Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Dokumenty i dokumentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: DiDwPoUZP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2011

ISBN: 978-83-62723-02-7

Liczba stron: 288

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera opis całej procedury udzielania zamówienia, dlatego powinien być sporządzany z należytą starannością i precyzją. Szczegółowa zawartość protokołu, który z mocy prawa jest jawny, służy zachowaniu zasady transparentności w procedurze wydatkowania środków publicznych.

 

Autor w publikacji przedstawia zasady działania komisji przetargowej i nałożone na nią obowiązki, opisując procedurę dokumentowania na wszystkich szczeblach postępowania. Omawia zasady dokumentowania spełniania warunków m.in. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami czy sytuacji ekonomicznej i finansowej. Porusza także istotne zagadnienie dokumentowania obowiązku wyłączenia niektórych osób z postępowania.

 

W opracowaniu szeroko ujęto tematykę sporządzania i zawartości protokołu postępowania oraz jego załączników. Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania, jakie elementy powinien zawierać protokół, kto i na jakim etapie postępowania powinien wypełniać formularz protokołu oraz kto jest umocowany do jego podpisania.

 

Książka poświęcona jest również dokumentom przedkładanym przez wykonawców i trudnościom z ich oceną. Określa, jakiego rodzaju dokumenty wykonawcy powinni dostarczać i na jakich zasadach. Uwzględnia także problematykę dokumentów składanych przez wykonawców zagranicznych, których analiza sprawiać może wiele trudności z uwagi na różnice w systemach prawnych – polskim i państw obcych.

Autorzy

Paweł Banasik - radca prawny, absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na UWr oraz bankowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalista prawa gospodarczego, zamówień publicznych i procedur Banku Światowego, konsultant w zakresie obsługi prawnej postępowań o zamówienia publiczne, członek komisji przetargowych i reprezentant w postępowaniach przed KIO. Wykładowca prawa cywilnego i gospodarczego.

Spis treści

„Dokumenty i dokumentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”
Autor: Paweł Banasik

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Zawartość protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


1.1.    Zasada pisemności postępowania
1.2.    Zawartość protokołu

1.2.1.    Zasada pisemności postępowania
1.2.2.    Informacja o trybie udzielania zamówienia


Rozdział 2.
Zawartość protokołu w przetargu nieograniczonym


2.1.    Informacje dotyczące zamawiającego
2.2.    Przedmiot zamówienia, oferty częściowe i wartość zamówienia
2.3.    Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania

2.3.1.    Komisja przetargowa
2.3.2.    Wyłączenie osób wykonujących czynności w postępowaniu

2.4.    Ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia Publicznego

2.4.1.    Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym
2.4.2.    Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
2.4.3.    Pozostałe ogłoszenia w zamówieniach publicznych

2.5.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2.6.    Miejsce i termin składania ofert
2.7.    Otwarcie ofert
2.8.    Wezwanie do złożenia dokumentów lub poprawienia omyłek
2.9.    Pozostałe elementy wzoru protokołu

Rozdział 3.
Załączniki do protokołu, zasada jawności protokołu i jego udostępnianie

    
3.1.    Tajemnica przedsiębiorstwa
3.2.    Udostępnienie protokołu

Rozdział 4.
Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie

Rozdział 5.
Dokumentowanie spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

Rozdział 6.
Dokumentowanie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Rozdział 7.
Dokumentowanie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia


7.1.    Potencjał techniczny
7.2.    Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Rozdział 8.
Dokumentowanie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej

Rozdział 9.
Dokumentowanie braku podstaw do wykluczenia

Rozdział 10.
Dokumentowanie potencjału podmiotów trzecich (art. 26 ust. 2b pzp)

Rozdział 11.
Dokumenty wykonawcy zagranicznego oraz osób mających miejsce zamieszkania za granicą

Rozdział 12.
Dokumenty przedmiotowe

Rozdział 13.
Sprawozdanie roczne


Podsumowanie  
Wzory
Orzecznictwo
Bibliografia

Ostatnio przeglądane