Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Najczęstsze błędy i uchybienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: NBiUwPoUZP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2011

ISBN: 978-83-62723-12-6

Liczba stron: 248

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Liczba orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych dowodzi, że mimo kilkunastu lat funkcjonowania prawa zamówień publicznych część jego przepisów wciąż sprawia problemy interpretacyjne. Na podstawie analizy orzecznictwa autor książki wyodrębnił uchybienia, które w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego pojawiają się najczęściej – zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

 

Książka porusza kwestie wywołujące wiele kontrowersji, takie jak: zatrzymanie wadium, nieuczciwa konkurencja, zastosowanie nieprawidłowej stawki VAT w cenie ofertowej.

 

Autor wskazuje także, jakie czynniki powodują, że warunki udziału w postępowaniu nie zostają uznane za spełnione, jak stosować przepisy pzp, gdy wykonawcy wspólnie występują o udzielenie zamówienia, oraz jakie kroki powinien podjąć zamawiający, kiedy stwierdzi przedłożenie przez wykonawcę dokumentu zawierającego nieprawdziwe informacje. Dzięki książce strony postępowania zapoznają się również z problematyką udzielania zamówień z wolnej ręki, zagadnieniem ofert równoważnych, w tym istoty precyzyjnego opisu równoważności.

 

Zawarte w publikacji porady pomogą zamawiającym skuteczniej zauważać nieścisłości w ofertach, a wykonawcom podpowiedzą, jak ich unikać. Wskazówki dotyczące interpretacji przepisów autor przekazał za pomocą praktycznych przykładów, dzięki czemu książka znajduje zastosowanie w codziennej pracy.

Autorzy

Paweł Banasik - radca prawny, absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na UWr oraz bankowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalista prawa gospodarczego, zamówień publicznych i procedur Banku Światowego, konsultant w zakresie obsługi prawnej postępowań o zamówienia publiczne, członek komisji przetargowych i reprezentant w postępowaniach przed KIO. Wykładowca prawa cywilnego i gospodarczego.

Spis treści

„Najczęstsze błędy i uchybienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”
Autor: Paweł Banasik

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


1.1.    Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia – zakres i treść referencji
1.2.    Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Rozdział 2.
Wykonawcy występujący wspólnie a odpowiednie stosowanie przepisów pzp


2.1.    Pełnomocnik wykonawców występujących wspólnie
2.2.    Umowa konsorcjum i odpowiednie stosowanie przepisów pzp
2.3.    Spółka cywilna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Rozdział 3.
Nieprawdziwe informacje jako przyczyna wykluczenia wykonawcy z postępowania
    
Rozdział 4.
Dokumenty przedkładane przez wykonawcę – oryginały i kopie

Rozdział 5.
Odpis z KRK wykonawcy zagranicznego


5.1    Problematyka właściwości miejsca
5.2    Błędy związane z zakresem przedmiotowym zaświadczeń

Rozdział 6.
Uzupełnienie oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw a zatrzymanie wadium

Rozdział 7.
Udostępnienie zasobów przez inny podmiot w ujęciu ogólnym


7.1.    Uchybienia związane z udostępnianiem wiedzy i doświadczenia
7.2.    Błędy związane z udostępnianiem zasobów ludzkich
7.3.    Nieprawidłowości dotyczące udostępniania zasobów finansowych

Rozdział 8.
Opis przedmiotu zamówienia jako czyn nieuczciwej konkurencji i naruszenie zasady równego traktowania wykonawców


8.1    Uprzywilejowanie wykonawcy jako źródło uchybień
8.2    Zagadnienie zaspokajania uzasadnionych potrzeb zamawiającego
8.3    Inne błędy związane z formułowaniem wymogów w siwz

Rozdział 9.
Problematyka ofert równoważnych


9.1    Istota precyzyjnego opisu równoważności
9.2    Możliwe nadinterpretacje postanowień art. 29 ust. 3 pzp

Rozdział 10.
Rola kosztorysu inwestorskiego przy określaniu wartości wynagrodzenia

Rozdział 11.
Błędy w zakresie stosowania niektórych przesłanek udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki


11.1    Zamówienie z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 pzp
11.2    Zamówienie z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 3 pzp
11.3    Zamówienie z wolnej ręki z trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp

Rozdział 12.
Powszechna dostępność oraz ustalone standardy jakościowe w trybie zapytania o cenę

Rozdział 13.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty


13.1    Pełnomocnictwo i prokura w prawie cywilnym
13.2    Pełnomocnik składający ofertę w pzp

Rozdział 14.
Poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty

Rozdział 15.
Rażąco niska cena jako przesłanka odrzucenia oferty


15.1    Definicja rażąco niskiej ceny – problemy interpretacyjne
15.2    Procedura wyjaśniająca

Rozdział 16.
Niezgodność treści oferty z treścią siwz jako przesłanka odrzucenia oferty.

Rozdział 17.
Nieprawidłowa stawka podatku VAT – błąd w obliczeniu ceny.

Rozdział 18.
Kryteria oceny ofert a równe traktowanie wykonawców

Rozdział 19.
Tajemnica przedsiębiorstwa

Rozdział 20.
Tajemnica przedsiębiorstwa


Podsumowanie