Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Kontrola zamówień publicznych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: KZP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2010

ISBN: 978-83-61188-70-4

Liczba stron: 280

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie sposobu prowadzenia i dokumentowania kontroli najważniejszych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, m.in. pod względem przestrzegania zasady powszechności stosowania ustawy, prawidłowości stosowania trybów niekonkurencyjnych, prawidłowości oceny ofert, a także prawidłowości dokonywania zmian umów o zamówienie publiczne.

 

Każdy z obszarów poddawanych kontroli został omówiony odrębnie. Poza charakterystyką prezentowanych zagadnień - obejmującą stan prawny, orzecznictwo oraz uwagi praktyczne - wskazano także sposób przeprowadzania i dokumentowania kontroli.

Atutem książki jest ponad 100 przykładów nieprawidłowości stwierdzanych najczęściej w ramach kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i regionalnych izb obrachunkowych, zaczerpniętych z informacji i wystąpień pokontrolnych tych organów.

 

Do publikacji (w wersji edytowalnej na płycie CD) dołączono także prawie 30 wzorów dokumentów wykorzystywanych podczas kontroli zamówień publicznych, w tym testy kontroli oraz wzory zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Autorzy

Krzysztof Puchacz - prawnik, specjalista z zakresu prawa zobowiązań, prawa finansów publicznych oraz prawa zamówień publicznych; pracownik regionalnej izby obrachunkowej; wykładowca na studiach podyplomowych UMCS z zakresu zarządzania funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej; autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych i prawa finansów publicznych.

Spis treści

„Kontrola zamówień publicznych”
Autor: Krzysztof Puchacz

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

ROZDZIAŁ I. Zasada powszechności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych


I.1.    Charakterystyka zasady powszechności stosowania ustawy
I.2.    Sposób przeprowadzania kontroli

I.2.1.    Zasady ogólne
I.2.2.    Faza przygotowawcza
I.2.3.    Analiza danych źródłowych
I.2.4.    Czynności następujące po analizie danych źródłowych
I.2.5.    Faza pokontrolna

I.3.    Przykłady najczęściej występujących powodów niezachowania zasady powszechności stosowania ustawy (nieprawidłowości)

I.3.1.    Niewłaściwe stosowanie wyłączeń podmiotowych
I.3.2.    Niewłaściwe stosowanie wyłączeń przedmiotowych
I.3.3.    Nieustalenie wartości zamówienia i niewłaściwe ustalenie wartości zamówienia


ROZDZIAŁ II. Naruszenie przesłanek stosowania trybów niekonkurencyjnych (zamkniętych)


II.1.    Charakterystyka zasady prymatu trybów konkurencyjnych (otwartych)
II.2.    Przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę – uwagi ogólne
II.3.    Przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki – uwagi ogólne

II.3.1.    Brak konkurencji na rynku, monopol (art. 67 ust. 1 pkt 1)
II.3.2.    Sytuacja nadzwyczajna (art. 67 ust. 1 pkt 3)
II.3.3.    Brak zainteresowania zamówieniem i nieskuteczne procedury „otwarte” (art. 67 ust. 1 pkt 4)
II.3.4.    Zamówienia dodatkowe (art. 67 ust. 1 pkt 5)
II.3.5.    Zamówienia uzupełniające (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)

II.4.    Sposób przeprowadzania i dokumentowania kontroli trybów niekonkurencyjnych

II.4.1.    Zasady ogólne
II.4.2.    Zapytanie o cenę
II.4.3.    Zamówienie z wolnej ręki

II.5.    Najczęściej występujące nieprawidłowości przy stosowaniu trybu zapytania o cenę
II.6.    Najczęściej występujące nieprawidłowości przy stosowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki

ROZDZIAŁ III. Naruszenia przepisów w zakresie upublicznienia informacji o postępowaniu


III.1.    Ogłoszenie o zamówieniu

III.1.1.    Zasady zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach
III.1.2.    Sposób prowadzenia kontroli ogłoszeń o zamówieniach
III.1.3.    Najczęstsze nieprawidłowości dotyczące zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach

III.2.    Informowanie wybranych wykonawców o wszczęciu postępowania
III.3.    Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym
III.4.    Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
III.5.    Informowanie o wynikach oceny ofert

ROZDZIAŁ IV. Naruszenia przepisów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia


IV.1.    Opis przedmiotu zamówienia

IV.1.1.    Zasady ogólne
IV.1.2.    Zasada uczciwej konkurencji
IV.1.3.    Cechy techniczne i jakościowe
IV.1.4.    Kody Wspólnego Słownika Zamówień
IV.1.5.    Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

IV.2.    Sposób przeprowadzania kontroli prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia
IV.3.    Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

ROZDZIAŁ V. Naruszenia przepisów w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania


V.1.    Przesłanki wykluczenia z postępowania – uwagi ogólne
V.2.    Prawidłowość sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

V.2.1.    Zasady ogólne
V.2.2.    Warunki „negatywne” wskazane w art. 24 ust. 1 pzp
V.2.3.    Warunki „negatywne” wskazane w art. 24 ust. 2 pkt 1-3 pzp
V.2.4.    Warunki „pozytywne” wskazane w art. 22 pzp w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp

V.3.    Prawidłowość dokonywania wyjaśnień i zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
V.4.    Prawidłowość uzupełniania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
V.5.    Prawidłowość oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów

ROZDZIAŁ VI. Naruszenia przepisów w zakresie przesłanek odrzucenia oferty


VI.1.    Istota instytucji odrzucenia oferty
VI.2.    Sposób przeprowadzania kontroli
VI.3.    Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie odrzucenia ofert

ROZDZIAŁ VII. Naruszenia przepisów w zakresie przesłanek unieważnienia postępowania


VII.1.    Instytucja unieważnienia postępowania – uwagi ogólne
VII.2.    Sposób przeprowadzania kontroli
VII.3.    Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie unieważnienia postępowania

ROZDZIAŁ VIII. Naruszenia przepisów w zakresie umów o zamówienie publiczne


VIII.1.    Umowa o zamówienie publiczne – uwagi ogólne
VIII.2.    Sposób przeprowadzania kontroli
VIII.3.    Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie umów o zamówienia publiczne

Bibliografia
Wzory dokumentów

Ostatnio przeglądane

Kontrola zamówień publicznych
 

Kontrola zamówień publicznych

Krzysztof Puchacz

Cena: 128,00 zł
więcej