Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Wykluczenie wykonawcy z postępowania

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: WWzP

ISBN: 978-83-64512-01-8

Liczba stron: 272

Okładka: twarda

Wyprzedaż, Promocja,

Twoja cena:10,00

Stara cena: 119,00 zł

Oszczędzasz: 109,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Pierwsza książka o wykluczeniu wykonawcy z postępowania

 

Dzięki opracowaniu zamawiający dowiedzą się, o czym warto pamiętać podczas eliminowania wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy znajdą natomiast liczne wskazówki, jak uniknąć wykluczenia lub skutecznie odwołać się od takiej decyzji.

 

Na podstawie praktycznych przykładów wyjaśnione zostały m.in. następujące zagadnienia:

  • Jak właściwie ocenić rzetelność i wypłacalność wykonawcy
  • Jakich dokumentów i oświadczeń może zażądać zamawiający w celu zweryfikowania podstaw do wykluczenia
  • Czy udział wykonawcy w przygotowaniu postępowania zawsze prowadzi do wykluczenia
  • Jak postępować z wykonawcami należącymi do jednej grupy kapitałowej, którzy złożyli wnioski w tym samym postępowaniu
  • Jak prawidłowo uzasadnić wykluczenie i kiedy powiadomić o nim wykonawcę

 

Ponadto w opracowaniu:

  • Rozwiązanie dwunastu najtrudniejszych problemów występujących podczas wykluczania wykonawców
  • Najczęstsze wyjątki od zasad eliminowania wykonawców
  • Analiza najnowszego orzecznictwa KIO

Autorzy

Eliza Grabowska-Szweicer – radca prawny, specjalista prawa zamówień publicznych, wykładowca i autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych.

 

Katarzyna Jachowska – prawnik, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Zamówienia Publiczne, specjalista ds. zamówień publicznych.

 

Grzegorz Mazurek – adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną, były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter.

 

Agnieszka Szulakowska - główny specjalista ds. zamówień publicznych na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Spis treści

„Wykluczenie wykonawcy z postępowania”
Autorzy: Eliza Grabowska-Szweicer, Katarzyna Jachowska, Grzegorz Mazurek, Agnieszka Szulakowska

Spis treści
Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1.
Przesłanki wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1–3 pzp


1.1.    Wyrządzona szkoda (art. 24 ust. 1 pkt 1 pzp)
1.2.    Okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność (art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp)
1.3.    Likwidacja lub upadłość (art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp)
1.4.    Zaleganie z daninami publicznymi (art. 24 ust. 1 pkt 3 pzp)

Rozdział 2.
Przestępstwa, za popełnienie których podmioty opisane w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 i 10–11 pzp mogą zostać wykluczone z postępowania


2.1.    Przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia

2.1.1.    Oszustwo przetargowe
2.1.2.    Udaremnianie lub utrudnianie przetargu publicznego
2.1.3.    Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w związku z publicznym przetargiem lub zatajanie okoliczności mających istotne znaczenie dla wyniku przetargu
2.1.4.    Nadużycie uprawnień
2.1.5.    Przyjęcie korzyści majątkowej w zamian za nadużycie udzielonych danej osobie uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na niej obowiązku
2.1.6.    Łapownictwo bierne (sprzedajność)
2.1.7.    Łapownictwo czynne (przekupstwo)
2.1.8.    Płatna protekcja
2.1.9.    Nadużycie funkcji publicznej

2.2.    Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
2.3.    Przestępstwa przeciwko środowisku
2.4.    Przestępstwo przekupstwa
2.5.    Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

2.5.1.    Nadużycie zaufania
2.5.2.    Oszustwo ubezpieczeniowe
2.5.3.    Pranie brudnych pieniędzy
2.5.4.    Nieuczciwe zachowania dłużników
2.5.5.    Lichwa, wyzysk kontrahenta
2.5.6.    Fałszowanie znaków identyfikacyjnych

2.6.    Przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
2.7.    Przestępstwa przeciwko pracy cudzoziemców na terenie RP
2.8.    Przestępstwo skarbowe

Rozdział 3.
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Rozdział 4.
Przesłanki wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pzp


4.1.    Udział w przygotowaniu postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp)
4.2.    Brak wadium i upływ terminu (art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp)

4.2.1.    Niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert
4.2.2.    Niewniesienie wadium oraz niewyrażenie zgody na przedłużenie okresu związania ofertą
4.2.3.    Niewniesienie wadium w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 pzp

4.3.    Złożenie nieprawdziwych informacji (art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp)
4.4.    Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp)

Rozdział 5.
Wykluczenie wykonawcy a jego przynależność do grupy kapitałowej

Rozdział 6.
Pytania i odpowiedzi


6.1.    Czy zamawiający powinien wykluczyć wykonawcę, który powołuje się na zasoby podmiotu znajdującego się w wykazie prowadzonym przez Prezesa UZP?
6.2.    Czy należy wykluczyć wykonawcę, wobec którego zasądzono konieczność zapłaty kary umownej, ale który nie jest wpisany na listę prowadzoną przez Prezesa UZP?
6.3.    Jak należy wyliczyć 5% wartości umowy, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a pzp?
6.4.    Czy należy wykluczyć z postępowania całe konsorcjum, jeśli przesłanka wykluczenia zaistniała tylko wobec jednego z konsorcjantów?
6.5.    Czy fakt odstąpienia od umowy z danym wykonawcą uzasadnia wykluczenie go z kolejnego postępowania?
6.6.    W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca przedłużył ważność wadium, ale nie przedłużył terminu związania ofertą. Czy jest to jednoznaczne z koniecznością wykluczenia tego wykonawcy?
6.7.    Czy błąd, który pojawił się w gwarancji bankowej, można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp?
6.8.    Czy twórca koncepcji projektu podlega wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp?
6.9.    Czy należy wykluczyć z postępowania wykonawcę, który złożył pismo o przedłużeniu terminu związania ofertą oraz ważności wadium po terminie?
6.10.    Czy dopuszczalne jest zawarcie w gwarancji ubezpieczeniowej/ bankowej postanowienia dotyczącego wymogu weryfikacji podpisów osób występujących w imieniu zamawiającego dla skuteczności zaspokojenia jego interesów?
6.11.    Czy można wykluczyć wykonawcę z postępowania z powodu upływu terminu związania ofertą, jeśli wcześniej zamawiający nie występował do wykonawców o przedłużenie tego terminu?
6.12.    Czy można mówić o złożeniu przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, jeśli zamawiający stwierdzi, że referencje nie pokrywają się z informacjami zawartymi w wykazie zrealizowanych dostaw lub usług, który został złożony na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu?

Rozdział 7.
Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – orzeczenia i wyroki


7.1.    Nienależyte wykonanie zamówienia
7.2.    Wypowiedzenie/odstąpienie od umowy z wykonawcą z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność
7.3.    Likwidacja lub upadłość danego podmiotu
7.4.    Zaległości podatkowe
7.5.    Zaległości ubezpieczeniowe
7.6.    Niewykazanie niekaralności
7.7.    Niewykazanie niekaralności dla podmiotu zbiorowego
7.8.    Konflikt interesów
7.9.    Niewniesienie wadium
7.10.    Złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik postępowania
7.11.    Niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu
7.12.    Złożenie oferty w tym samym postępowaniu, w którym została złożona oferta podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej

Ostatnio przeglądane

Wykluczenie wykonawcy z postępowania
 

Wykluczenie wykonawcy z postępowania

Eliza Grabowska-Szweicer, Katarzyna Jachowska, Grzegorz Mazurek, Agnieszka Szulakowska

Twoja cena: 10,00 zł / 119,00 zł
więcej