Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Administracyjne postępowanie dowodowe

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: APD

Autor: Paweł Daniel

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-85-0

Liczba stron: 344

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Co może być dowodem w postępowaniu administracyjnym? Jaka jest różnica między domniemaniami prawnymi a faktycznymi? Jak sprawnie i zgodnie z przepisami doprowadzić do wyjaśnienia okoliczności faktycznych sprawy?

W publikacji opisano proces prowadzenia postępowania dowodowego, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i wydanie decyzji administracyjnej. Na podstawie praktycznych przykładów i orzecznictwa sądów administracyjnych autor przedstawia zasady, jakimi należy się kierować w trakcie postępowania, oraz wskazuje czynności, które trzeba podjąć w celu uzyskania dowodów – od momentu ustalenia źródeł dowodowych aż do weryfikacji zebranego materiału dowodowego.

Czytelnik dowie się, jak podczas wyjaśniania sprawy wykorzystać nie tylko dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych czy wyniki oględzin, ale również filmy, fotografie czy pomiary przy użyciu GPS. Autor radzi, jak uniknąć najczęstszych błędów w trakcie prowadzenia postępowania, które mogą doprowadzić między innymi do uchylenia lub unieważnienia wydanej decyzji administracyjnej. Podpowiada również, jakich środków dyscyplinujących można użyć w stosunku do uczestników postępowania, aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu dowodowego.

Autorzy

Paweł Daniel – doktor prawa, starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego.

Spis treści

„Administracyjne postępowanie dowodowe”
Autor: Paweł Daniel

 

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Pojęcie i systematyka dowodów w postępowaniu administracyjnym


1.1.    Podstawowe pojęcia administracyjnego postępowania dowodowego
1.2.    Pojęcie dowodu w kpa
1.3.    Przedmiot dowodu

1.3.1.    Przedmiot dowodu w kpa
1.3.2.    Fakty niewymagające przeprowadzenia dowodów

1.4.    Klasyfikacja środków dowodowych
1.5.    Dowody sprzeczne z prawem
1.6.    Udowodnienie a uprawdopodobnienie okoliczności faktycznej
1.7.    Domniemania faktyczne i domniemania prawne

1.7.1.    Domniemania faktyczne
1.7.2.    Domniemania prawne

1.8.    Ciężar dowodu w postępowaniu administracyjnym

1.8.1.    Procesowy aspekt ciężaru dowodu
1.8.2.    Materialny aspekt ciężaru dowodu
1.8.3.    Ciężar dowodu w postępowaniu administracyjnym na przykładzie odpowiedzialności z tytułu naruszenia zasad wykonywania transportu drogowego


Rozdział 2.
Zasady ogólne administracyjnego postępowania dowodowego


2.1.    Pojęcie i funkcje zasad ogólnych postępowania administracyjnego
2.2.    Zasady ogólne postępowania administracyjnego mające zastosowanie w postępowaniu dowodowym

2.2.1.    Zasada praworządności
2.2.2.    Zasada pogłębiania zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej
2.2.3.    Zasada udzielania informacji faktycznej i prawnej stronom
2.2.4.    Zasada przekonywania
2.2.5.    Zasada szybkości postępowania
2.2.6.    Zasada pisemności

2.3.    Zasady ogólne postępowania administracyjnego właściwe postępowaniu dowodowemu

2.3.1.    Zasada prawdy obiektywnej
2.3.2.    Zasada otwartego systemu dowodów
2.3.3.    Zasada równej mocy dowodowej
2.3.4.    Zasada bezpośredniości
2.3.5.    Zasada swobodnej oceny materiału dowodowego
2.3.6.    Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu dowodowym


Rozdział 3.
Charakterystyka środków dowodowych


3.1.    Dowód z dokumentu

3.1.1.    Dokument urzędowy
3.1.2.    Dokument prywatny
3.1.3.    Poświadczenie dokumentu. Odpis lub wyciąg z dokumentu

3.2.    Dowód z zeznań świadka

3.2.1.    Niezdolność bycia świadkiem
3.2.2.    Prawo odmowy zeznań

3.3.    Dowód z opinii biegłego

3.3.1.    Zasady oceny dowodu z opinii biegłego w postępowaniu administracyjnym na przykładzie operatów szacunkowych
3.3.2.    Problematyka kwalifikacji raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jako środka dowodowego
3.3.3.    Orzeczenie lekarskie jako dowód w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej

3.4.    Dowód z oględzin
3.5.    Dowód z przesłuchania strony
3.6.    Oświadczenia strony składane w toku postępowania administracyjnego
3.7.    Środki dowodowe nienazwane

Rozdział 4.
Czynności dowodowe w administracyjnym postępowaniu dowodowym


4.1.    Charakterystyka czynności dowodowych
4.2.    Postępowanie zabezpieczające
4.3.    Forma prawna rozstrzygnięć podejmowanych w postępowaniu dowodowym
4.4.    Organ prowadzący czynności dowodowe

4.4.1.    Czynności dowodowe prowadzone przez organ działający w ramach pomocy prawnej
4.4.2.    Czynności dowodowe prowadzone przez organ współdziałający
4.4.3.    Czynności dowodowe prowadzone przez członka lub pracownika organu kolegialnego

4.5.    Forma procesowa postępowania dowodowego

4.5.1.    Rozprawa administracyjna
4.5.2.    Postępowanie gabinetowe

4.6.    Obowiązek uzasadniania faktycznego decyzji administracyjnej
4.7.    Czynności dowodowe przed organem odwoławczym

4.7.1.    Zasada dwuinstancyjności
4.7.2.    Ocena organu odwoławczego materiału dowodowego zebranego przez organ pierwszej instancji
4.7.3.    Przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego przez organ odwoławczy


Rozdział 5.
Naruszenie przepisów postępowania dowodowego i jego skutki


5.1.    Rodzaje naruszeń postępowania dowodowego

5.1.1.    Naruszenia dotyczące obowiązku wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności faktycznych sprawy
5.1.2.    Naruszenia dotyczące dopuszczenia w postępowaniu dowodu sprzecznego z prawem
5.1.3.    Naruszenia dotyczące czynnego udziału strony w postępowaniu
5.1.4.    Naruszenia dotyczące braku dopuszczenia dowodu zgłaszanego przez stronę
5.1.5.    Naruszenia dotyczące utrwalenia przebiegu postępowania
5.1.6.    Naruszenia dotyczące oceny materiału dowodowego
5.1.7.    Naruszenia dotyczące obowiązku przeprowadzenia rozprawy administracyjnej

5.2.    Skutki naruszenia przepisów postępowania dowodowego

5.2.1.    Naruszenie przepisów postępowania dowodowego jako podstawa uchylenia decyzji przez organ odwoławczy
5.2.2.    Naruszenie przepisów postępowania dowodowego jako podstawa stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
5.2.3.    Naruszenie przepisów postępowania dowodowego jako podstawa wznowienia postępowania administracyjnego
5.2.4.    Naruszenie przepisów postępowania dowodowego jako podstawa uchylenia decyzji przez sąd administracyjny


Rozdział 6.
Środki dyscyplinujące w postępowaniu dowodowym


6.1.    Środki przymusu

6.1.1.    Kara grzywny
6.1.2.    Przymus bezpośredni

6.2.    Środki policji sesyjnej
6.3.    Zażalenia na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego
6.4.    Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania
6.5.    administracyjnego

Zakończenie
Wykaz aktów prawnych
Bibliografia
Orzecznictwo

Ostatnio przeglądane

Administracyjne postępowanie dowodowe
 

Administracyjne postępowanie dowodowe

Paweł Daniel

Cena: 119,00 zł
więcej