Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZNUDiK

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2010

ISBN: 978-83-61188-47-6

Liczba stron: 224

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Prawny instrument ochrony środowiska, jakim jest wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jest jednym z najtrudniejszych do prawidłowego zastosowania w praktyce. W procesie wydawania zezwolenia nie można ograniczyć się jedynie do zasad ogólnych prawa ochrony środowiska. Niezbędne jest także uwzględnienie przepisów dotyczących postępowania administracyjnego czy wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu dendrologii, botaniki lub nauk urbanistycznych.

 

Niniejsza książka jest wydaniem drugim, które zostało zaktualizowane w związku z uchwaloną w 2010 roku nowelizacją tzw. ustawy środowiskowej. Część wprowadzonych rozwiązań dotyczy ochrony zieleni w miastach i wsiach oraz gospodarowania zasobami i składnikami przyrodniczymi. W opracowaniu poruszono problemy, jakie w tym zakresie mogą się pojawić w praktyce, wraz z przedstawieniem modeli ich rozwiązań. W pierwszym rozdziale opisane zostały podmioty uczestniczące w wydawaniu zezwoleń i strony postępowania. W kolejnych - rodzaje zezwoleń i decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów oraz opłaty w tym zakresie, a także kary przewidziane za zniszczenie drzew i krzewów lub ich usunięcie bez wymaganego zezwolenia. W publikacji autor wskazuje także na uwarunkowania wpływające na proces wydawania przedmiotowych aktów administracyjnych, które mogą sprawić dodatkowe trudności - na przykład skomplikowaną sytuację prawno-lokalizacyjną drzew lub krzewów.

Adresatami książki są zarówno organy administracji wydające zezwolenia, jak i posiadacze nieruchomości, na których znajdują się drzewa lub krzewy, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie pielęgnacji zieleni, organizacje ekologiczne, a także przedstawiciele zawodów prawniczych oraz nauki prawa ochrony środowiska.

Autorzy

Krzysztof Gruszecki - wieloletni etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. W latach 2004-2009 sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym najpierw w Gdańsku, a następnie w Bydgoszczy. Wieloletni radca prawny prowadzący działalność w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Autor publikacji książkowych: "Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz", "Prawo ochrony środowiska. Komentarz", "Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz", a także wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

Spis treści

„Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów”
Autor: Krzysztof Gruszecki

Spis treści
Wykaz skrótów

Rozdział I Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce

1.    Wprowadzenie
2.    Źródła prawa ochrony środowiska
3.    Pojęcie środowiska i ochrony środowiska
4.    Podstawy prawne ochrony i usuwania drzew i krzewów

Rozdział II Podmioty uczestniczące w wydawaniu zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

1.    Wprowadzenie
2.    Organy ochrony środowiska
3.    Wójt, burmistrz, prezydent miasta
4.    Starosta
5.    Regionalny dyrektor ochrony środowiska
6.    Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
7.    Dyrektor parku narodowego
8.    Wojewódzki konserwator zabytków
9.    Wojewoda
10.    Właściwość rzeczowa organów ochrony środowiska w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów
11.    Uprawnienia kontrolne
12.    Strony postępowania

12.1.    Strony postępowania w sprawach z zakresu ochrony środowiska
12.2.    Strony postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów
12.3.    Strony postępowania w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych za zniszczenie albo usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia

13.    Organizacje ekologiczne

13.1.    Zakres przedmiotowy postępowań prowadzonych z udziałem organizacji ekologicznych
13.2.    Charakter prawny, w jakim organizacje ekologiczne mogą uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym
13.3.    Podstawy dopuszczenia organizacji ekologicznych do udziału w postępowaniu
13.4.    Formy dopuszczenia i odmowy dopuszczenia organizacji ekologicznych do udziału w postępowaniu

14.    Organizacje społeczne
15.    Społeczeństwo

15.1.    Środki prawne gwarantujące udział społeczeństwa w sprawach związanych z wydawaniem decyzji na usuwanie drzew i krzewów

16.    Prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich

Rozdział III Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

1.    Uwagi wstępne
2.    Pozwolenia na korzystanie ze środowiska

2.1.    Pozwolenia sensu stricto
2.2.    Pozwolenia sensu largo

3.    Zezwolenia na korzystanie z elementów przyrodniczych
4.    Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska
5.    Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

5.1.    Zakres przedmiotowy obowiązku uzyskania zezwolenia

5.1.1.    Zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

5.2.    Postępowanie w sprawie wydawania zezwoleń

5.2.1.    Wniosek wszczynający postępowanie
5.2.2.    Postępowanie dowodowe
5.2.3.    Kryteria wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

5.3.    Postanowienia decyzji w przedmiocie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów
5.4.    Wygaśnięcie i zmiana zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów


Rozdział IV Opłaty za usunięcie drzew i krzewów

1.    Opłaty za korzystanie ze środowiska
2.    Zakres przedmiotowy obowiązku ponoszenia opłat za usuwanie drzew lub krzewów
3.    Zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat za usuwanie drzew i krzewów
4.    Odroczenie terminu płatności opłaty
5.    Rozłożenie na raty lub przesunięcie terminu płatności opłat za usunięcie drzew lub krzewów
6.    Umorzenie opłat za usunięcie drzew i krzewów
7.    Przedawnienie opłat za usunięcie drzew lub krzewów

Rozdział V Kary pieniężne za niszczenie albo usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia

1.    Administracyjne kary pieniężne
2.    Zakres odpowiedzialności administracyjnej za niszczenie drzew lub krzewów albo ich usuwanie bez wymaganego zezwolenia
3.    Zasady ponoszenia odpowiedzialności za niszczenie drzew lub krzewów albo ich usuwanie bez wymaganego zezwolenia
4.    Postępowanie w przedmiocie wymierzenia kary
5.    Wysokość kary pieniężnej za usunięcie drzew i krzewów
6.    Odroczenie terminu płatności oraz umorzenie kary pieniężnej za zniszczenie lub usunięcie bez zezwolenia drzew lub krzewów
7.    Rozłożenie kary na raty
8.    Przedawnienie terminu płatności kar pieniężnych

Zakończenie
Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
 

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Krzysztof Gruszecki

Cena: 119,00 zł
więcej