Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: SIWZ

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2011

ISBN: 978-83-61188-59-9

Liczba stron: 224

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi jeden z najważniejszych dokumentów w całym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Określając wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków udziału wykonawców, decyduje ona o kształcie postępowania.

 

Publikacja omawia całość zagadnień dotyczących siwz, m. in.: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, problem udostępniania specyfikacji, postanowienia umowne, środki ochrony prawnej, udzielanie wyjaśnień do treści specyfikacji, dokonywanie przez zamawiającego modyfikacji siwz.

 

Autor wskazuje na najczęściej popełniane błędy podczas przygotowywania siwz i składania ofert. Opiera się przy tym na konkretnych przykładach i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, a także sądów okręgowych i Sądu Najwyższego.

 

Zawarte w książce porady pomogą zamawiającym uniknąć błędów, które mogą skutkować stwierdzeniem naruszenia pzp lub dyscypliny finansów publicznych. Wykonawcom natomiast publikacja dostarczy kompleksowych informacji na temat właściwego przygotowywania ofert i skutecznegoi ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Autorzy

Paweł Banasik - radca prawny, absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na UWr oraz bankowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalista prawa gospodarczego, zamówień publicznych i procedur Banku Światowego, konsultant w zakresie obsługi prawnej postępowań o zamówienia publiczne, członek komisji przetargowych i reprezentant w postępowaniach przed KIO. Wykładowca prawa cywilnego i gospodarczego.

Spis treści

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”
Autor: Paweł Banasik

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Elementy specyfikacji zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1–4 pzp


1.1.    Nazwa (firma) i adres zamawiającego
1.2.    Tryb udzielania zamówienia
1.3.    Opis przedmiotu zamówienia

1.3.1.    Opis jednoznaczny, wyczerpujący, dokładny
1.3.2.    Opis nieutrudniający uczciwej konkurencji
1.3.3.    Opis przy pomocy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
1.3.4.    Szczególne wymagania dotyczące realizacji zamówienia
1.3.5.    Opis przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia
1.3.6.    Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

1.4.    Termin wykonania zamówienia jako element siwz

Rozdział 2.
Warunki udziału w postępowaniu jako składnik siwz zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6


2.1.     Warunki udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 pzp)

2.1.1.     Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp)
2.1.2.    Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp)
2.1.3.    Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 pzp)
2.1.4.     Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 pzp)
2.1.5.    Warunki negatywne
2.1.6.    Potencjał podmiotów trzecich (art. 26 ust. 2b pzp)

2.2.    Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału
2.3.    Dokumenty wykonawcy zagranicznego a tłumaczenia

Rozdział 3.
Elementy siwz zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 7–15 pzp


3.1.    Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
3.2.    Wymagania dotyczące wadium

3.2.1.    Instytucja wadium w prawie cywilnym
3.2.2.    Wadium w zamówieniach publicznych

3.3.    Termin związania ofertą
3.4.    Opis sposobu przygotowywania ofert
3.5.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
3.6.    Opis sposobu obliczenia ceny
3.7.    Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
3.8.    Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
3.9.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 4.
Postanowienia umowne i środki ochrony prawnej


4.1.    Informacje wstępne

4.1.1.    Rodzaje umów w pzp
4.1.2.    Umowa w formie pisemnej
4.1.3.    Przedmiot umowy
4.1.4.    Solidarna odpowiedzialność wykonawców występujących wspólnie
4.1.5.    Odpłatność umowy w pzp
4.1.6.    Rękojmia za wady i gwarancja jakości
4.1.7.    Zapisy umowne dotyczące podwykonawców
4.1.8.    Kary umowne
4.1.9.    Ograniczenia w zakresie zmiany umowy

4.2.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

Rozdział 5.
Dodatkowe elementy siwz w świetle art. 36 ust. 2 pzp


5.1.    Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
5.2.    Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową
5.3.    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
5.4.    Oferty wariantowe w siwz
5.5.    Informacje dotyczące poczty elektronicznej oraz zasady rozliczeń w walutach obcych
5.6.    Informacje dotyczące aukcji elektronicznej

5.6.1.    Aukcja elektroniczna w prawie unijnym (zarys)
5.6.2.    Aukcja elektroniczna w pzp

5.7.    Zwrot kosztów i wymogi dotyczące zatrudnienia

Rozdział 6.
Udostępnianie, wyjaśnienia i zmiany w treści siwz


6.1.    Udostępnianie specyfikacji
6.2.    Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji

6.2.1.    Wyjaśnienia treści siwz
6.2.2.    Zmiany (modyfikacje) treści siwz


Podsumowanie  
Bibliografia
Opinie prawne

Ostatnio przeglądane

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Paweł Banasik

Cena: 119,00 zł
więcej