Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZPNRB

ISBN: 978-83-61188-65-0

Liczba stron: 576

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane wymaga znajomości prawa zamówień publicznych oraz wiedzy z zakresu prawa budowlanego, a także kodeksu cywilnego. Przepisy te nie tylko regulują proces budowlany, ale także szczegółowo określają prawa i obowiązki jego uczestników (inwestora, projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego).

 

Opracowanie w praktyczny sposób omawia procedurę udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane - począwszy od konkursu na prace projektowe, poprzez zamówienia na wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz związane z tym postanowienia umów. Wskazuje także najważniejsze definicje, pojęcia i zasady, które mają znaczenie w postępowaniach poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych.

 

Publikacja pomoże prawidłowo oszacować wartość zamówienia, poznać różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami wynagrodzeń stosowanymi przy robotach budowlanych, a także przygotować opis przedmiotu zamówienia oraz wybrać tryb jego udzielenia.

 

W książce znajdują się ponadto gotowe wzory specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (w tym wzorami umów), które zostały zamieszczone także na załączonej płycie CD.

Autorzy

Dorota Grochalska - kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz pełnomocnik prezydenta miasta ds. zamówień publicznych

Zbigniew Leszczyński - zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie oraz biegły sądowy z zakresu budownictwa

Ewa Wiktorowska - inżynier budownictwa, były trener i arbiter, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz komisji sejmowych ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych

Spis treści

„Zamówienia publiczne na roboty budowlane”
Autorzy: Dorota Grochalska, Zbigniew Leszczyński, Ewa Wiktorowska

Spis treści

Wykaz skrótów aktów prawnych
Wstęp

ROZDZIAŁ 1. ROBOTY BUDOWLANE WEDŁUG PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRAWA BUDOWLANEGO


1.1.    Definicja robót budowlanych
1.2.    Prawo budowlane – podstawowe definicje
1.3.    Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
1.4.    Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

1.4.1.    Roboty, których rozpoczęcie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę
1.4.2.    Uzyskanie pozwolenia na budowę

1.5.    Budowa obiektu budowlanego
1.6.    Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
1.7.    Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (inwestora, projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego)

1.7.1.    Prawa i obowiązki inwestora
1.7.2.    Prawa i obowiązki projektanta
1.7.3.    Prawa i obowiązki kierownika budowy
1.7.4.    Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego


ROZDZIAŁ 2. USTALANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

2.1.    Zasady ogólne
2.2.    Szacowanie wartości roboty budowlanej polegającej na jej wykonaniu

2.2.1.    Sporządzanie kosztorysu inwestorskiego

2.3.    Szacowanie wartości roboty budowlanej polegającej na jej zaprojektowaniu i wykonaniu

2.3.1.    Obliczanie planowanych kosztów robót budowlanych
2.3.2.    Obliczanie planowanych kosztów prac projektowych


ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

3.1.    Zasady ogólne dotyczące wszystkich rodzajów zamówień
3.2.    Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do roboty budowlanej polegającej na jej wykonaniu

3.2.1.    Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę
3.2.2.    Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę
3.2.3.    Nadzór autorski

3.3.    Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do roboty budowlanej polegającej na jej zaprojektowaniu i wykonaniu

3.3.1.    Zawartość programu funkcjonalno-użytkowego
3.3.2.    Zasady zlecania dokumentacji projektowej

3.4.    Warunki dotyczące wiarygodności wykonawców opracowujących dokumentacje projektowe i programy funkcjonalno-użytkowe
3.5.    Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniach dotyczących opracowania dokumentacji projektowej w trybach niepoprzedzonych konkursem oraz w postępowaniach na programy funkcjonalno-użytkowe

ROZDZIAŁ 4. ROBOTY BUDOWLANE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

4.1.    Przedmiot zamówienia na roboty budowlane
4.2.    Zamówienia dodatkowe i uzupełniające

4.2.1.    Podobieństwa między zamówieniem dodatkowym a uzupełniającym
4.2.2.    Różnice między zamówieniem dodatkowym a uzupełniającym
4.2.3.    Szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego

4.3.    Roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe

4.3.1.    Roboty dodatkowe – aneks czy nowa umowa
4.3.2.    Roboty dodatkowe – protokół konieczności

4.4.    Roboty zamienne

4.4.1.    Roboty zamienne w umowach realizowanych na podstawie prawa zamówień publicznych


ROZDZIAŁ 5. RODZAJE WYNAGRODZEŃ PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY BUDOWLANE

5.1.    Wynagrodzenie ryczałtowe
5.2.    Wynagrodzenie kosztorysowe
5.3.    Wynagrodzenie poprzez wskazanie podstaw do jego ustalenia
5.4.    Który ze sposobów obliczenia ceny oferty jest najkorzystniejszy

ROZDZIAŁ 6. ZADANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

ROZDZIAŁ 7. TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH


7.1.    Przetarg nieograniczony  
7.2.    Przetarg ograniczony  
7.3.    Negocjacje z ogłoszeniem  
7.4.    Dialog konkurencyjny  
7.5.    Negocjacje bez ogłoszenia
7.6.    Zamówienie z wolnej ręki  
7.7.    Zapytanie o cenę  
7.8.    Licytacja elektroniczna

ROZDZIAŁ 8. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE I DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

8.1.    Pojęcia ogólne
8.2.    Dokumenty, jakich zamawiający może, a jakich musi żądać od wykonawców
8.3.    Dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp
8.4.    Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp
8.5.    Dokumenty wymagane od zagranicznych wykonawców, mających swoją siedzibę na terytorium RP
8.6.    Dokumenty wymagane od wykonawców, mających swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP  
8.7.    Spełnianie warunków przez konsorcja  
8.8.    Podwykonawca w zamówieniach publicznych  
8.9.    Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego
8.10.    Uzupełnianie dokumentów

ROZDZIAŁ 9. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ROZDZIAŁ 10. INWESTOR ZASTĘPCZY (INŻYNIER KONTRAKTU)

ROZDZIAŁ 11. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH


11.1.    Rodzaje kosztorysów stosowanych w budownictwie  
11.2.    Metody sporządzania kosztorysów  
11.3.    Planowane koszty robót budowlanych określone w programie funkcjonalno-użytkowym  
11.4.    Planowane koszty prac projektowych  

ROZDZIAŁ 12. WYBRANE PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE

12.1.    Wybrane przepisy z kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.)

12.1.1.    Umowa o dzieło  
12.1.2.    Umowa o roboty budowlane  
12.1.3.    Rękojmia za wady  
12.1.4.    Gwarancja jakości 

12.2.    Wybrane przepisy z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (DzU z 2003 r. nr 139, poz. 1323)
12.3.    Wybrane przepisy z ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (DzU 2003 r. nr 180, poz. 1758 ze zm.)

ROZDZIAŁ 13. KONKURS – PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PROCEDURY

ROZDZIAŁ 14. UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE


14.1.    Przepisy szczególne wynikające z prawa zamówień publicznych  
14.2.    Ustalenia umów wynikające z kodeksu cywilnego  
14.3.    Ustalenia umów wynikające z prawa budowlanego  
14.4.    Rodzaje umów o roboty budowlane  
14.5.    Przedmiot umowy 

14.5.1.    Zakres świadczenia wykonawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego  
14.5.2.    Zakres umowy o wykonanie robót budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego  
14.5.3.    Zakres umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego 

14.6.    Ustalenia umowy związane z postępem robót budowlanych 

14.6.1.    Dziennik budowy  
14.6.2.    Narady koordynacyjne  
14.6.3.    Harmonogram robót  
14.6.4.    Odbiory robót  
14.6.5.    Kary umowne 

14.7.    Zmiany umowy i warunki ich dokonywania 

14.7.1.    Granice zmian umowy  
14.7.2.    Zmiany w sposobie wykonania przedmiotu zamówienia 

14.8.    Dobre praktyki FIDIC  
14.9.    Gwarancja jakości a rękojmia za wady – różnice 

14.9.1.    Rękojmia za wady  
14.9.2.    Gwarancja jakości 


ROZDZIAŁ 15. NAJCZĘSTSZE BŁĘDY PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY BUDOWLANE W ORZECZNICTWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

15.1.    Błędy polegające na sporządzaniu opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia wykonawcy w oderwaniu od definicji rodzajów robót budowlanych uregulowanych przepisami prawa budowlanego  
15.2.    Błędy polegające na sporządzaniu opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia bez dookreślenia, w jaki sposób warunek ten powinny spełniać osoby spoza terytorium RP
15.3.    Błędy polegające na żądaniu pisemnego zobowiązania o oddaniu do dyspozycji samego siebie w zakresie uznania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia
15.4.    Błędy w opisie przedmiotu zamówienia polegające na niedookreśleniu wymagań dotyczących „równoważności”, o której mowa w art. 29 ust. 3 pzp
15.5.    Błędy popełniane w trakcie badania oferty wykonawcy – badanie poprawności obliczenia ceny oferty poprzez badanie kosztorysów ofertowych
15.6.    Błędy w stosowaniu niekonkurencyjnych trybów udzielania zamówienia – prawa autorskie  
15.7.    Błędy przy sporządzaniu warunków umowy – inżynier kontraktu  
15.8.    Błędy w sporządzaniu opisu sposobu obliczenia ceny oferty w oderwaniu od opisu przedmiotu zamówienia – zakres umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem w formie ryczałtu
15.9.    Trudności w sporządzaniu opisu sposobu obliczenia ceny oferty w oderwaniu od opisu przedmiotu zamówienia – modyfikacja wynagrodzenia w formie ryczałtu  
15.10.    Trudności w sporządzaniu opisu sposobu obliczenia ceny oferty – wynagrodzenie kosztorysowe  
15.11.    Błędy polegające na „narzucaniu” w postanowieniach umowy sposobu ustalenia wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających  
15.12.    Błędy w sporządzaniu opisu sposobu obliczenia ceny oferty  

WZORY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wykaz aktów prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych na roboty budowlane

Ostatnio przeglądane

Zamówienia publiczne na roboty budowlane
 

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Dorota Grochalska, Zbigniew Leszczyński, Ewa Wiktorowska

Cena: 128,00 zł
więcej