Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: PZPSOiKZ

Pod redakcją: H

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-64512-44-5

Liczba stron: 492

Okładka: twarda

Cena: 178,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Jak funkcjonuje polski system zamówień publicznych w 20 lat po wejściu w życie ustawy z 1994 r.?

 

Autorzy książki, wśród których znaleźli się zarówno praktycy –zamawiający, wykonawcy i przedstawiciele organów kontroli – jak i reprezentanci środowiska naukowego, szczegółowo przeanalizowali aktualny stan prawa zamówień publicznych. Przedstawili również perspektywy jego zmian w związku z wdrożeniem nowych dyrektyw unijnych. Wskazali na problemy, które warto uwzględnić podczas przygotowywania nowych lub modyfikacji istniejących przepisów, by usprawnić polski system zamówień publicznych.

 

Część zawartych w opracowaniu artykułów została zaprezentowana podczas konferencji „Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian”, która odbyła się w dniach 20–21 listopada 2014 r. w Warszawie. Spotkanie, zorganizowane przez miesięcznik „Przetargi Publiczne” i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zgromadziło niemal 500 uczestników – zamawiających i wykonawców oraz największe autorytety w dziedzinie zamówień publicznych.

Autorzy

Henryk Nowicki, Paweł Nowicki, Marek Wierzbowski, Jacek Sadowy, Andrzej Panasiuk, Radosław Potorski, Ewa Przeszło, Małgorzata Kartasiewicz, Jerzy Pieróg, Tadeusz Kocowski, Aldona Piotrowska, Andrzej Powałowski, Ryszard Szostak, Andrzej Borowicz, Anna Gotzek-Bałdowska, Magdalena Grabarczyk, Kamil Kaczmarek, Franciszek Łapecki, Ambroży Mituś, Tomasz Moll, Konrad Różowicz, Aleksandra Sołtysińska, Wacława Starzyńska, Jarosław Szymański, Przemysław Szustakiewicz, Grzegorz Wicik, Wojciech Dubis, Włodzimierz Dzierżanowski, Anna Gajda, Andrzela Gawrońska-Baran, Zdzisław Gordon, Joanna Presz-Król, Irena Skubiszak-Kalinowska, Ewa Wiktorowska, Michał Kania, Katarzyna Płonka-Bielenin, Katarzyna Solecka, Hanna Szlachetko, Anna Śniecikowska, Paweł Granecki, Małgorzata Rakowska, Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz, Anna Specht-Schampera, Renata Tubisz, Agnieszka Trojanowska

Spis treści

„Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian”
Redakcja naukowa: Henryk Nowicki i Paweł Nowicki


Spis treści
Nota od wydawcy
Wstęp

Rozdział 1.
Podstawowe założenia przyszłego systemu prawa zamówień publicznych


Henryk Nowicki, Paweł Nowicki, Marek Wierzbowski
Nowe dyrektywy zamówieniowe a polskie prawo zamówień publicznych. Uwagi de lege ferenda

Jacek Sadowy
20-lecie systemu zamówień w Polsce

Andrzej Panasiuk
Czy w Polsce mamy system zamówień publicznych?

Radosław Potorski
Próby wywierania wpływu na wprowadzanie zmian w prawie zamówień publicznych. Możliwości adaptacji mechanizmów lobbingu funkcjonujących w UE w kontekście procesów kreowania polityk publicznych
w Polsce

Ewa Przeszło
„Podmiot prawa publicznego” – europejska harmonizacja czy krajowa destabilizacja systemu prawnego?

Rozdział 2.
Podstawowe zasady prawne systemu zamówień publicznych


Małgorzata Kartasiewicz, Jerzy Pieróg
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa a zasada jawności w prawie zamówień publicznych

Tadeusz Kocowski
Interes publiczny, konkurencja i równe traktowanie w zamówieniach publicznych

Aldona Piotrowska
Ograniczenie zasady jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa

Andrzej Powałowski
Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych

Ryszard Szostak
Uwagi de lege ferenda na temat zasad udzielania zamówień publicznych

Rozdział 3.
Przygotowanie i prowadzenie postępowania


Andrzej Borowicz
Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym: tendencje i zagrożenia

Anna Gotzek-Bałdowska
Zamówienia publiczne społecznie odpowiedzialne a potrzeby ich uwzględniania w postępowaniu przetargowym

Magdalena Grabarczyk
Związanie ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Kamil Kaczmarek
Instytucja terminu związania ofertą w świetle pzp, orzecznictwa KIO oraz sądów powszechnych – wybrane zagadnienia

Franciszek Łapecki
Wspólne udzielanie zamówień publicznych – perspektywy rozwojowe

Ambroży Mituś
Planowanie zamówień publicznych

Tomasz Moll
Kontrola udzielania zamówień

Konrad Różowicz
Instrument e-faktury w elektronicznym systemie zamówień publicznych w świetle rozwiązań dyrektywy 2014/55/UE

Aleksandra Sołtysińska
Nowe tendencje w zakresie podstaw wykluczenia wykonawców – stosowanie zasady proporcjonalności

Wacława Starzyńska, Jarosław Szymański
Efektywność ekonomiczna zamówień publicznych na dostawy – wyniki badań empirycznych

Przemysław Szustakiewicz
Dostęp do dokumentacji zamówienia publicznego na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Grzegorz Wicik
Perspektywy rozwojowe umowy ramowej w zamówieniach publicznych

Rozdział 4.
Umowy w zamówieniach publicznych


Wojciech Dubis
Stosowanie wybranych instrumentów cywilnoprawnych do umów w sprawie zamówień publicznych

Włodzimierz Dzierżanowski
Umowy o zamówienie publiczne – stan obecny, stan przyszły

Anna Gajda
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Formy zabezpieczenia wnoszone według wyboru wykonawcy

Andrzela Gawrońska-Baran
Granice dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie publiczne

Zdzisław Gordon
Kształtowanie treści umów i stosunków umownych w ramach zamówień publicznych

Joanna Presz-Król
Definicja umowy o podwykonawstwo na tle innych umów zawieranych przez podwykonawcę w celu realizacji zamówienia publicznego

Irena Skubiszak-Kalinowska, Ewa Wiktorowska
Czy umowy w sprawie zamówień mogą być win-win?

Rozdział 5.
Wybrane zagadnienia prawne partnerstwa publiczno-prywatnego


Michał Kania
Modyfikacja umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w świetle modelowych rozwiązań regulacji prawnej dotyczącej współpracy publiczno-prywatnej

Katarzyna Płonka-Bielenin
Zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie wyboru partnera prywatnego w ramach instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego – wybrane zagadnienia

Katarzyna Solecka
Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym i umowa o koncesji na roboty budowlane lub usługi jako szczególne formy umów o zamówienia publiczne a koncepcja umowy publicznoprawnej w Polsce – przyczynek do dyskusji

Hanna Szlachetko
Status spółki komunalnej w świetle przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Anna Śniecikowska
Kontrola partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie art. 8 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Rozdział 6.
Środki ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych


Paweł Granecki
Środki ochrony prawnej i system organów je realizujących

Małgorzata Rakowska
Postanowienia projektu umowy przedmiotem zarzutów podnoszonych w odwołaniach

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w związku z korzystaniem ze środków ochrony prawnej

Anna Specht-Schampera
Wybrane problemy proceduralne postępowania skargowego

Renata Tubisz
Środki ochrony prawnej i system organów je realizujących na tle odwołania i funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej

Agnieszka Trojanowska
System środków ochrony prawnej i organów je realizujących oraz propozycje zmian tego systemu

Ostatnio przeglądane