Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: PPoUZP

ISBN: 978-83-64512-45-2

Liczba stron: 276

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Od starannego i przemyślanego przygotowania postępowania zależy powodzenie całego procesu udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający nie zawsze jednak przywiązują do tego etapu dostateczną wagę i popełniają wiele błędów, które w konsekwencji mogą prowadzić do sporów z wykonawcami, a nawet do unieważnienia postępowania.

 

Książka wyjaśnia, jak podczas przygotowania postępowania:

  • opisać przedmiot zamówienia, by spełniał wszystkie wymagania zamawiającego,
  • prawidłowo oszacować wartość zamówienia,
  • właściwie wykorzystać dialog techniczny i powołać kompetentną komisję przetargową,
  • podzielić zadania pomiędzy poszczególne osoby zaangażowane w proces udzielenia zamówienia,
  • wybrać właściwy tryb udzielenie zamówienia i opracować siwz,
  • ustalić warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełniania.

 

Opracowanie zawiera ponadto:

  • praktyczne przykłady oraz wzory regulaminów i zarządzeń,
  • konkretne odpowiedzi na trudne pytania dotyczące przygotowania postępowania,
  • najnowsze orzeczenia GKO i wyroki KIO.

Autorzy

Danuta Domżalicka – kierownik zespołu ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, pełnomocnik prezydenta miasta ds. zamówień. Ma wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych, głównie na realizację inwestycji budowlanych. Autorka licznych artykułów publikowanych w miesięczniku „Przetargi Publiczne” i kwartalniku „Inwestycje Sektora Publicznego”. Członek OSKZP.

 

Eliza Grabowska-Szweicer – radca prawny, ekspert prawa zamówień publicznych, wykładowca, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych.

 

Katarzyna Jachowska – prawnik, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zamówienia publiczne, specjalista ds. zamówień publicznych.

 

Grzegorz Mazurek – adwokat, członek zarządu OSKZP, były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, wykładowca na studiach podyplomowych wielu prestiżowych uczelni.

 

Magdalena Michałowska – specjalista w zakresie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE, prowadzi szkolenia z prawa zamówień publicznych i prawa europejskiego, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

 

Krzysztof Puchacz – prawnik, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; były wieloletni pracownik RIO w Lublinie.

 

Jerzy Wysocki – dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Spis treści

„Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”
Autorzy: Danuta Domżalicka, Eliza Grabowska-Szweicer, Katarzyna Jachowska, Grzegorz Mazurek, Magdalena Michałowska, Krzysztof Puchacz, Jerzy Wysocki


Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Planowanie i finansowanie zamówień na roboty budowlane oraz dostawy i usługi


1.1.    Strategia rozwoju zamawiającego i Wieloletni Plan Inwestycyjny

1.1.1.    Programowanie strategiczne niezbędne dla wykorzystania środków unijnych
1.1.2.    Polityka rozwoju
1.1.3.    Strategie rozwoju kraju
1.1.4.    Inne strategie rozwoju
1.1.5.    Wieloletnia Prognoza Finansowa i Wieloletni Plan Inwestycyjny

1.2.    Budżet zadaniowy dla inwestycji i wstępne oszacowanie kosztów inwestycji a kosztorys inwestorski

1.2.1.    Budżet zadaniowy – BZ
1.2.2.    Wstępne oszacowanie kosztów inwestycji a kosztorys inwestorski

1.3.    Dostawy i usługi

1.3.1.    Definicje
1.3.2.    Ustalenie wartości zamówienia na dostawy i usługi
1.3.3.    Dlaczego plan zamówień publicznych

Wzór zarządzenia w sprawie planu zamówień publicznych

Rozdział 2.
Opis przedmiotu zamówienia


2.1.    Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
2.2.    Opis przedmiotu zamówienia na dostawy i usługi

Rozdział 3.
Dialog techniczny


Wzór regulaminu prowadzenia dialogu technicznego

Rozdział 4.
Szacowanie wartości zamówienia


4.1.    Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane
4.2.    Ustalenie wartości zamówienia na dostawy i usługi

Rozdział 5.
Komisja przetargowa

Rozdział 6.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


6.1.    Wybór właściwego trybu udzielenia zamówienia i opracowanie siwz dla zamówienia
6.2.    Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert

Rozdział 7.
Odpowiedzialność za przygotowanie zamówienia


7.1.    Uwagi ogólne

7.1.1.    Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
7.1.2.    Powierzenie obowiązków związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a odpowiedzialność za przygotowanie postępowania

7.2.    Odpowiedzialność wobec zamawiającego (odpowiedzialność wewnętrzna)

7.2.1.    Odpowiedzialność na podstawie przepisów kodeksu pracy
7.2.2.    Odpowiedzialność kontraktowa

7.3.    Odpowiedzialność administracyjna i karna zamawiającego (odpowiedzialność zewnętrzna)

7.3.1.    Odpowiedzialność na podstawie przepisów działu VII ustawy Prawo zamówień publicznych
7.3.2.    Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
7.3.3.    Odpowiedzialność karna na podstawie art. 231 kodeksu karnego
7.3.4.    Odpowiedzialność karna na podstawie art. 305 kodeksu karnego


Rozdział 8.
Pytania i odpowiedzi


8.1.    Jak należy rozumieć odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego zawarte w art. 14 pzp?
8.2.    Jakie warunki formalne powinny zostać spełnione, aby zamawiający mogli wspólnie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?
8.3.    Czy na etapie przygotowania postępowania istnieje obowiązek składania oświadczeń, o których mowa w art. 17 pzp?
8.4.    Czy kierownik zamawiającego zawsze musi działać osobiście w postępowaniu i wykonywać czynności w toku postępowania, czy też może scedować te uprawnienia i obowiązki w całości lub w części?
8.5.    Czy konstruując warunki udziału w postępowaniu, zamawiający może poprzestać na umieszczeniu w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia treści art. 22 ust. 1 pzp?
8.6.    Jak należy rozumieć obowiązek takiego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków, by był on związany z przedmiotem zamówienia?
8.7.    W jaki sposób opisać warunki udziału w postępowaniu, aby spełnić wymóg proporcjonalności?
8.8.    Jaki warunek udziału w postępowaniu należy uznać za nieproporcjonalny?
8.9.    Jak należy rozumieć nakaz opisania przedmiotu zamówienia „z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy”?

Rozdział 9.
Orzeczenia i wyroki


9.1.    Orzecznictwo dotyczące zaplanowania zamówień i odpowiedniego ich oszacowania

9.1.1.    Zamówienia na roboty budowlane wykonywane w różnych odstępach czasowych – orzeczenie GKO z 26 lipca 2012 r. (BDF1/4900/63/63/12/1714)
9.1.2.    Zaplanowanie i oszacowanie odpowiedniej kwoty na finansowanie zamówienia oraz odczytanie odpowiedniej kwoty na otwarciu ofert a unieważnienie – wyrok KIO z 18 grudnia 2013 r. (KIO 2804/13, KIO 2821/13)
9.1.3.    Wartość szacunkowa poszczególnych części postępowania a unieważnienie z powodu braku środków – wyrok KIO z 11 września 2014 r. (KIO 1765/14, KIO 1766/14)
9.1.4.    Możliwość łącznego zaplanowania przedsięwzięcia powinna determinować udzielenie zamówienia – uchwała KIO z 28 grudnia 2012 r. (KIO/KD 102/12)
9.1.5.    Inne orzeczenia i wydane w zakresie planowania i szacowania zamówienia

9.2.    Przygotowanie siwz – prawidłowy opis przedmiotu zamówienia

9.2.1.    Niejednoznaczność przedmiotu zamówienia a klauzula możliwości zmniejszenia wartości zamawianych dostaw – wyrok KIO z 7 maja 2014 r. (KIO 809/14)
9.2.2.    Niejednoznaczność przedmiotu zamówienia a brak wskazania konkretnych wymogów
do spełnienia
9.2.3.    Naruszenie uczciwej konkurencji przez bezpodstawne połączenie dostawy i wdrożenia
z integracją istniejącego systemu – wyrok KIO z 10 kwietnia 2013 r. (KIO 694/13)
9.2.4.    Naruszenie uczciwej konkurencji a uzasadnione potrzeby zamawiającego – wyrok KIO z 12 marca 2013 r. (KIO 418/13)
9.2.5.    Konieczność dopuszczenia i opisania równoważności w przypadku używania znaków towarowych – wyrok KIO z 14 października 2011 r. (KIO 2132/11)

9.3.    Orzecznictwo dotyczące zastosowania lub niezastosowania dialogu technicznego w kontekście prowadzonych postępowań

9.3.1.    Uzasadnienie zaostrzenia wymagań w postępowaniu przeprowadzonym w efekcie dialogu technicznego – wyrok KIO z 23 września 2014 r. (KIO 1857/14, KIO 1857/14)
9.3.2.    Dialog techniczny jako podstawa do potwierdzenia argumentacji zamawiającego w ramach opisu przedmiotu zamówienia – wyrok KIO z 18 lipca 2014 r. (KIO 1320/14, KIO 1324/14, KIO 1331/14)
9.3.3.    Przeprowadzony dialog techniczny jako podstawa ustalenia poziomu konkurencyjności postępowania – wyrok KIO z 5 maja 2014 r. (KIO 765/14)
9.3.4.    Niewykorzystanie przeprowadzonego dialogu technicznego w opisie przedmiotu zamówienia – wyrok KIO z 15 listopada 2013 r. (KIO 2455/13, KIO 2460/13)
9.3.5.    Możliwość przeprowadzenia dialogu technicznego w celu uniknięcia niejednoznaczności opisu przedmiotu zamówienia – wyrok KIO z 14 stycznia 2013 r. (KIO 2888/12)

9.4.    Orzecznictwo dotyczące powołania i pracy komisji przetargowej

9.4.1.    Wykonywanie czynności wyłącznie kancelaryjnych a składanie oświadczeń o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania – orzeczenie GKO z 14 lutego 2013 r. (BDF1/4900/126/127/12/3442)
9.4.2.    Dokumentowanie poszczególnych czynności komisji przetargowej – wyrok KIO z 5 lutego 2013 r. (KIO 124/13)
9.4.3.    Zlecenie przygotowania postępowania jednostce organizacyjnej a prace komisji przetargowych – wyrok KIO z 5 grudnia 2012 r. (KIO 2577/12)

9.5.    Przygotowanie postępowania a właściwy wybór trybu

9.5.1.    Bezzasadne udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na usługi sprzątania – uchwała KIO z 21 października 2014 r. (KIO/KD 102/14)

9.6.    Postawienie prawidłowych warunków udziału w postępowaniu jako istotny element przygotowania siwz

9.6.1.    Dysponowanie zdolnością techniczną – wyrok KIO z 30 stycznia 2014 r. (KIO 57/14, KIO 78/14)
9.6.2.    Postawienie warunku w zakresie dysponowania osobami – orzeczenie KIO z 15 lipca 2013 r. (KIO 1586/13)
9.6.3.    Postawienie warunku w zakresie doświadczenia – wyrok KIO z 13 października 2010 r. (KIO 2106/10)

9.7.    Odpowiedzialność za przygotowanie postępowania

9.7.1.    Odpowiedzialność za wybór trybu, konieczność przyjęcia obowiązków – orzeczenie GKO z 4 lipca 2013 r. (BDF1/4900/22/27/13/RWPD-17823)
9.7.2.    Odpowiedzialność za opisanie przedmiotu zamówienia – orzeczenie GKO z 23 kwietnia 2012 r. (BDF1/4900/12/10/12/210)

Ostatnio przeglądane

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Danuta Domżalicka, Eliza Grabowska-Szweicer, Katarzyna Jachowska, Grzegorz Mazurek, Magdalena Michałowska, Krzysztof Puchacz, Jerzy Wysocki

Cena: 119,00 zł
więcej