Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Przewodnik po zamówieniach publicznych dla wykonawców

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: PPZPDW

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-64512-50-6

Liczba stron: 464

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Masz duże doświadczenie w realizowaniu zamówień publicznych i chcesz uniknąć błędów, które mogą Cię kosztować utratę kolejnego intratnego kontraktu? A może masz zamiar wystartować w przetargu po raz pierwszy, ale boisz się, że Twoja firma jest za mała, by spełnić wymagania zamawiającego? Zniechęca Cię nadmierna biurokracja lub nie wiesz, gdzie szukać informacji na temat wszczętych postępowań?


W rozwiązaniu tych problemów pomoże Ci wyjątkowy przewodnik, napisany specjalnie dla wykonawców. Dzięki książce przekonasz się, że rynek zamówień nie jest zamknięty dla nowych firm, a pzp daje przedsiębiorcom wiele praw, z których warto skorzystać. Autorka rozwiewa wątpliwości dotyczące zasad i trybów udzielania zamówień, terminów w zamówieniach oraz przygotowywania ofert zgodnie ze specyfikacją. Unika przy tym trudnego prawniczego języka, którym charakteryzują się inne publikacje na ten temat. Na blisko 500 stronach wyjaśnia m.in.:

  • jak zwrócić się do zamawiającego o doprecyzowanie niezrozumiałych zapisów siwz,
  • jakie dokumenty należy przedstawić, aby wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
  • jak uniknąć odrzucenia oferty lub wykluczenia z postępowania,
  • kiedy uczestniczyć w postępowaniu samodzielnie, a kiedy w konsorcjum lub z wykorzystaniem zasobów innych podmiotów,
  • jak skutecznie korzystać ze środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcom.

 

W przewodniku znajdziesz ponadto praktyczne przykłady, najnowsze orzeczenia KIO, wyroki sądów, opinie UZP oraz wzory dokumentów, które przydadzą się w codziennej pracy każdemu – zarówno początkującemu, jak i doświadczonemu – wykonawcy.

Autorzy

Iwona Ziarniak – doświadczony ekspert w zakresie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Doradca legitymujący się certyfikatem nadanym w ramach projektu KIGNET. Od 1998 r. kieruje zespołami wsparcia sprzedaży w wiodących na rynku firmach informatycznych, skutecznie ubiegających się o zamówienia publiczne. Autorka wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym. Członek rady programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, wykładowca na studiach podyplomowych.

Spis treści

„Przewodnik po zamówieniach publicznych dla wykonawców”

Autor: Iwona Ziarniak

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Od autora

 

Rozdział 1.

Podstawowe zagadnienia

 

1.1.          Otoczenie prawne

1.2.          Zamówienie publiczne, rodzaj zamówienia, uczestnicy postępowania

1.3.          Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

1.4.          Zasady udzielania zamówień publicznych

1.4.1.          Zasada uczciwej konkurencji

1.4.2.          Zasada równego traktowania wykonawców

1.4.3.          Zasada bezstronności i obiektywizmu

1.4.4.          Zasada jawności

1.4.5.          Zasada pisemności

1.4.6.          Zasada prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w języku polskim

1.4.7.          Zasada prymatu procedur przetargowych

1.4.8.          Zasada legalizmu

1.5.          Kwoty w zamówieniach publicznych

1.5.1.          Wartości progowe

1.5.2.          Szacowana wartość zamówienia

1.5.3.          Kwota na sfinansowanie zamówienia

 

Rozdział 2.

Co nas może spotkać jeszcze przed wszczęciem postępowania

 

2.1.          Prośba o przedstawienie cen

2.2.          Dialog techniczny

 

Rozdział 3.

Gdzie szukać informacji na temat wszczętych postępowań publicznych

 

3.1.          Źródła informacji o ogłoszeniach o zamówieniu

3.1.1.          BZP

3.1.2.          TED

3.1.3.          Miejsce publicznie dostępne w siedzibie zamawiającego, strona internetowa, dziennik lub czasopismo o zasięgu ogólnopolskim

3.1.4.          Komercyjne wyszukiwarki

3.1.5.          Informacja od zamawiającego

 

Rozdział 4.

Ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

4.1.          Ogłoszenie o zamówieniu

4.1.1.          Zawartość ogłoszenia w zależności od trybu postępowania

4.1.2.          Wszczęcie postępowania

4.1.3.          Zmiana treści ogłoszenia

4.2.          Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4.2.1.          Czym jest specyfikacja w postępowaniu

4.2.2.          Kto odpowiada za siwz

4.2.3.          Co powinna zawierać siwz

4.2.4.          Kiedy i w jaki sposób zamawiający udostępnia specyfikację

4.2.5.          Kto pyta, nie błądzi

4.2.6.          Kiedy zadawać pytania, by mieć zagwarantowaną odpowiedź

4.2.7.          Wyjaśnienia, zmiana specyfikacji

4.2.8.          Zmiana terminu składania ofert podyktowana zmianą siwz

4.2.9.          Rozbieżności między treścią ogłoszenia a treścią siwz

 

Rozdział 5.

Jakie są tryby udzielania zamówień publicznych i jaki jest ich przebieg

 

5.1.          Przetarg nieograniczony

5.2.          Postępowania kilkuetapowe z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

5.2.1.          Przetarg ograniczony

5.2.2.          Negocjacje z ogłoszeniem

5.2.3.          Dialog konkurencyjny

5.2.4.          Licytacja elektroniczna

5.3.          Negocjacje bez ogłoszenia

5.4.          Zamówienie z wolnej ręki

5.5.          Zapytanie o cenę

 

Rozdział 6.

Jak liczyć terminy w zamówieniach publicznych?

 

6.1.          Ogólne zasady liczenia terminów

 

Rozdział 7.

Formy porozumiewania się w postępowaniu

 

7.1.           Dopuszczalne formy komunikowania się

7.2.          Forma pisemna

7.3.          Forma faksowa

7.4.          Forma elektroniczna

 

Rozdział 8.

Warunki udziału w postępowaniu

 

8.1.          Interpretacja warunków udziału

 

Rozdział 9.

Czas podjąć decyzję w sprawie sposobu udziału w postępowaniu: samodzielnie, w konsorcjum, a może z wykorzystaniem zasobów podmiotów innych

 

9.1.          Wspólny udział z innym wykonawcą

9.2.          Korzystanie z zasobów podmiotu innego

9.2.1.          Solidarna odpowiedzialność innego podmiotu

9.3.          Udział podwykonawcy w realizacji zamówienia

9.3.1.          Zmiana podwykonawcy

9.3.2.          Umowa o podwykonawstwo

 

Rozdział 10.

„Wszystkie ręce na pokład!” – kompletujemy dokumenty i oświadczenia oraz przygotowujemy ofertę

 

10.1.       Dokumenty lub oświadczenia

10.2.       Oświadczenia, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

10.2.1.       Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania

10.2.2.       Oświadczenia i dokumenty składane w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp

10.2.3.       Dokumenty podmiotowe w postępowaniach z prekwalifikacją wykonawców

10.3.       Treść oferty, dokumenty przedmiotowe

10.4.       Kalkulacja ceny

10.4.1.       Definicja ceny

10.4.2.       Sposób obliczenia ceny

10.5.       Zastrzeganie informacji – tajemnica przedsiębiorstwa

10.5.1.       Generalna zasada jawności i odstępstwa od niej

10.5.2.       Co można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa?

10.5.3.       Kiedy należy zastrzec?

10.5.4.       Skuteczne zastrzeganie informacji

10.5.5.       Skutki nieuprawnionego zastrzegania informacji

10.6.       Wadium

10.6.1.       Czym jest wadium w postępowaniu

10.6.2.       Żądanie wadium

10.6.3.       Formy wnoszenia wadium

10.6.4.       Termin obowiązywania wadium

10.6.5.       Prawidłowo przygotowane i wniesione wadium

10.6.6.       Zwrot wadium

10.6.7.       Zatrzymanie wadium

10.7.       Język dokumentów podmiotowych, przedmiotowych i oferty

10.8.       Forma dokumentów i oferty

10.8.1.       Oryginał

10.8.2.       Podpis, parafa

10.8.3.       Kto podpisuje?

10.8.4.       Opatrzenie dokumentu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

10.8.5.       Poświadczanie za zgodność z oryginałem

10.8.6.       Wątpliwości zamawiającego co do czytelności prawdziwości dokumentów

10.8.7.       Przekreślenia, poprawki treści

10.9.       Zamknięcie i umieszczenie oferty w kopercie

 

Rozdział 11.

Kluczowy dzień – złożenie i otwarcie ofert – co dalej?

 

11.1.       Skuteczne złożenie oferty

11.2.       Otwarcie ofert

11.3.       Wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów lub oświadczeń

11.3.1.       Uzupełnianie dokumentów lub oświadczeń

11.3.2.       Jednokrotne uzupełnienie

11.3.3.       Precyzja w wezwaniu do uzupełnienia

11.3.4.       Dochowanie terminu uzupełnienia dokumentów oraz data wystawienia i forma dokumentów uzupełnianych

11.3.5.       Uzupełnienie dokumentów w postępowaniach kilkuetapowych

11.3.6.       Samouzupełnianie

11.3.7.       Sankcje nieuzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw

11.3.8.       Wyjaśnienie dokumentów lub oświadczeń

11.4.       Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty

11.5.       Wezwanie do wyjaśnienia ceny

11.6.       Poprawa omyłek

11.6.1.       Oczywiste omyłki pisarskie

11.6.2.       Oczywiste omyłki rachunkowe

11.6.3.       Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

11.6.4.       Działania wykonawcy po poprawieniu oferty przez zamawiającego

 

Rozdział 12.

Jak długo jesteśmy związani ofertą?

 

12.1.       Czym jest termin związania ofertą?

12.2.       Zawieszenie terminu

12.3.       Przedłużenie terminu

12.4.       Upływ terminu związania ofertą

 

Rozdział 13.

Od kiedy możliwy jest wgląd w dokumentację przetargową?

 

13.1.       Termin udostępnienia protokołu postępowania i załączników

13.2.       Miejsce, sposób i termin wglądu w dokumentację

 

Rozdział 14.

Oferta odrzucona, wykonawca wykluczony, wybór oferty najkorzystniejszej

 

14.1.       Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp

14.1.1.       Otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość wykonawcy

14.1.2.       Zaleganie z uiszczeniem tzw. danin publicznych

14.1.3.       Prawomocne skazanie za niektóre przestępstwa

14.1.4.       Orzeczony zakaz sądowy ubiegania się o zamówienie

14.1.5.       Skazanie za przestępstwo za powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcom

14.2.       Przesłanki wykluczenia związane z prowadzeniem postępowania

14.2.1.       Bezpośrednie czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania

14.2.2.       Niewniesienie wadium

14.2.3.       Nieprawdziwe informacje

14.2.4.       Niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu

14.2.5.       Przynależność do grupy kapitałowej

14.3.       Fakultatywna przesłanka wykluczenia

14.3.1.       Naruszenie obowiązków zawodowych

14.4.       Przesłanki odrzucenia oferty

14.4.1.       Oferta niezgodna z ustawą

14.4.2.       Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp

14.4.3.       Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

14.4.4.       Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

14.4.5.       Oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

14.4.6.       Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny

14.4.7.       Wykonawca w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp

14.4.8.       Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

14.5.       Wybór oferty jako najkorzystniejszej

14.5.1.       Zastosowanie aukcji elektronicznej

14.5.2.       Zawiadomienie po wyborze oferty najkorzystniejszej

14.5.3.       Poprawa czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Rozdział 15.

Unieważnienie postępowania

 

15.1.       Przesłanki unieważnienia postępowania

15.1.1.       Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3 pzp

15.1.2.       W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu

15.1.3.       W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta

15.1.4.       Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

15.1.5.       W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie

15.1.6.       Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

15.1.7.       Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

15.1.8.       Nie przyznano środków

15.2.       Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

15.3.       Roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu

15.4.       Zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania

 

Rozdział 16.

Jak bronić swoich racji, czyli środki ochrony prawnej w pigułce

 

16.1.       Czym są środki ochrony prawnej

16.2.       Uprawnieni do korzystania ze środków

16.3.       Interes i szkoda

16.4.       Odwołanie

16.4.1.       Terminy, sposób, forma wnoszenia odwołania

16.4.2.       Zawartość odwołania

16.4.3.       Wpis od odwołania

16.4.4.       Co się dzieje z odwołaniem po jego wniesieniu do Prezesa KIO

16.4.5.       Przystąpienie do postępowania odwoławczego

16.4.6.       Umorzenie postępowania odwoławczego

16.4.7.       Posiedzenia i rozprawa

16.4.8.       Dowody w sprawie

16.4.9.       Postanowienie albo wyrok i rozliczenie kosztów

16.5.       Skarga

 

Rozdział 17.

Ukoronowanie wszystkich trudów – zawarcie umowy o zamówienie

 

17.1.       Czynności poprzedzające zawarcie umowy

17.2.       Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

17.2.1.       Zwrot zabezpieczenia

17.3.       Uchylanie się od zawarcia umowy, odstąpienie od umowy

17.4.       Obowiązki wykonawcy wynikające z umów o podwykonawstwo

17.5.       Zmiany treści umowy

 

Rozdział 18.

Wzory dokumentów

 

Wykaz aktów prawnych

Wykaz tabel

Wykaz rysunków

Ostatnio przeglądane