysowe

11.2.1.      Warianty wynagrodzenia kosztorysowego

11.2.2.      Konieczne prace dodatkowe

11.2.3.      Zgoda zamawiającego na podwyższenie wynagrodzenia, czyli protokół konieczności

11.2.4.      Znaczne podwyższenie wynagrodzenia kosztorysowego

11.2.5.      Podsumowanie wynagrodzenia kosztorysowego

11.3. Wynagrodzenie poprzez wskazanie podstaw do jego ustalenia

11.4. Który ze sposobów obliczania ceny oferty jest najkorzystniejszy?

11.5. Rola kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym i kosztorysowym

11.5.1.      Wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys ofertowy

11.5.2.      Wynagrodzenie kosztorysowe a kosztorys ofertowy

11.5.3.      Metoda sporządzenia kosztorysu ofertowego a treść oferty

11.5.4.      Wady i zalety żądania kosztorysu ofertowego w ofercie

11.5.5.      Kosztorys ofertowy podstawą do rozliczania zamówienia podstawowego, ustalania warunków cenowych, na jakich zostanie udzielone i rozliczone zamówienie uzupełniające, oraz rozszerzenia przedmiotu umowy na podstawie aneksów do umowy podstawowej

11.6. Podsumowanie tematyki wynagrodzeń

 

Rozdział 12.

Zmiany umowy a rodzaj zastosowanego wynagrodzenia

 

Rozdział 13.

Dodatkowe roboty budowlane nieuwzględnione w zamówieniu podstawowym (dawne zamówienia dodatkowe) oraz zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (dawne zamówienia uzupełniające)

 

13.1. Dodatkowe roboty budowlane nieuwzględnione w zamówieniu podstawowym

13.2. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych

13.3. Różnice pomiędzy zamówieniem uzupełniającym (art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp) a dodatkowymi robotami budowlanymi nieuwzględnionymi w zamówieniu podstawowym (art. 455 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pzp)

13.4. Wnioski

 

Rozdział 14.

Konieczne prace dodatkowe, roboty zamienne, roboty zaniechane

14.1. Konieczne prace dodatkowe

14.2. Roboty zamienne

14.3. Roboty zaniechane

14.4. Art. 649 kc – wyjaśnienie pojęć

14.5. Aneks czy nowa umowa?

14.6. Protokół konieczności

14.7. Różnice pomiędzy „dodatkowymi robotami budowlanymi nieuwzględnionymi w zamówieniu podstawowym” zlecanymi na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 pzp lub na podstawie art. 455 ust. 2 pzp a „koniecznymi pracami dodatkowymi” – przykład praktyczny

 

Rozdział 15.

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych

 

Rozdział 16.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego – zmiany wprowadzone pzp z 11 września 2019 r.

 

Rozdział 17.

Prawo opcji

 

 

Rozdział 18.

Wybrane elementy specyfikacji warunków zamówienia

 

18.1. Wykluczenia wykonawców z postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu

18.2. Warunki udziału w postępowaniu

18.2.1. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja – art. 117 pzp

18.3. Udostępnianie zasobów przez podmioty trzecie

18.4. Umowy o pracę

 

Rozdział 19.

Kryteria oceny ofert

 

19.1. Kryterium ceny

19.2. Kryterium kosztu

19.3. Kryteria pozacenowe

19.3.1. Termin realizacji

19.3.2. Koszty eksploatacji

19.3.3. Parametry techniczne

19.3.4. Gwarancja lub rękojmia

19.3.5. Doświadczenie wykonawcy

19.3.6. Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

19.3.7. Tzw. kryteria społeczne

19.4.Przykładowe kryteria oceny ofert w postępowaniach na opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej rozwiązania architektoniczne

19.5. Zamówienia na inspektorów nadzoru, inwestora zastępczego (inżyniera kontraktu), czyli umowy typu zlecenia związane z obsługą robót budowlanych

19.6. Najkorzystniejsza oferta a zasada efektywności w robotach budowlanych

 

Rozdział 20.

Przykłady specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie

roboty budowlanej w zależności od przyjętego rodzaju wynagrodzenia

 

20.1. Przykład nr 1 SWZ na wykonanie roboty budowlanej – robota budowlana z wynagrodzeniem ryczałtowym. Procedura krajowa. Termin wykonania przedmiotu umowy nie przekracza 12 miesięcy

20.2. Przykład nr 2 SWZ na wykonanie roboty budowlanej – wynagrodzenie kosztorysowe, gdzie cena oferty odpowiada zakresowi robót ujętemu w projektach budowlanych i wykonawczych. Procedura krajowa. Termin wykonania przedmiotu umowy przekracza 12 miesięcy

20.3. Przykład nr 3 siwz na wykonanie roboty budowlanej – wynagrodzenie kosztorysowe, w którym cena oferty odpowiada zakresowi robót ujętemu w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SWZ

 

 

Rozdział 21.

Przykład SWZ na zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej

 

Rozdział 22.

Inwestor zastępczy (inżynier kontraktu) oraz inspektor nadzoru

inwestorskiego w zamówieniach na roboty budowlane

 

22.1. Przykład specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) na pełnienie

funkcji inwestora zastępczego

 

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych

Wykaz orzecznictwa