Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: WNOwPoUZP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2011

ISBN: 978-83-61188-85-8

Liczba stron: 264

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi podstawę ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W procesie tym najważniejsza jest prawidłowość działania zamawiającego. Wszelkiego rodzaju niezgodności z prawem oraz niejasności są dostrzegane przez wykonawców i używane jako zarzut w postępowaniach odwoławczych.

 

Przedstawione w książce procedury wyboru najkorzystniejszej oferty uporządkowano w sposób odpowiadający strukturze przepisów pzp. W opracowaniu omówiono m.in.: pojęcie wykonawcy, kwestie dotyczące obowiązku składania tylko jednej oferty, problematykę rażąco niskiej ceny, przesłanek odrzucenia ofert i zasad wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Osobno przedstawione zostało zagadnienie próbek dostarczanych przez wykonawców w postępowaniu.

 

Na zakończenie natomiast opisano przesłanki unieważnienia postępowania, a także zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Książka zawiera liczne przykłady błędów występujących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz wiele orzeczeń KIO.

Dzięki poradom zawartym w publikacji: zamawiający będą mogli uniknąć postępowań odwoławczych, wykonawcy znajdą praktyczną pomoc w sytuacjach, gdy zostaną zmuszeni do walki o swoje prawa.

Autorzy

Paweł Banasik - radca prawny, absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na UWr oraz bankowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalista prawa gospodarczego, zamówień publicznych i procedur Banku Światowego, konsultant w zakresie obsługi prawnej postępowań o zamówienia publiczne, członek komisji przetargowych i reprezentant w postępowaniach przed KIO. Wykładowca prawa cywilnego i gospodarczego.

Spis treści

„Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”
Autor: Paweł Banasik

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Jeden wykonawca – jedna oferta


1.1.    Definicja wykonawcy

1.1.1.    Definicja wykonawcy w świetle pzp
1.1.2.    Podmiotowość prawna a wykonawca
1.1.3.    Osoba fizyczna jako wykonawca
1.1.4.    Spółka cywilna jako wykonawca
1.1.5.    Skarb Państwa i inne osoby prawne jako wykonawcy

1.2.    Oferta w rozumieniu prawa cywilnego
1.3.    Jedna oferta w formie pisemnej
1.4.    Oferta złożona przez pełnomocnika
1.5.    Zgodność oferty z treścią siwz
1.6.    Oferta równoważna, wariantowa i częściowa
1.7.    Zmiana i wycofanie oferty
1.8.    Związanie wykonawcy ofertą

Rozdział 2.
Otwarcie ofert


2.1.    Zasada jawności
2.2.    Wyjaśnienia dotyczące treści ofert
2.3.    Poprawianie omyłek w ofercie

2.3.1.    Oczywista omyłka pisarska
2.3.2.    Oczywista omyłka rachunkowa
2.3.3.    Inna omyłka w myśl art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp

2.4.    Uzupełnianie oferty w trybie art. 26 ust. 3 pzp

2.4.1.    Instytucja należytej staranności a art. 26 ust. 3 pzp
2.4.2.    Uzupełnianie dokumentów na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty
2.4.3.    Zasady związane z uzupełnianiem dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 pzp
2.4.4.    Udzielanie wyjaśnień w świetle uregulowań art. 26 ust. 4 pzp
2.4.5.    Zatrzymanie wadium w świetle art. 46 ust. 4a pzp

2.5.    Rażąco niska cena 

2.5.1.    Rażąco niska cena w prawie wspólnotowym i krajowym
2.5.2.    Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych
2.5.3.    Procedura wyjaśniająca w zakresie rażąco niskiej ceny 


Rozdział 3.
Odrzucenie ofert


3.1.    Niezgodność oferty z ustawą  
3.2.    Niezgodność treści oferty z siwz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp 

3.2.1.    Uwagi ogólne
3.2.2.    Niezgodność treści oferty z treścią siwz w kontekście wynagrodzeń
3.2.3.    Niezgodność treści oferty z siwz a uchybienia formalne
3.2.4.    Odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w kontekście opisu przedmiotu zamówienia
3.2.5.    Zastrzeżenie art. 87 ust. 2 pzp

3.3.    Złożenie oferty jako czyn nieuczciwej konkurencji 

3.3.1.    Czyny nieuczciwej konkurencji
3.3.2.    Utrudnianie dostępu do rynku (art. 15 uznk)
3.3.3.    Czyn nieuczciwej konkurencji na gruncie pzp

3.4.    Oferta zawiera rażąco niską cenę  
3.5.    Oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego lub niezaproszonego do składania ofert  
3.6.    Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny  
3.7.    Brak zgody na poprawienie omyłki w świetle art. 89 ust. 1 pkt 7 pzp
3.8.    Oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów  

Rozdział 4.
Wybór najkorzystniejszej oferty


4.1.    Rodzaje i funkcja kryteriów oceny ofert (kryteria mierzalne i niemierzalne) 

4.1.1.    Kryteria oceny ofert w orzecznictwie ETS
4.1.2.    Inne kryteria niż wymienione w art. 91 ust. 2 pzp
4.1.3.    Cena oferty w świetle art. 91 ust. 3a

4.2.    Próbki składane wraz z ofertą i ich rola w świetle orzecznictwa KIO  
4.3.    Aukcja elektroniczna

4.3.1.    Pojęcie aukcji elektronicznej
4.3.2.    Tryby i przesłanki stosowania aukcji elektronicznej
4.3.3.    Aukcja elektroniczna w świetle pzp
4.3.4.    Podpis elektroniczny i dane wprowadzane przez wykonawcę

4.4.    Obowiązek informacyjny po wyborze najkorzystniejszej oferty  

Rozdział 5.
Unieważnienie postępowania


5.1.    Uwagi ogólne  
5.2.    Brak ofert  
5.3.    Tryb zapytania o cenę a brak co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu  
5.4.    Licytacja elektroniczna a mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału albo brak ofert  
5.5.    Za wysoka cena  
5.6.    Oferty dodatkowe o takiej samej cenie  
5.7.    Istotna zmiana okoliczności  
5.8.    Niemożliwa do usunięcia wada  
5.9.    Unieważnienie fakultatywne  
5.10.    Zawiadomienie o unieważnieniu i roszczenia wykonawcy

Rozdział 6.
Zawarcie umowy


Podsumowanie  
Bibliografia
Wzory dokumentów