Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: UIPwTW

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Informacja Publiczna

Rok wydania: 2009

ISBN: 978-83-61188-17-9

Liczba stron: 368

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Obowiązujące przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej wywołują wiele wątpliwości, co pokazała kilkuletnia praktyka ich stosowania. Do ich rozstrzygnięcia potrzebna jest znajomość regulacji nie tylko tej ustawy, ale też innych aktów prawnych, wiążących się z dysponowaniem informacją w administracji publicznej.

W książce autor przedstawia taką interpretację ustawy, która umożliwia najpełniejszą realizację prawa dostępu do informacji zarówno od strony zobowiązanego, jak i wnioskodawcy.

 

Książka zawiera m.in.: szczegółowe omówienie obowiązków zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej i praw podmiotu uprawnionego do jej pozyskania, omówienie poszczególnych etapów procedury udostępniania informacji praktyczną analizę ustawowo określonych tajemnic, ograniczających dostęp do informacji publicznej, informacje na temat możliwości udostępniania dokumentów wewnętrznych, informacji niejawnych czy informacji wymagających przetworzenia, analizę możliwych wniosków o udostępnienie informacji i sposobów postępowania z nimi, omówienie kwestii opłaty za udostępnianie informacji i możliwości odmowy udostępnienia, wzory dokumentów - zawiadomień, powiadomień i decyzji - przydatnych w procesie udostępniania informacji publicznej (znajdują się one również na płycie CD dołączonej do książki)

Autorzy

Dr hab. Mariusz Jabłoński - pracownik Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny, specjalista z zakresu dostępu do informacji publicznej i jej ochrony oraz ochrony danych osobowych. Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych, m.in. "Dostęp do informacji i jego granice" (współautor K. Wygoda, Wrocław 2002), "Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz" (współautor K. Wygoda, Wrocław 2002).

Spis treści

"Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym"
Autor: Dr hab. Mariusz Jabłoński

SPIS TREŚCI   
WYKAZ SKRÓTÓW
WSTĘP

ROZDZIAŁ I. KONSTYTUCYJNE UMOCOWANIE PRAWA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

1.1. Status informacyjny jednostki w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
1.2. Prawo dostępu do informacji publicznej jako prawo podmiotowe

ROZDZIAŁ II. USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A INNE ZASADY I TRYBY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

2.1. Istota i znaczenie odesłania do szczególnych zasad i trybów udostępniania informacji na podstawie art. 1 ust. 2 udip

2.1.1. Specyfika odesłania
2.1.2. Zależność między odesłaniem w art. 1 ust. 2 udip a przesłankami ograniczenia dostępu do informacji publicznej z art. 5 udip

2.2. Charakter regulacji ustawowych kształtujących odmienne zasady i tryb dostępu do informacji
2.3. Zasadność oparcia dostępu do informacji publicznych na przepisach proceduralnych właściwych dla postępowania administracyjnego, cywilnego i karnego

2.3.1. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a przepisy procedury administracyjnej
2.3.2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a procedura postępowania cywilnego
2.3.3. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a przepisy postępowania karnego
2.3.4. Statut i regulamin jako podstawa określenia zasad udostępniania informacji publicznej przez organy samorządu terytorialnego
2.3.5. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a inne (przykładowe) ustawowe procedury udostępniania informacji
2.3.6. Brak spójności systemowych rozwiązań w ustawie o dostępie do informacji publicznej i ustawie o ochronie danych osobowych
2.3.7. Próba korelacji przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i prawa prasowego oraz jej konsekwencje
2.3.8. Postulowane rozwiązania modelowe

2.4. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a zasady dostępu do informacji publicznej w UE

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY OGRANICZENIA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

3.1. Tajemnica państwowa i służbowa jako podstawa ograniczenia dostępu do informacji publicznej

3.1.1. Tryb udostępniania informacji niejawnej
3.1.2. Zakres ograniczenia dostępu

3.2. Specyfika pozostałych tajemnic ustawowo chronionych

3.2.1. Tajemnica skarbowa
3.2.2. Tajemnica statystyczna
3.2.3. Prywatność osoby fizycznej
3.2.4. Ochrona praw autorskich jako podstawa ograniczenia dostępu
3.2.5. Tajemnica przedsiębiorstwa
3.2.6. Prywatność osoby pełniącej funkcję publiczną

3.3. Istota regulacji art. 5 ust. 3 udip

ROZDZIAŁ IV. PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ELEMENTY TREŚCI PRAWA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

4.1. Ustawowe rozwinięcie konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej
4.2. Uprawniony do pozyskiwania informacji publicznej
4.3. Zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej
4.4. Fakt posiadania informacji jako przesłanka jej udostępnienia na podstawie udip
4.5. Ustawowa konkretyzacja treści prawa dostępu do informacji publicznej
4.6. Wzajemna relacja uprawnień z art. 3 udip
4.7. Wgląd do dokumentów urzędowych w rozumieniu udip

4.7.1. Identyfikacja uprawnienia „wglądu do”
4.7.2. Pojęcie dokumentu urzędowego
4.7.3. Funkcjonariusz publiczny (w rozumieniu kk) jako twórca dokumentu urzędowego
4.7.4. Udział osoby pełniącej czynności usługowe w procesie wytworzenia dokumentu urzędowego
4.7.5. Dokument prywatny a dokument urzędowy w praktyce udostępniania informacji publicznej
4.7.6. Dokument wewnętrzny i jego udostępnienie w trybie udip
4.7.7. Inne informacje dotyczące działań (zaniechań) osób pełniących funkcje publiczne (w rozumieniu kk) jako podstawa udostępnienia w trybie udip

4.8. Przedmiotowe i podmiotowe elementy definicji informacji publicznej

ROZDZIAŁ V. USTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI WNIOSKOWEJ PROCEDURY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

5.1. Biuletyn Informacji Publicznej jako podstawowy tryb udostępniania informacji publicznej

5.1.1. Obowiązek stworzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej i korzyści płynące z jego wykonania
5.1.2. Procedura postępowania z wnioskami zawierającymi żądanie dostępu do informacji publicznej znajdującej się na stronie BIP

5.2. Prawne umocowanie wnioskowej procedury udostępniania informacji publicznej

5.2.1. Niezwłoczne udostępnienie informacji publicznej
5.2.2. Pisemna forma wniosku
5.2.3. Wniosek elektroniczny

5.3. Załatwienie wniosku pisemnego w drodze czynności materialno-technicznej

5.3.1. Zakres potencjalnych działań zobowiązanego
5.3.2. Prawne (materialne i proceduralne) podstawy realizacji czynności materialno-technicznej przez zobowiązanego
5.3.3. Udostępnienie jako czynność materialno-techniczna

5.4. Procedura wnioskowa a ustalenie kosztów dodatkowych

5.4.1. Modelowy charakter opłaty za koszty dodatkowe
5.4.2. Udostępnienie informacji publicznej a procedura ustalenia kosztów dodatkowych i wysokości odpowiadającej im opłaty
5.4.3. Podstawy ustalenia kosztów dodatkowych i pobrania odpowiadającej im opłaty – uwagi na tle istniejącej praktyki
5.4.4. Konstytucyjność rozwiązania z art. 15 udip
5.4.5. Wnioski de lege lata i de legeferenda

5.5. Realizacja prawa do uzyskania informacji przetworzonej

5.5.1. Zróżnicowanie przesłanek dostępu ze względu na charakter żądanej informacji publicznej
5.5.2. Pojęcie i charakter przetworzenia informacji publicznej
5.5.3. Identyfikacja przesłanki „szczególnie istotnego interesu publicznego”
5.5.4. Specyfika postępowania w sprawie wniosku o udostępnienie informacji przetworzonej

5.6. Przetworzenie a przekształcenie informacji
5.7. Wnioski złożone i praktyka ich rozpatrywania

ROZDZIAŁ VI. ODMOWA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

6.1. Decyzja jako prawna forma odmowy udostępnienia informacji publicznej
6.2. Termin wydania decyzji
6.3. Elementy składowe decyzji
6.4. Postępowanie odwoławcze
6.5. Bezczynność organu (podmiotu) będącego adresatem wniosku o udostępnienie informacji publicznej
6.6. Czynne zachowanie się adresata wniosku i jego kwalifikacja
6.7. Skarga na bezczynność i inne czynności z zakresu administracji publicznej z punktu widzenia realizacji postanowień udip
6.8. Procedura postępowania w zakresie wydania decyzji przez podmioty inne niż organy władzy publicznej
6.9. Problem bezczynności wnioskodawcy i jej skutki

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
AKTY PRAWNE
WZORY PISM

Ostatnio przeglądane