Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Warunki udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: WUWwPoUZP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-64512-19-3

Liczba stron: 320

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Warunki udziału wykonawców w postępowaniu są jednym z podstawowych i najważniejszych zagadnień w procedurze przetargowej. Mimo to zamawiający i wykonawcy ciągle popełniają wiele błędów zarówno podczas określania, jak i oceny spełniania tych warunków.

 

Dzięki tej książce uczestnicy postępowań lepiej zrozumieją formalne i merytoryczne warunki udziału wykonawców w przetargu. Przedstawiciele jednostek unikną przykrych konsekwencji związanych z udzieleniem zamówienia niewłaściwej firmie, a wykonawcy dowiedzą się, jak nie dopuścić do wykluczenia ich z postępowania i odrzucenia przygotowanej oferty.

 

Autorka wyjaśnia, jak krok po kroku zweryfikować zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, odpowiadając m.in. na pytania:

  • Jakie dokumenty musi przedstawić wykonawca, aby potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu?
  • W jakich sytuacjach należy wykluczyć wykonawcę z postępowania?
  • Kiedy trzeba odrzucić ofertę lub wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu?
  • Jak wykonawca, który korzysta z zasobów innego podmiotu, ma udowodnić spełnienie warunków udziału w postępowaniu?
  • Jak zweryfikować, czy wykonawca rzeczywiście dysponuje potencjałem technicznym lub ekonomicznym podmiotu trzeciego?

 

Książka zawiera najnowsze orzecznictwo KIO i sądów, jest skierowana do wszystkich uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Autorzy

Edyta Snakowska-Estorninho – radca prawny, dyrektor działu prawnego w międzynarodowej firmie. Członek SIDIR i arbiter sądu arbitrażowego przy SIDIR. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i inwestycji budowlanych, prawie umów w obrocie gospodarczym i prawie zamówień publicznych. Zajmuje się obsługą inwestycji budowlanych, w tym inwestycji infrastrukturalnych. Doświadczony pełnomocnik w sprawach sądowych i administracyjnych, reprezentuje klientów przed sądami administracyjnymi i KIO.

Spis treści

„Warunki udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”
Autor: Edyta Snakowska-Estorninho

 

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia a zasady udzielania zamówień publicznych


1.1.    Równe traktowanie wykonawców i wspieranie uczciwej konkurencji

1.1.1.    Zasada uczciwej konkurencji
1.1.2.    Zasada równości

1.2.    Zasada bezstronności, obiektywizmu, przejrzystości
1.3.    Zasada legalizmu
1.4.    Prawidłowe formułowanie warunków udziału w postępowaniu
1.5.    Orzecznictwo

Rozdział 2
Rola i znaczenie warunków udziału w postępowaniu


2.1.    Znaczenie warunków udziału w postępowaniu – uwagi ogólne
2.2.    Opis warunków udziału w postępowaniu w siwz i ogłoszeniu

2.2.1.    Zakres treści ogłoszenia

2.3.    Skutki zaistnienia różnic pomiędzy siwz a ogłoszeniem
2.4.    Orzecznictwo

Rozdział 3
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu


3.1.    Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.1.1.    Warunki udziału w postępowaniu
3.1.2.    Warunki udziału w postępowaniu a opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków

3.2.    Charakterystyka opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków
3.3.    Orzecznictwo

Rozdział 4
Warunki formalne ogólne – podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pzp (dotyczące wszystkich postępowań)


4.1.    Podstawy wykluczenia – uwagi ogólne

4.1.1.    Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

4.1.1.1.    Odpowiedzialność odszkodowawcza
4.1.1.2.    Kara umowna

4.1.2.    Lista wykonawców podlegających wykluczeniu

4.1.2.1.    Orzeczenie stwierdzające zaistnienie szkody

4.1.3.    Wypowiedzenie, odstąpienie, rozwiązanie umowy przez zamawiającego

4.1.3.1.    Wpływ orzeczenia TSUE w sprawie Forposta na interpretacje przesłanek wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp

4.1.4.    Otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości

4.1.4.1.    Ogłoszenie upadłości wykonawcy po terminie złożenia ofert
4.1.4.2.    Źródła informacji na temat upadłości
4.1.4.3.    Upadłość członka konsorcjum

4.1.5.    Zaleganie z uiszczeniem danin publicznoprawnych
4.1.6.    Prawomocne skazanie wykonawców (wspólników, partnerów, członków zarządu) za określone typy przestępstw

4.1.6.1.    Źródła informacji na temat skazania

4.1.7.    Zakaz ubiegania się o zamówienia dla podmiotów zbiorowych

4.2.    Zmiany podstaw wykluczenia wprowadzone nowelizacją z 29 sierpnia 2014 r.

4.2.1.    Nowa przesłanka wykluczenia – art. 24 ust. 2a pzp

4.2.1.1.    Procedura sanującą poważne naruszenie obowiązków zawodowych

4.2.2.    Konsekwencje uchylenia art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a pzp

4.3.    Orzecznictwo

Rozdział 5
Warunki formalne szczegółowe – odnoszące się do konkretnego postępowania


5.1.    Warunki formalne szczegółowe – wprowadzenie

5.1.1.    Uczestnictwo w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia

5.2.    Niewypełnienie obowiązku w zakresie wniesienia wadium
5.3.    Brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą
5.4.    Złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik postępowania
5.5.    Złożenie w tym samym postępowaniu ofert przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej
5.6.    Niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
5.7.    Orzecznictwo

Rozdział 6
Warunki merytoryczne


6.1.    Charakter regulacji art. 22 ust. 1 pzp
6.2.    Posiadanie uprawnień, koncesji
6.3.    Wiedza i doświadczenie
6.4.    Potencjał techniczny
6.5.    Potencjał kadrowy – osoby zdolne do wykonania zamówienia
6.6.    Potencjał ekonomiczny i finansowy
6.7.    Ograniczenia ze względu na politykę społeczną
6.8.    Orzecznictwo

Rozdział 7
Spełnianie warunków postępowania przy wykorzystaniu zasobów osób trzecich


7.1.    Podstawy i zakres korzystania z potencjału innych podmiotów
7.2.    Charakter i formy udziału podmiotów trzecich w wykonaniu zamówienia

7.2.1.    Realność udostępnienia potencjału podmiotu trzeciego
7.2.2.    Ciężar dowodu
7.2.3.    Charakter i treść zobowiązania
7.2.4.    Forma zobowiązania podmiotu trzeciego

7.3.    Rodzaje potencjałów

7.3.1.    Udostępnianie potencjału kadrowego (bezpośrednie i pośrednie)
7.3.2.    Udostępnianie wiedzy i doświadczenia
7.3.3.    Udostępnienie potencjału technicznego
7.3.4.    Udostępnienie potencjału ekonomicznego/finansowego

7.4.    Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego w celu potwierdzenia spełnienia minimalnych warunków
7.5.    Zakres potencjałów udostępnianych przez podmioty trzecie po wejściu w życie nowelizacji z 29 sierpnia 2014 r.
7.6.    Zakres odpowiedzialności podmiotów trzecich udostępniających swój potencjał
7.7.    Orzecznictwo

Rozdział 8
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu


8.1.    Uwagi ogólne – zakres i podstawa uprawnień zamawiającego
8.2.    Miejsce upublicznienia wymogów co do oświadczeń i dokumentów
8.3.    Rodzaje dokumentów wymaganych od wykonawców

8.3.1.    Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków formalnych (niezaistnienie podstaw do wykluczenia)

8.3.1.1.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
8.3.1.2.    Aktualny odpis z rejestru
8.3.1.3.    Zaświadczenia z US
8.3.1.4.    Zaświadczenia z ZUS
8.3.1.5.    Informacja z KRK

8.3.2.    Dokumenty dotyczące obcokrajowców

8.3.2.1.    Weryfikacja dokumentów od wykonawców zagranicznych
8.3.2.2.    Miejsce publikacji wykazu dokumentów dla podmiotów zagranicznych
8.3.2.3.    Zaświadczenia zagraniczne KRK

8.3.3.    Dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek merytorycznych

8.3.3.1.    Uprawnienia i koncesje
8.3.3.2.    Wiedza i doświadczenie
8.3.3.3.    Zasoby techniczne
8.3.3.4.    Zasoby kadrowe
8.3.3.5.    Potencjał finansowy i ekonomiczny

8.4.    Dokumenty – forma i zasady przedkładania

8.4.1.    Kopia z kopii
8.4.2.    Zasady potwierdzania kopii
8.4.3.    Tłumaczenie dokumentów

8.5.    Sposób wykazania należytego wykonania robót/usług/dostaw

8.5.1.    Poświadczenie
8.5.2.    Poświadczenia a referencje
8.5.3.    Dowód w postaci „innych dokumentów”
8.5.4.    Dowód w postaci „oświadczenia wykonawcy”

8.6.    Dokumenty wymagane od podmiotów trzecich

8.6.1.    Dokumenty dotyczące podmiotów udostępniających potencjał – w zakresie podstaw do wykluczenia
8.6.2.    Dokumenty dotyczące podmiotów udostępniających potencjał – w zakresie weryfikacji dostępu do potencjałów

8.7.    Weryfikacja dokumentów przez zamawiających – podstawy i zakres
8.8.    Orzecznictwo

Rozdział 9
Konsorcjum – szczególny przypadek wykonawcy


9.1.    Konstrukcja prawna konsorcjum
9.2.    Specyfika konsorcjum w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
9.3.    Dwie oferty członków konsorcjum
9.4.    Orzecznictwo

Rozdział 10
Kryteria oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia


10.1.    Kryteria kwalifikacji wykonawców
10.2.    Weryfikacja zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia

10.2.1.    Czy zamawiający może dokonywać oceny podmiotów trzecich na podstawie art. 22 ust. 5 pzp

10.3.    Kryteria oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia

10.3.1.    Rzetelność
10.3.2.    Efektywność

10.4.    Metody oceny kryteriów
10.5.    Orzecznictwo

Rozdział 11
Procedura dotycząca oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu


11.1.    Wykaz dokumentów

11.1.1.    Podstawa oceny
11.1.2.    Dokumenty spoza wykazu

11.2.    Wezwanie do uzupełnienia dokumentów

11.2.1.    Przesłanki negatywne
11.2.2.    Przesłanki pozytywne
11.2.3.    Uzupełnienie dokumentów bez wezwania
11.2.4.    Treść wezwania do uzupełnienia

1.2.4.1.    Data wystawienia dokumentu w kontekście konieczności potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w dniu upływu terminu składania ofert

11.2.5.    Ponowne wezwanie

11.3.    Termin na uzupełnienie
11.4.    Uzupełnienie pełnomocnictwa
11.5.    Wezwanie do wyjaśnienia dokumentów
11.6.    Procedura wyjaśniająca dotycząca powiązań w ramach grupy kapitałowej
11.7.    Skutki niewykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
11.8.    Orzecznictwo

Bibliografia
Wykaz orzeczeń

Ostatnio przeglądane