Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zastosowanie kodeksu cywilnego w zamówieniach publicznych – wybrane zagadnienia

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZKCwZP

Pod redakcją: Jerzy Pieróg

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2023

ISBN: 978-83-67236-29-4

Liczba stron: 416

Okładka: twarda

Nowość, Polecany,

Cena: 128,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Czy przepisy kc mają zastosowanie w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego? Które instytucje prawa cywilnego są szczególnie istotne w procesie zamówień publicznych, a nie zostały doprecyzowane w pzp? Czy są sytuacje, kiedy stosowanie przepisów kc w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłączone? Jak interpretować instytucje cywilistyczne na gruncie pzp? 
 
Przedstawiamy praktyczną publikację, w której autorzy – doświadczeni prawnicy związani z Kancelarią PIERÓG i Partnerzy, specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu zamówień publicznych – dzielą się swoim doświadczeniem i najlepszymi rozwiązaniami sprawdzonymi w praktyce. Książka będzie nieocenioną pomocą dla każdej ze stron systemu zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców.
 
Opracowanie stanowi kompendium wiedzy z zakresu rozwiązań prawa cywilnego stosowanych w postępowaniach o zamówienie publiczne i odpowiada w sposób szczegółowy i precyzyjny na pytania:
 
- czy przedmiotem umowy o podwykonawstwo na gruncie przepisów pzp i kc mogą być zarówno roboty budowlane, jak i dostawy oraz usługi?
- w jaki sposób składać i jak interpretować oświadczenie woli w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tak, aby było zgodne z przepisami pzp, a także kc?
- czym charakteryzują się instytucje prawa cywilnego, takie jak: pełnomocnictwo,  cesja czy rękojmia i gwarancja? 
- jak elektronizacja zamówień publicznych wpływa na możliwość uznania czynności prawnej za nieważną zgodnie z orzecznictwem KIO?

Autorzy

Kancelaria Prawna PIERÓG & Partnerzy jest jedną z wiodących firm prawniczych w Polsce, klasyfikowaną w międzynarodowych rankingach w dziedzinie zamówień publicznych. Zespół Kancelarii od 25 lat z sukcesami świadczy usługi dla szukających profesjonalnej obsługi prawnej zamawiających i wykonawców. Wieloletnie doświadczenie Kancelarii pozwala na sprawne prowadzenie postępowań w imieniu zamawiających, na osiąganie sukcesów w sporach toczonych przed KIO i sądami oraz na efektywne wsparcie w skutecznej realizacji zawartych umów.

Spis treści

Spis skrótów

 

Wprowadzenie

Jerzy Pieróg

 

Rozdział 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na tle kodeksowej regulacji przetargu

Natalia Wasielewska

1.1. Uwagi ogólne

1.2. Podstawowe podobieństwa i różnice  

   1.2.1. Zakres swobody w wyborze kontrahenta

   1.2.2. Warunki przetargu

   1.2.3. Termin związania ofertą

   1.2.4. Warunki przetargu i obowiązki informacyjne

   1.2.5. Zawarcie umowy

   1.2.6. Wadium

   1.2.7. Unieważnienie umowy

1.3. Zamówienie publiczne a przyrzeczenie publiczne

1.4. Oferta w rozumieniu kc i pzp – analiza porównawcza

   1.4.1. Podstawowe podobieństwa i różnice

   1.4.2. Sposób złożenia oferty

   1.4.3. Odwołanie oferty

   1.4.4. Ograniczenia czasowe

   1.4.5. Kontroferta i zmiana oferty

   1.4.6. Przyjęcie oferty

1.5. Czas i miejsce zawarcia umowy

1.6. Podsumowanie

 

Rozdział 2

Klauzule generalne w zamówieniach publicznych

Natalia Wasielewska

2.1. Klauzule generalne – uwagi ogólne, definicja

2.2. Przesłanki nieważności czynności prawnej i klauzule generalne w zamówieniach publicznych

2.3. Inne przypadki nieważności czynności prawnej

2.4. Zasady udzielania zamówień publicznych a klauzule generalne

 

Rozdział 3

Terminy w procedurze udzielania zamówień publicznych z perspektywy regulacji kc

Joanna Karp

3.1. Terminy w prawie zamówień publicznych

3.2. Dyspozytywność przepisów kc

3.3. Liczenie terminów w praktyce

3.4. Podsumowanie

 

Rozdział 4

Rodzaje oświadczeń woli składanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Agata Porębiak, Joanna Presz-Król

4.1. Oświadczenie woli

4.2. Oświadczenia woli składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

   4.2.1. Oświadczenia woli składane przez wykonawcę i ich forma  

   4.2.2. Oferta – najważniejsze oświadczenie woli w postępowaniu i jego odrębności

   4.2.3. Oświadczenia woli składane przez zamawiających

4.3. Oświadczenia inne niż oświadczenia woli

   4.3.1. Różnorodność oświadczeń w obrocie gospodarczym   

   4.3.2. Definicja i zasady interpretacji aktów wiedzy

   4.3.3. Forma oświadczeń wiedzy

   4.3.4. Oświadczenia wiedzy – przykładowy katalog

 

Rozdział 5

Zastosowanie art. 65 kc do oceny oświadczeń składanych w zamówieniach publicznych

Katarzyna Dubowska

5.1. Wykładnia oświadczeń woli i jej znaczenie w pzp

5.2. Wykładnia oświadczenia woli składanego przez wykonawcę

   5.2.1. Językowa postać oświadczenia woli wykonawcy

   5.2.2. Okoliczności złożenia oświadczenia woli

   5.2.3. Zasady współżycia społecznego

   5.2.4. Ustalone zwyczaje

   5.2.5. Reguła życzliwej interpretacji

5.3. Wykładnia oświadczenia woli zamawiającego, które zostało zawarte w dokumentach zamówienia

   5.3.1. Językowa postać oświadczenia woli zamawiającego

   5.3.2. Okoliczności towarzyszące złożeniu oświadczenia w dokumentach zamówienia

   5.3.3. Zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje w wykładni dokumentów zamówienia

5.4. Wyjaśnienia oferty, poprawianie omyłek a granice wykładni oświadczenia woli

 

Rozdział 6

Ciężar dowodu w zamówieniach publicznych

Joanna Presz-Król

6.1. Definicja ciężaru dowodu w kc i zamówieniach publicznych

6.2. Fakty

6.3. Domniemanie prawne

6.4. Domniemanie faktyczne

6.5. Rozkład ciężaru dowodu a konstrukcja „chyba że”

6.6. Rozkład ciężaru dowodu przy uprawdopodobnieniu

 

Rozdział 7

Konsorcjum w świetle przepisów pzp

Agnieszka Bartczak-Żuraw

7.1. Konsorcjum jako umowa

7.2. Podobieństwa i różnice ze spółką cywilną

7.3. Umowa konsorcjum – obligatoryjne elementy zgodne z kc i pzp

7.4. Konsorcjum a odpowiedzialność konsorcjantów

7.5. Konsorcjum a szczególna regulacja warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

7.6. Konsorcjum a zmowa przetargowa

 

Rozdział 8

Podwykonawstwo – różnice pomiędzy regulacjami zawartymi w kc i pzp

Katarzyna Latecka

8.1. Definicja umowy o podwykonawstwo w pzp i kc

8.2. Przedmiot umowy o podwykonawstwo w pzp i kc

8.3. Zakaz zlecania całości przedmiotu zamówienia podwykonawcy a obowiązek osobistego świadczenia w zakresie „kluczowych zadań” zamówienia – porównanie zapisów pzp i kc

8.4. Forma, w jakiej zawierane są umowy o roboty budowlane oraz umowy podwykonawcze na gruncie pzp i kc

8.5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo

8.6. Skutki dokonania zgłoszenia podwykonawcy

 

Rozdział 9

Wadium w kc i pzp – zakres stosowania

Kacper Kaleta

9.1. Wprowadzenie

9.2. Skutki uchylania się zamawiającego od zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Podwójne wadium jako forma zryczałtowanego odszkodowania

9.3. Granice swobody kształtowania wymogów SWZ w zakresie wadium

9.4. Okres ważności wadium wniesionego w formie wadialnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

9.5. Gwarancja wadialna dla konsorcjum – kontrowersje

9.6. Roszczenie o zwrot bezpodstawnie zatrzymanego wadium

 

Rozdział 10

Subrogacja w zamówieniach publicznych

Paweł Skrodzki

10.1. Pojęcie subrogacji

10.2. Przypadki subrogacji w zamówieniach publicznych

10.3. Stosowanie przepisów o przelewie do subrogacji

 

Rozdział 11

Ograniczenia kodeksowej zasady swobody umów w zamówieniach publicznych

Justyna Góźdź

11.1. Zasada swobody umów w kc

11.2. Ograniczenia wprowadzone przez pzp

11.3. Pojęcie umowy adhezyjnej i jej skutki

11.4. Podsumowanie

 

Rozdział 12

Cesja w zamówieniach publicznych

Adrian Bura

12.1. Pojęcie cesji na gruncie kc

12.2. Cesja praw i obowiązków wykonawcy wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego

12.3. Cesja praw i obowiązków zamawiającego wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego

 

Rozdział 13

Zasady odpowiedzialności kontraktowej w zamówieniach publicznych

Kacper Kaleta

13.1. Reżim odpowiedzialności ex contractu. Wina i jej postacie

13.2. Pojęcie szkody i adekwatnego związku przyczynowego

13.3. Zastępcze wykonanie zobowiązania

13.4. Zlecenie wykonawstwa zastępczego podmiotowi trzeciemu a pzp

 

Rozdział 14

Kary umowne w zamówieniach publicznych

Paweł Skrodzki

14.1. Istota kary umownej

14.2. Kary umowne a klauzule abuzywne z art. 433 pzp

14.3. Kumulowanie kary umownej za zwłokę oraz za odstąpienie od umowy

14.4. Miarkowanie kary umownej

 

Rozdział 15

Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego

Anna Packo

15.1. Uwagi ogólne

15.2. Rozwiązanie za zgodą obu stron

15.3. Wypowiedzenie umowy

15.4. Odstąpienie od umowy

15.5. Odstąpienie od umowy na podstawie przepisów pzp

 

Rozdział 16

Rękojmia i gwarancja

Paweł Skrodzki

16.1. Rękojmia

16.2. Wada fizyczna

16.3. Wada fizyczna w robotach budowlanych

16.4. Gwarancja

 

Bibliografia

 

Akty prawne

 

Orzecznictwo