Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych. Jak zamawiać projekty budowlane, systemy informatyczne, materiały promocyjne

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: PPAwZP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2012

ISBN: 978-83-62723-14-0

Liczba stron: 224

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

W przypadkach gdy zamówienia publiczne dotyczą utworów, nieznajomość prawa autorskiego okazuje się bardzo problematyczna. Związane z tym trudności pojawiają się już na wstępnych etapach postępowania, w tym przy wyborze właściwego trybu oraz podczas tworzenia opisu przedmiotu zamówienia.

 

W książce omówiono oraz przeanalizowano konkretne przypadki postępowań w sprawie zamówień na utwory, między innymi dzieła autorskie typu: projekty budowlane, materiały promocyjne, oprogramowanie komputerowe, projekty graficzne, dzieła sztuki, utwory literackie.

 

Autorka przedstawiła zasady odróżniania utworów od innych, niechronionych prawem autorskim dóbr intelektualnych, zwracając uwagę na rodzaje zamówień utworów wyłączonych z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych. Przybliżyła także specyfikę autorskich praw osobistych oraz omówiła tematykę autorskich praw majątkowych i zasady ich nabywania od podwykonawców i pracowników – zarówno przez zamawiających, jak i wykonawców.

 

Obszerna część publikacji poświęcona została zagadnieniu kategoryzacji zamówień publicznych dotyczących utworów oraz zasadom i trybom ich udzielania, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz Krajowej Izby Odwoławczej, jak również urzędowych wytycznych i rekomendacji.

 

W książce omówiono też specyfikę umów w sprawach zamówień publicznych związanych z utworami – w tym umów o dzieło, umów przenoszących autorskie prawa majątkowe do utworów i umów licencyjnych.

Autorzy

Agnieszka Malczewska - adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp. k. w Krakowie. Specjalizuje się w dziedzinie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, własności przemysłowej, ochrony dóbr osobistych oraz prawa konkurencji. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej. Jest autorką licznych publikacji prasowych poświęconych tej tematyce. Współpracuje z miesięcznikiem „IT w Administracji”.

Spis treści

„Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych”
Autor: Agnieszka Malczewska

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Kontekst prawny zamówień publicznych dotyczących utworów

Rozdział 2.
Utwór w zamówieniach publicznych


2.1.    Utwór a inne dobra intelektualne objęte ochroną prawną
2.2.    Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

2.2.1.    Ustalenie utworu a formy jego utrwalenia przez wykonawcę
2.2.2.    Utwór jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze
2.2.3.    Działalność twórcza a czynności techniczne wykonawcy
2.2.4.    Okoliczności niemające znaczenia dla kwalifikacji dzieła jako utworu

2.3.    Zakres ochrony prawnoautorskiej – forma wyrażenia dzieła
2.4.    Ochrona prawnoautorska dzieła niedokończonego
2.5.    Utwór a dobra intelektualne w zamówieniach publicznych pozostające poza ochroną prawno autorską

2.5.1.    Proces intelektualny wykonawcy
2.5.2.    Pomysły, koncepcje, know-how wykonawcy
2.5.3.    Akty normatywne oraz ich urzędowe projekty a zbiory i komentarze aktów prawnych
2.5.4.    Kwestia ochrony prawnoautorskiej planów zagospodarowania przestrzennego
2.5.5.    Urzędowe dokumenty
2.5.6.    Urzędowe materiały
2.5.7.    Urzędowe znaki i symbole
2.5.8.    Urzędowe dokumenty i materiały a materiały w postępowaniach w sprawie zamówień publicznych
2.5.9.    Zagadnienie ochrony prawnoautorskiej siwz oraz ofert wykonawców
2.5.10.    Pozostałe wytwory intelektualne niestanowiące utworów
2.5.11.    Status prawnoautorski Polskich Norm i ich stosowanie w procedurze zamówień publicznych

2.6.    Kategorie utworów objętych zamówieniami publicznymi

2.6.1.    Utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne lub urbanistyczne
2.6.2.    Utwory powstałe w wyniku prac renowacyjnych, konserwatorskich lub archeologicznych
2.6.3.    Utwory piśmiennicze – literackie, naukowe
2.6.4.    Utwory plastyczne
2.6.5.    Utwory fotograficzne
2.6.6.    Utwory kartograficzne
2.6.7.    Programy komputerowe
2.6.8.    Utwory muzyczne i słowno-muzyczne
2.6.9.    Utwory audiowizualne
2.6.10.    Utwory multimedialne, ekspozycje multimedialne
2.6.11.    Zasoby biblioteczne oraz muzealne jako mieszane kategorie utworów

2.7.    Zamówienia utworów wyłączone z zakresu stosowania pzp

2.7.1.    Zamówienia materiałów programowych
2.7.2.    Zamówienia utworów w ramach stosunku pracy
2.7.3.    Zamówienia utworów w ramach badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych


Rozdział 3.
Prawa autorskie do utworów objętych zamówieniami publicznymi

    
3.1.    Cechy wspólne autorskich praw osobistych i majątkowych
3.2.    Autorskie prawa osobiste do utworów objętych zamówieniem publicznym

3.2.1.    Umowne ograniczenie wykonywania autorskich praw osobistych
3.2.2.    Prawo do autorstwa
3.2.3.    Prawo do wskazania autorstwa utworu oraz zachowania anonimowości
3.2.4.    Prawo do integralności utworu a opracowanie cudzego utworu
3.2.5.    Prawo do rzetelnego korzystania z utworu
3.2.6.    Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności
3.2.7.    Prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu
3.2.8.    Nadzór autorski nad utworami architektonicznymi i architektoniczno-urbanistycznymi
3.2.9.    Autorskie prawa osobiste do programu komputerowego

3.3.    Autorskie prawa majątkowe do utworów objętych zamówieniem publicznym

3.3.1.    Pola eksploatacji – uwagi ogólne
3.3.2.    Pola eksploatacji w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów
3.3.3.    Pola eksploatacji w zakresie obrotu egzemplarzami utworów
3.3.4.    Pozostałe pola eksploatacji utworów w zakresie ich rozpowszechniania
3.3.5.    Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego
3.3.6.    Autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych


Rozdział 4.
Podmiot praw autorskich do utworów objętych zamówieniami publicznymi


4.1    Podmiot autorskich praw osobistych
4.2    Podmiot autorskich praw majątkowych

4.2.1    Twórcy i współtwórcy
4.2.2    Pracodawcy jako podmiot praw autorskich do utworów pracowniczych
4.2.3    Wydawca i producent jako podmiot praw autorskich do utworów zbiorowych
4.2.4    Nabywcy praw autorskich pod tytułem ogólnym
4.2.5    Nabywcy praw na podstawie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe


Rozdział 5.
Kategorie zamówień publicznych dotyczących utworów


5.1    Zamówienia publiczne z kategorii dostaw
5.2    Zamówienia publiczne z kategorii robót budowlanych
5.3    Zamówienia publiczne z kategorii usług
5.4    Mieszane zamówienia publiczne

Rozdział 6.
Ogólne zasady udzielania zamówień publicznych dotyczących utworów


6.1    Opis przedmiotu zamówienia
6.2    Kryteria wyboru ofert – najkorzystniejsza oferta
6.3    Wartość zamówienia publicznego a wynagrodzenie autorskie

Rozdział 7.
Tryby zamówień publicznych dotyczących utworów


7.1.    Przetarg nieograniczony
7.2.    Przetarg ograniczony
7.3.    Negocjacje bez ogłoszenia
7.4.    Tryb z wolnej ręki

7.4.1    Ogólna przesłanka monopolu wykonawcy na realizację zamówienia
7.4.2    Przesłanka przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze
7.4.3    Przesłanka przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych
7.4.4    Przesłanka udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej
7.4.5    Zamówienie z wolnej ręki jako rezultat konkursu
7.4.6    Zamówienie z wolnej ręki dotyczące usług o charakterze niepriorytetowym
7.4.7    Nadzór autorski z wolnej ręki w inwestycjach budowlanych
7.4.8    Zamówienia z wolnej ręki związane z programami komputerowymi – wybrane zagadnienia


Rozdział 8.
Umowy w sprawach zamówień publicznych dotyczących utworów


8.1    Ograniczenie zasady swobody umów i ogólne rygory formalne dotyczące umów
8.2    Typy umów dotyczących utworów
8.3    Postanowienia umów dotyczących utworów

Rozdział 9.
Skutki naruszenia przepisów w procedurze udzielania zamówień dotyczących utworów


9.1    Naruszenia przepisów pzp
9.2    Naruszenia przepisów kc
9.3    Naruszenia przepisów pr. aut
9.4    Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Orzecznictwo
Bibliografia