Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


E-administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: eA

ISBN: 978-83-61188-14-8

Liczba stron: 312

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Autorzy książki podejmują szereg problemów dotyczących procesu informatyzacji administracji publicznej, dokładnie omawiając aktualny stan prawny oraz obowiązki i zadania administracji związane z wdrażaniem nowych technologii.

 

W książce omówione zostały m.in.: wymiana informacji: procedury i kompetencje podmiotów realizujących zadania publiczne; doręczanie i odbieranie pism w postaci elektronicznej i związane z tym zagadnienia szczegółowe: podanie, decyzja i postanowienie w formie elektronicznej, sposób ich doręczenia; dokumenty elektroniczne w kontaktach z ZUS; elektroniczne zamówienia publiczne: elektroniczna forma oświadczenia i ogłoszenia urzędowego, aukcja i licytacja elektroniczna, powtarzalny przetarg elektroniczny itp.; dostęp do informacji publicznej: kto i w jakim zakresie ma obowiązek udostępniać informację publiczną, które informacje są ustawowo chronione, w jakich trybach udostępnia się informację publiczną, jakie obowiązki wiążą się z prowadzeniem BIP itd.; przetwarzanie danych osobowych w Internecie: uprawnienia i obowiązki podmiotów przetwarzających dane; ochrona programów komputerowych używanych w administracji, umowy o udostępnienie programów komputerowych, "twórcze" i "nietwórcze" bazy danych; płatności elektroniczne: elektroniczna opłata skarbowa, elektroniczne instrumenty płatnicze, działalność agenta rozliczeniowego itp.; faktury w formie elektronicznej: treść faktury, wymogi związane z ich wystawianiem i doręczaniem faktur elektronicznych, miejsce ich przechowywania, udostępnianie e-faktur organom skarbowym itd.

 

Książka stanowi pierwsze kompleksowe omówienie zagadnienia informatyzacji administracji w Polsce. Podejmuje szereg szczegółowych zagadnień w tym zakresie, które sprawiają problemy w praktyce funkcjonowania administracji publicznej.

Autorzy

dr Dariusz Adamski, dr Paweł Litwiński, prof. dr hab. Czesław Martysz, dr Zbigniew Okoń, dr Grzegorz Sibiga, dr hab. Ryszard Szostak, dr Dariusz Szostek, dr Marek Świerczyński

 

Autorzy książki to najlepsi w kraju eksperci specjalizujący się w prawie nowych technologii, naukowcy i szkoleniowcy doskonale zorientowani w praktycznych problemach e-administracji. Uczestniczą w procesie tworzenia przepisów regulujących proces informatyzacji administracji publicznej w Polsce, m.in. pracując w Zespole Zadaniowym ds. Usuwania Barier Prawno-Proceduralnych eAdministracji Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności.

 

Dr Dariusz Szostek (redaktor książki) - Kierownik Zakładu Prawa i Polityki Społecznej Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, członek zespołu ekspertów Ministra Sprawiedliwości pracującego nad założeniami projektów aktów prawnych dotyczących elektronicznego postępowania sądowego w sprawach cywilnych, szkoleniowiec.

Spis treści

"e-Administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji"
Pod redakcją Dariusza Szostka

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów
Wstęp

ROZDZIAŁ I. OGŁASZANIE AKTÓW NORMATYWNYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (Czesław Martysz)

ROZDZIAŁ II. INFORMATYZACJA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE (Dariusz Adamski)


1. Wprowadzenie
2. Zakres podmiotowy obowiązywania ustawy
3. Strategia informatyzacji
4. Interoperacyjność systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych
5. Wymiana informacji z podmiotami realizującymi zadania publiczne – kompetencje i procedury
6. Próby przeciwdziałania wadom procesu przetargowego na IT w podmiotach publicznych
7. Dostosowanie przepisów innych ustaw

7.1. Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
7.2. Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
7.3. Nowelizacja ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych


ROZDZIAŁ III. DORĘCZANIE I ODBIERANIE PISM W POSTACI ELEKTRONICZNEJ NA GRUNCIE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (Dariusz Szostek)

1. Źródła
2. Wszczęcie postępowania administracyjnego w postaci elektronicznej

2.1. Podanie w postaci elektronicznej

2.1.1. Użycie podpisu elektronicznego
2.1.2. Podania w formie dokumentu elektronicznego
2.1.3. Formularz elektroniczny

2.2. Rozporządzenie w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej
2.3. Sposób doręczenia elektronicznego podania i zachowanie terminu

3. Doręczanie dokumentów elektronicznych przez organ administracji publicznej
4. Elektroniczna decyzja, postanowienie
5. Dokumenty elektroniczne w kontaktach administracji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

ROZDZIAŁ IV. ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (Ryszard Szostak)

1. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych

1.1. Zasada pomocniczości
1.2. Zasada prawa krajowego
1.3. Zasada otwartego i równego dostępu do zamówień publicznych
1.4. Zasada konkurencyjności i przejrzystości postępowania
1.5. Zasada przetargowego trybu postępowania
1.6. Obligacyjny charakter postępowania ofertowo-eliminacyjnego
1.7. Zasada jawności postępowania
1.8. Zasada pisemności postępowania

2. Elektroniczna forma oświadczenia
3. Elektroniczna forma ogłoszenia urzędowego
4. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
5. Licytacja elektroniczna
6. Powtarzalny przetarg elektroniczny jako dynamiczny sposób dokonywania zakupów

ROZDZIAŁ V. DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ. BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ INNE FORMY ELEKTRONICZNEGO UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ (Grzegorz Sibiga)

1. Wprowadzenie
2. Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej
3. Pojęcie „informacji publicznej”
4. Zakres podmiotowy stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej
5. Zasady udostępniania informacji publicznej

5.1. Ochrona informacji niejawnych i innych ustawowo chronionych tajemnic
5.2. Prywatność osoby fizycznej
5.3. Tajemnica przedsiębiorstwa

6. Tryby udostępniania informacji
7. Biuletyn Informacji Publicznej

7.1. Podstawowe zasady funkcjonowania BIP
7.2. Rodzaje stron BIP i ich struktura
7.3. Zakres zamieszczanych informacji publicznych
7.4. Informacja o zasadach dostępu do informacji publicznej i jego ograniczania
7.5. BIP a załatwianie spraw środkami komunikacji elektronicznej
7.6. Wymogi dla systemów teleinformatycznych obsługujących BIP
7.7. Organizacja funkcjonowania BIP

8. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
9. Teleinformatyczna transmisja posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej
pochodzących z wyborów powszechnych
10. Instalacja urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacją w miejscach ogólnie dostępnych

ROZDZIAŁ VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INTERNECIE (Paweł Litwiński)

1. Geneza publicznoprawnej ochrony danych osobowych
2. Ochrona danych osobowych w prawie polskim

2.1. Dane osobowe – charakterystyka pojęcia
2.2. Szczególne kategorie danych osobowych przetwarzanych w Internecie

3. Podmioty przetwarzające dane osobowe

3.1. Administrator danych osobowych
3.2. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie

4. Ochrona danych osobowych w Internecie

4.1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
4.2. Zakres przetwarzania danych
4.3. Cel przetwarzania danych

5. Stosowanie przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną do działalności organów administracji
publicznej

ROZDZIAŁ VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA (Zbigniew Okoń)

1. Problemy własności intelektualnej w działalności administracji
2. Programy komputerowe

2.1. Podstawowe zasady ochrony programów komputerowych

2.1.1. Przedmiot ochrony
2.1.2. Autorstwo programu
2.1.3. Autorskie prawa majątkowe
2.1.4. Wyjątki od czynności wymagających zezwolenia
2.1.5. Autorskie prawa osobiste

2.2. Umowy o udostępnienie programów komputerowych

2.2.1. Kwalifikacja umów o udostępnienie programów komputerowych
2.2.2. Ogólna charakterystyka regulacji umów autorskich
2.2.3. Wymóg umownej specyfikacji pól eksploatacji
2.2.4. Wynagrodzenia autorskie
2.2.5. Umowy licencyjne
2.2.6. Umowy o utwór przyszły
2.2.7. Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy z przyczyn szczególnych
2.2.8. Forma umowy

2.3. Umowy o udostępnienie programów komputerowych a prawo zamówień publicznych

2.3.1. Zastosowanie przepisów prawa autorskiego do umów o udzielenie zamówienia publicznego
2.3.2. Dopuszczalność zawierania umów na czas nieoznaczony
2.3.3. Odstąpienie od umowy przez zamawiającego
2.3.4. Forma umowy
2.3.5. Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki

2.4. Problem otwartości i interoperacyjności rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w administracji

3. Inne dobra intelektualne tworzone i eksploatowane przez administrację

3.1. Przedmiotowe wyłączenia spod ochrony
3.2. Korzystanie z utworów dla potrzeb postępowań administracyjnych i sądowych

4. Bazy danych

4.1. Ochrona „twórczych” i „nietwórczych” baz danych
4.2. Podstawowe zasady ochrony „nietwórczych” baz danych

4.2.1. Pojęcie bazy danych
4.2.2. Przesłanki ochrony
4.2.3. Producent bazy danych
4.2.4. Zakres prawa sui generis

4.3. Bazy danych w administracji

4.3.1. Podmiot publiczny jako producent bazy danych
4.3.2. Ochrona baz danych a dostęp do informacji publicznej

 

ROZDZIAŁ VIII. PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE (Marek Świerczyński)

1. Wprowadzenie
2. Elektroniczna opłata skarbowa
3. Sposoby dokonywania płatności w obrocie prywatnym

3.1. Elektroniczne znaki skarbowe – pieniądz elektroniczny
3.2. Premium SMS
3.3. Wymogi dotyczące wydawania elektronicznych instrumentów płatniczych
3.4. Działalność agenta rozliczeniowego


ROZDZIAŁ IX. FAKTURY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (Marek Świerczyński)

1. Wprowadzenie
2. Wymogi w zakresie wystawiania faktur w formie elektronicznej
3. Zgoda odbiorcy na wystawianie faktur w formie elektronicznej
4. Treść faktury w formie elektronicznej
5. Doręczanie faktur w formie elektronicznej
6. Przechowywanie faktur w formie elektronicznej
7. Miejsce przechowywania faktur w formie elektronicznej
8. Udostępnianie faktur w postaci elektronicznej organom podatkowym i organom kontroli skarbowej
9. Dopuszczalność outsourcingu wystawiania i przechowywania faktur w formie elektronicznej

Literatura
Opisy autorów

Ostatnio przeglądane

E-administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji
 

E-administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji

Dariusz Adamski, Paweł Litwiński, Czesław Martysz, Zbigniew Okoń, Grzegorz Sibiga, Ryszard Szostak, Dariusz Szostek, Marek Świerczyński

Cena: 119,00 zł
więcej