Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: NDFPwZ

ISBN: 978-83-62723-68-3

Liczba stron: 216

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związana z naruszeniami przepisów o zamówieniach publicznych jest dochodzona zarówno wobec osób, które udzielały zamówienia, jak i wobec osób wykonujących czynności w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania. Czynności te obejmują przede wszystkim działania lub zaniechania naruszające przepisy o zamówieniach publicznych bądź wpływające na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, godzące w zasadę uczciwej konkurencji i jawności zamówień publicznych albo ograniczające możliwość sprawowania kontroli udzielania zamówień.

 

Niniejsza publikacja stanowi pomoc dla osób udzielających zamówień publicznych w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, tak aby uniknęły zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności z tego tytułu.

 

W opracowaniu poruszone zostały m.in. takie zagadnienia, jak:

  • Kto i w jakich przypadkach, poza kierownikiem jednostki, odpowiada za zaniedbanie lub niewypełnienie obowiązków dotyczących zamówień publicznych?
  • Na jakich zasadach ponosi się odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia?
  • Jakie konsekwencje może ponieść zamawiający, gdy podejmie niewłaściwą decyzję o unieważnieniu postępowania?
  • Jakie mogą być skutki nieprawidłowo zinterpretowanej przesłanki wyboru trybu?

 

Ponadto w publikacji:

  • Odpowiedzi na trzynaście najtrudniejszych pytań w zakresie odpowiedzialności podmiotowej i przedmiotowej.
  • Orzeczenia i wyroki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza kluczowych przykładów naruszeń.

Autorzy

Małgorzata Filipek, Eliza Grabowska-Szweicer, Katarzyna Jachowska, Grzegorz Mazurek, Magdalena Michałowska, Krzysztof Puchacz

Spis treści

„Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach”
Autorzy: Małgorzata Filipek, Eliza Grabowska-Szweicer, Katarzyna Jachowska, Grzegorz Mazurek, Magdalena Michałowska, Krzysztof Puchacz

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Odpowiedzialność podmiotowa


1.1.    Osoby odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1.2.    Odpowiedzialność kierownika zamawiającego za zaniedbanie lub niewypełnienie obowiązków dotyczących zamówień publicznych

Rozdział 2.
Odpowiedzialność przedmiotowa


2.1.    Przygotowanie postępowania

2.1.1.    Opisanie przedmiotu zamówienia oraz ustalenie wartości zamówienia a dyscyplina finansów publicznych
2.1.2.    Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych
2.1.3.    Określenie kryteriów oceny ofert i ich wpływ na naruszenie dyscypliny finansów publicznych

2.2.    Prowadzenie postępowania

2.2.1.    Niedopełnienie obowiązków związanych z publikacją ogłoszeń
2.2.2.    Niezawiadomienie w terminie Prezesa UZP o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2.2.3.    Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych określających przesłanki upoważniające do unieważnienia postępowania
2.2.4.    Niezłożenie oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie
z postępowania oraz niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu

2.3.    Udzielenie zamówienia

2.3.1.    Naruszenie przepisów dotyczących przesłanek stosowania wybranych trybów niekonkurencyjnych
2.3.2.    Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
2.3.3.    Zmiana umowy o zamówienie publiczne z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych

2.4.    Inne naruszenia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

2.4.1.    Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób niż określony w art. 17 ust. 1 i 1b undfp, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2.4.2.    Naruszenie dyscypliny związane z wydatkowaniem środków unijnych


Rozdział 3.
Pytania i odpowiedzi


3.1.    Czy zawarcie w siwz informacji o posiadanych urządzeniach narusza uczciwą konkurencję?
3.2.    Czy szczegółowe określenie parametrów fizykochemicznych i atestów, w sytuacji gdy istnieje wiele podmiotów mogących zaoferować dany produkt, może ograniczać konkurencję?
3.3.    Czy w trybie z wolnej ręki odstąpienie od negocjacji może być uznane za przesłankę unieważnienia postępowania?
3.4.    Czy wykluczenie z postępowania za wniesienie wadium gotówką jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych?
3.5.    Czy ryzyko utraty środków przyznawanych w formie dotacji może stanowić podstawę udzielenia zamówienia z wolnej ręki?
3.6.    W jaki sposób powinno się formułować warunki udziału w postępowaniu?
3.7.    Czy faksymile może zastąpić podpis kierownika zamawiającego?
3.8.    Dlaczego niezłożenie oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wyłączających z postępowania traktowane jest jako naruszenie dyscypliny?
3.9.    Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w przypadku gdy umowa o zamówienie zostaje podpisana przez dwie osoby na stanowiskach kierowniczych?
3.10.    Czy można postawić zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do zamówienia, które nie podlega pzp?
3.11.    Jak prawidłowo przypisać wagi kryteriom oceny ofert?
3.12.    Czy zmiana wzoru umowy po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy może narazić zamawiającego na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
3.13.    Czy można zamawiać obsługę prawną w trybie zapytania o cenę?

Rozdział 4.
Dyscyplina finansów publicznych w świetle orzecznictwa GKO. Analiza wybranych przykładów naruszeń


4.1.    Opis przedmiotu zamówienia
4.2.    Warunki udziału w postępowaniu
4.3.    Kryteria oceny ofert
4.4.    Obowiązki związane z przekazywaniem ogłoszeń
4.5.    Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych
4.6.    Udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przesłanek dotyczących trybu
4.7.    Naruszenie przepisów, jeżeli miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
4.8.    Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej
4.9.    Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na czas nieoznaczony
4.10.    Zawarcie umowy przed ogłoszeniem orzeczenia przez KIO z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych
4.11.    Unieważnienie postępowania jako czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych
4.12.    Naruszenia związane z niezłożeniem oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz zaniechaniem wykluczenia
4.13.    Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego a czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych

O Autorach
Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach
 

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach

Małgorzata Filipek, Eliza Grabowska-Szweicer, Katarzyna Jachowska, Grzegorz Mazurek, Magdalena Michałowska, Krzysztof Puchacz

Cena: 119,00 zł
więcej