Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZPwPWzSU

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2011

ISBN: 978-83-61188-87-2

Liczba stron: 224

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Zamawiający, którzy decydują się na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE, napotykają wiele problemów praktycznych, które nierzadko są przyczyną nieprawidłowości. Wynikają one m.in. z trudności związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów pzp, jak i z potrzeby zachowania zasad uczciwej konkurencji w przypadku braku bezpośredniego obowiązku stosowania regulacji pzp.

 

Niniejsze opracowanie jest praktycznym podręcznikiem przedstawiającym zasady udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE - zarówno przez beneficjentów będących zamawiającymi w rozumieniu pzp, jak i beneficjentów, którzy nie mają statusu zamawiającego.

Publikacja omawia również kwestie dotyczące kontroli dokonywanych przed przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne i po jego przeprowadzeniu, a także tematykę audytu zewnętrznego, któremu podlegają beneficjenci środków pochodzących z funduszy unijnych.

Zawarte w książce informacje mogą pomóc zamawiającym w uniknięciu negatywnych konsekwencji związanych z naruszeniami przepisów wspólnotowych i krajowych dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Autorzy

Grzegorz Karwatowicz - prawnik, ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych i prawa Unii Europejskiej. Doradzał przy realizacji kilkuset projektów unijnych (wartość największych z nich przekraczała 1,5 mld zł). Ma bogate doświadczenie w postępowaniach dotyczących zwrotu środków z UE (wartość najwyższej korekty finansowej, przed którą obronił beneficjenta, wynosiła prawie 60 mln zł). Jest autorem lub współautorem 11 książek oraz ponad 100 artykułów. Przeprowadził ponad 200 szkoleń praktycznych. Wykłada w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz na Politechnice Wrocławskiej. Prowadzi indywidualną praktykę prawniczą (www.karwatowicz.eu) oraz współpracuje z kancelarią prawną SWK Legal.

 

Marta Lamch-Rejowska - prawnik, aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Trener zamówień publicznych. Zajmuje się obsługą prawną zamawiających i wykonawców.

Spis treści

„Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych”
Autorzy: Grzegorz Karwatowicz, Marta Lamch-Rejowska

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Zasady ogólne udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej


1.1.    Obowiązek stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych przez beneficjentów funduszy strukturalnych

1.1.1.    Źródła obowiązków w dziedzinie zamówień publicznych
1.1.2.    Zakres obowiązków beneficjentów będących zamawiającymi
1.1.3.    Zakres obowiązków beneficjentów niebędących zamawiającymi
1.1.4.    Wspólne obowiązki beneficjentów będących i niebędących zamawiającymi w rozumieniu przepisów pzp


ROZDZIAŁ 2. Udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów będących zamawiającymi w rozumieniu przepisów pzp

2.1.    Kwalifikacja podmiotowa zamawiających

2.1.1.    Pojęcie zamawiającego
2.1.2.    Kwalifikacja podmiotowa zamawiających
2.1.3.    Obowiązek stosowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości

2.2.    Zasady udzielania zamówień publicznych

2.2.1.    Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
2.2.2.    Zasada jawności i przejrzystości postępowania
2.2.3.    Zasada pisemności postępowania
2.2.4.    Zasada bezstronności i obiektywizmu
2.2.5.    Zasada prymatu trybów konkurencyjnych

2.3.    Wyłączenia przedmiotowe
2.4.    Szacowanie wartości zamówienia

2.4.1.    Pojęcie szacunkowej wartość zamówienia
2.4.2.    Podstawy ustalania wartości szacunkowej zamówienia
2.4.3.    Dzielenie zamówienia na części
2.4.4.    Szacowanie wartości zamówień udzielanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE
2.4.5.    Wartość planowanych zamówień uzupełniających
2.4.6.    Szacunkowa wartość zamówienia a środki przeznaczone na jego realizację

2.5.    Opis przedmiotu zamówienia

2.5.1.    Rola opisu przedmiotu zamówienia
2.5.2.    Uzasadnione potrzeby zamawiającego
2.5.3.    Obowiązek dopuszczenia rozwiązań równoważnych
2.5.4.    Normy, aprobaty, specyfikacje techniczne
2.5.5.    Wspólny słownik zamówień – CPV

2.6.    Osoby przygotowujące i prowadzące postępowanie
2.7.    Ogłoszenia
2.8.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2.9.    Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego

2.9.1.    Zasada prymatu trybów konkurencyjnych a pozostałe tryby udzielania zamówień publicznych
2.9.2.    Przetarg nieograniczony
2.9.3.    Przetarg ograniczony
2.9.4.    Negocjacje z ogłoszeniem
2.9.5.    Dialog konkurencyjny
2.9.6.    Negocjacje bez ogłoszenia
2.9.7.    Zamówienie z wolnej ręki
2.9.8.    Zapytanie o cenę
2.9.9.    Licytacja elektroniczna
2.9.10.    Wybór trybu przy udzielaniu zamówień na usługi o charakterze niepriorytetowym

2.10.    Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania

2.10.1.    Rola warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia wykonawcy
2.10.2.    Uczciwa konkurencja i proporcjonalność
2.10.3.    Warunki udziału w postępowaniu a przesłanki wykluczenia wykonawcy
2.10.4.    Podstawy weryfikacji
2.10.5.    Wspólne spełnianie warunków
2.10.6.    Wezwanie do uzupełnienia
2.10.7.    Zatrzymanie wadium

2.11.    Kryteria oceny ofert
2.12.    Ocena złożonych ofert

2.12.1.    Etapy oceny ofert
2.12.2.    Wykluczenie wykonawcy
2.12.3.    Instrumenty „uzdrawiania oferty”
2.12.4.    Ocena merytoryczna i odrzucenie oferty

2.13.    Wybór oferty najkorzystniejszej

2.13.1.    Obowiązki informacyjne zamawiającego
2.13.2.    Okres związania ofertą
2.13.3.    Okres zawieszenia typu standstill

2.14.    Zasady wnoszenia i rozpoznawania środków ochrony prawnej 

2.14.1.    Rola środków ochrony prawnej
2.14.2.    Przesłanki wnoszenia środków ochrony prawnej
2.14.3.    Odwołanie
2.14.4.    Terminy
2.14.5.    Przystąpienie do postępowania odwoławczego
2.14.6.    Przebieg postępowania odwoławczego
2.14.7.    Skarga do sądu

2.15.    Unieważnienie postępowania  
2.16.    Umowa w sprawie zamówienia publicznego 

2.16.1.    Cywilnoprawny charakter umów o zamówienia publiczne
2.16.2.    Czas trwania umowy
2.16.3.    Możliwość zmian umowy o zamówienie publiczne
2.16.4.    Odstąpienie, rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne
2.16.5.    Unieważnienie umowy
2.16.6.    Zaliczki dla wykonawców

2.17.    Dokumentowanie postępowań

ROZDZIAŁ 3. Udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów niebędących zamawiającymi oraz wydatkowanie środków do 14 tys. euro

3.1.    Uwagi ogólne i podstawy prawne  
3.2.    Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w prawie zamówień publicznych

3.2.1.    Formalnoprawny status komunikatu
3.2.2.    Stosowanie komunikatu
3.2.3.    Obowiązek przejrzystości
3.2.4.    Zasady szczegółowe


ROZDZIAŁ 4. Kontrola i konsekwencje naruszania przez beneficjentów funduszy unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych

4.1.    Kontrola uprzednia (ex-ante) 

4.1.1.    Obowiązek poddania się kontroli
4.1.2.    Przedmiot kontroli

4.2.    Kontrola po przeprowadzonym postępowaniu (ex-post) 

4.2.1.    Kontrola udzielonych zamówień publicznych na etapie weryfikacji wniosków o płatność
4.2.2.    Kontrola doraźna
4.2.3.    Kontrola na zakończenie realizacji projektu
4.2.4.    Kontrola na zakończenie realizacji projektu a inne kontrole

4.3.    Audyt zewnętrzny 

4.3.1.    Przesłanki poddania się audytowi
4.3.2.    Czas poddania projektu audytowi zewnętrznemu
4.3.3.    Cel i efekt poddania realizowanego projektu audytowi zewnętrznemu
4.3.4.    Wybór podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny
4.3.5.    Kwalifikacje osób przeprowadzających audyt zewnętrzny
4.3.6.    Niezależność i bezstronność jako atrybuty przeprowadzającego audyt zewnętrzny
4.3.7.    Przeprowadzenie audytu zewnętrznego
4.3.8.    Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zewnętrznego

4.4.    Niekwalifikowalność wydatków 

4.4.1.    Pojęcie niekwalifikowalności
4.4.2.    Okres kwalifikowalności wydatków
4.4.3.    Kwalifikacja podmiotowa
4.4.4.    Zakres przedmiotowy
4.4.5.    Zgodność z politykami horyzontalnymi
4.4.6.    Uznanie wydatku za kwalifikowalny
4.4.7.    Niekwalifikowalność jako sankcja za naruszenie przepisów
4.4.8.    Niekwalifikowalność a udzielanie zamówień publicznych
4.4.9.    Nieprawidłowość
4.4.10.    Stopień naruszenia prawa
4.4.11.    Aspekt terminologiczny
4.4.12.    Podmiot gospodarujący a organy wdrażające i kontrolujące środki z funduszy UE
4.4.13.    Instytucje przyznające środki jako beneficjenci

4.5.    Korekty finansowe 

4.5.1.    Powody wprowadzenia systemu korekt finansowych
4.5.2.    Zakres przedmiotowy systemu nakładania korekt finansowych
4.5.3.    Przeciwdziałanie szkodzie
4.5.4.    System nakładania korekt finansowych a definicja legalna nieprawidłowości
4.5.5.    Ustalenie wysokości korekty finansowej
4.5.6.    Naruszenie dyscypliny finansów publicznych


Orzecznictwo

Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych
 

Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych

Grzegorz Karwatowicz, Marta Lamch-Rejowska

Cena: 119,00 zł
więcej