Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zbywanie i oddawanie do korzystania nieruchomości samorządowych i skarbu państwa

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZiODKNSiSP

Autor: Rafał Padrak

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2010

ISBN: 978-83-61188-63-6

Liczba stron: 232

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Książka omawia sposób i tryb zbywania oraz oddawania do korzystania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa.

 

Autor prezentuje czynności poprzedzające te działania oraz kompetencje wojewody i organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie. Szczegółowo opisuje procedury zbycia nieruchomości w trybie przetargu, drodze bezprzetargowej oraz postępowanie przy oddawaniu do korzystania nieruchomości publicznych - na podstawie najczęściej spotykanych w praktyce umów cywilnoprawnych: sprzedaży, zamiany, darowizny, dzierżawy, najmu itp.

W książce podjęta została także problematyka leasingu bezpośredniego nieruchomości publicznych jako alternatywy dla oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste albo dzierżawę.

Publikacja uwzględnienia nowelizacje ustawy o gospodarce nieruchomościami z 2004, 2007, 2009 i 2010 roku. Dodatkowo zostały w niej przytoczone wyniki kilku kontroli NIK dotyczących zbywania i udostępniania nieruchomości publicznych.

 

Książka skierowana jest do urzędników zajmujących się zbywaniem nieruchomości publicznych, potencjalnych nabywców tych nieruchomości, praktyków zajmujących się obrotem nieruchomościami, a także przedstawicieli środowiska naukowego.

 

Do zamówienia zostaną doliczone koszty transportu: 6 zł za przesyłkę ekonomiczną (Poczta Polska) lub 20 zł za przesyłkę kurierską (DPD Polska Sp. z o.o). Koszt wysyłki doliczany jest do ceny jednego z produktów z zamówienia. Zamówienia powyżej 60 zł są wysyłane bezpłatnie.

Autorzy

Rafał Padrak - radca prawny zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli, ekspert w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jst. Autor wielu publikacji na temat sprzedaży nieruchomości publicznych. Był konsultantem prawnym kontroli NIK "Zbywanie nieruchomości komunalnych przez gminy", przeprowadzonej w 2003 r. Wnioski legislacyjne zgłoszone Radzie Ministrów po tej kontroli znalazły odzwierciedlenie w treści rozporządzenia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Spis treści

„Zbywanie i oddawanie do korzystania nieruchomości samorządowych i skarbu państwa”
Autor: Rafał Padrak

 

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Zasady zbywania lub oddawania do korzystania nieruchomości publicznych


1.1.    Uwagi ogólne
1.2.    Zasada przetargu
1.3.    Zasada pierwszeństwa
1.4.    Zasada respektowania przepisów o pomocy publicznej
1.5.    Pozostałe zasady

Rozdział II
Kompetencje wojewody i organów stanowiących jst przy zbywaniu lub oddawaniu do korzystania nieruchomości publicznych


2.1.    Uwagi ogólne
2.2.    Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zasad zbywania i oddawania do korzystania nieruchomości
2.3.    Zarządzenie wojewody w sprawie zgody na zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości
2.4.    Zwolnienia od przetargu
2.5.    Bonifikaty i ulgi
2.6.    Zaskarżanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu

Rozdział III
Czynności poprzedzające zbycie lub oddanie do korzystania nieruchomości publicznych


3.1.    Uwagi ogólne
3.2.    Plany wykorzystania zasobu nieruchomości publicznych
3.3.    Oszacowanie wartości nieruchomości
3.4.    Wykaz nieruchomości
3.5.    Uzgodnienia z odpowiednimi organami przed zbyciem lub oddaniem do korzystania nieruchomości publicznych podlegających szczególnej ochronie prawnej

Rozdział IV
Przetarg na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych


4.1.    Uwagi ogólne
4.2.    Komisja przetargowa
4.3.    Ogłoszenie o przetargu
4.4.    Odwołanie ogłoszonego przetargu (art. 38 ust. 4 ugn)
4.5.    Wnoszenie wadium
4.6.    Oferta i oferenci
4.7.    Przebieg przetargu pisemnego nieograniczonego
4.8.    Przebieg przetargu ustnego nieograniczonego
4.9.    Przetarg ograniczony (art. 40 ust. 2a ugn)
4.10.    Przetarg zakończony wynikiem negatywnym
4.11.    Zawiadomienie oferentów o wyniku przetargu
4.12.    Zwrot lub zatrzymanie wadium
4.13.    Zaskarżanie czynności przetargowych
4.14.    Protokół z przeprowadzonego przetargu
4.15.    Informowanie o wyniku przetargu

Rozdział V
Bezprzetargowe zbywanie nieruchomości publicznych


5.1.    Uwagi ogólne
5.2.    Pierwszeństwo nabycia nieruchomości publicznej
5.3.    Zbycie nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami
5.4.    Zbycie nieruchomości na rzecz osób prowadzących działalność społeczną
5.5.    Zbycie w drodze zamiany lub darowizny
5.6.    Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
5.7.    Zbycie nieruchomości na polepszenie warunków zagospodarowania
5.8.    Wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki albo wyposażenia nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub jako majątku tworzonej fundacji
5.9.    Zbycie nieruchomości położonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną
5.10.    Zbycie udziału w nieruchomości na rzecz innych współwłaścicieli
5.11.    Zbycie nieruchomości na rzecz kościołów i związków wyznaniowych
5.12.    Sprzedaż na rzecz partnera prywatnego lub spółki kapitałowej zawiązanej przez podmiot publiczny i partnera prywatnego
5.13.    Zbycie nieruchomości na rzecz przedstawicielstw dyplomatycznych i innych podmiotów uprzywilejowanych
5.14.    Zbycie na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju
5.15.    Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 lub właściwych podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 2 tej ustawy, realizujących przedsięwzięcia Euro 2012
5.16.    Protokół z rokowań prowadzonych na podstawie art. 37 ust. 2 i 3 ugn
5.17.    Zawiadamianie o wyniku rokowań prowadzonych na podstawie art. 37 ust. 2 i 3 ugn

Rozdział VI
Rokowania po drugim przetargu na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych


6.1.    Uwagi ogólne
6.2.    Ogłoszenie o rokowaniach
6.3.    Zgłoszenie do rokowań
6.4.    Przebieg rokowań
6.5.    Protokół z rokowań po drugim przetargu
6.6.    Informowanie o wyniku rokowań po drugim przetargu
6.7.    Zaskarżanie wyników rokowań po drugim przetargu

Rozdział VII
Tryb postępowania przy oddawaniu do korzystania nieruchomości publicznych


7.1.    Uwagi ogólne
7.2.    Procedura przetargowa
7.3.    Negocjacje o nabycie prawa
7.4.    Tryb ofertowy

Rozdział VIII
Charakterystyka czynności cywilnoprawnych prowadzących do zbycia lub oddania do korzystania nieruchomości publicznych


8.1.    Sprzedaż
8.2.    Umowa o oddanie w użytkowanie wieczyste
8.3.    Zamiana
8.4.    Darowizna
8.5.    Wniesienie nieruchomości jako aportu do spółki
8.6.    Leasing bezpośredni nieruchomości
8.7.    Użytkowanie
8.8.    Służebności
8.9.    Dzierżawa
8.10.    Najem
8.11.    Użyczenie

Rozdział IX
Zbywanie i oddawanie do korzystania nieruchomości publicznych w świetle wyników wybranych kontroli Najwyższej Izby Kontroli


9.1.    Uwagi ogólne
9.2.    Gospodarowanie nieruchomościami w gminach o walorach turystycznych
9.3.    Zbywanie nieruchomości komunalnych przez gminy
9.4.    Zbywanie nieruchomości gminnych w latach 2005-2008
9.5.    Udzielanie przez wojewodę lubelskiego zgody na zbywanie i wydzierżawianie nieruchomości Skarbu Państwa oraz sprawowanie nadzoru nad zbywaniem i wydzierżawianiem w trybie bezprzetargowym nieruchomości jst w latach 2007-2008
9.6.    Warunki dzierżawy wybranych nieruchomości gminy Żary w miejscowości Kadłubia

Bibliografia