Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Kompleksowy przewodnik po świadczeniach z pomocy społecznej

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: KPPSzPS

ISBN: 978-83-64512-58-2

Liczba stron: 408

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

W jaki sposób należy prowadzić postępowanie w sprawie przyznania świadczeń socjalnych? Jakie kryteria należy brać pod uwagę podczas ustalania rodzaju pomocy? W jakich przypadkach zasadna jest odmowa udzielenia świadczenia pomocy społecznej?

Książka zawiera obszerny opis rodzajów świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które często są przedmiotem kontroli sądowej – będzie przydatna przede wszystkim praktykom stosującym przepisy prawa z tego zakresu. Opracowanie zawiera także cenne wskazania, co do sposobu prawidłowego konstruowania decyzji administracyjnych dotyczących pomocy społecznej.

W praktyczny sposób omówione zostają m.in.:
 

  • cele i narzędzia pomocy społecznej,
  • charakterystyka poszczególnych świadczeń socjalnych: zasiłków stałych, okresowych, celowych i świadczeń niepieniężnych,
  • kryteria uprawniające do otrzymania świadczeń socjalnych,
  • rodzaje świadczeń rodzinnych, ich rola oraz beneficjenci, postępowanie w sprawach pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,
  • ustawowe przesłanki odmowy udzielenia świadczeń pomocy społecznej,
  • problematyka świadczeń pobranych nienależnie.

Autorzy

Paweł Daniel – doktor prawa, starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego.

 

Arkadiusz Skomra – starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego.

 

Jan Szuma – doktor prawa, adiunkt w Instytucie Prawa, Wydziale Zamiejscowym SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym zagranicznych, z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Spis treści

„Kompleksowy przewodnik po świadczeniach z pomocy społecznej”

Autorzy: Paweł Daniel, Arkadiusz Skomra, Jan Szuma

 

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1.

Świadczenia z pomocy społecznej

1.      Cel pomocy społecznej

2.      Rodzaje świadczeń w ustawie o pomocy społecznej

3.      Kryterium dochodowe jako przesłanka przyznania świadczeń z pomocy społecznej

4.      Charakterystyka poszczególnych świadczeń

4.1.        Zasiłek stały

4.2.        Zasiłek okresowy

4.3.        Zasiłki celowe

4.3.1.          Zasiłek celowy

4.3.2.          Zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne

4.3.3.          Zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego

4.3.4.          Zasiłek celowy w celu realizacji kontraktu socjalnego

4.3.5.          Zasiłek celowy dla osób albo rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej

4.3.6.          Specjalny zasiłek celowy, zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu

4.3.7.          Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

4.3.8.          Pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki

4.3.9.          Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

4.4.          Świadczenie niepieniężne

4.4.1.          Praca socjalna

4.4.2.          Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne

4.4.3.          Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

4.4.4.          Pomoc rzeczowa na ekonomiczne usamodzielnienie

4.4.5.          Sprawienie pogrzebu

4.4.6.          Poradnictwo specjalistyczne

4.4.7.          Schronienie, posiłek i niezbędne ubranie

4.4.8.          Interwencja kryzysowa

4.4.9.          Mieszkanie chronione

4.4.10.       Usługi opiekuńcze

4.4.11.       Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

4.4.12.       Wychodzenie z bezdomności

Rozdział 2.

Charakterystyka świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

1.      Ogólne uwagi na temat świadczeń rodzinnych i ich roli

1.1.         Uwarunkowania konstytucyjne

1.2.         Charakter ustawy o świadczeniach rodzinnych

1.3.         Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

2.      Rodzaje świadczeń rodzinnych i ich beneficjenci

2.1.         Zasiłek rodzinny

2.1.1.         Istota świadczenia

2.1.2.         Podmioty uprawnione do zasiłku rodzinnego

2.1.3.         Dochody i kryteria dochodowe – zasady ogólne

2.1.4.         Dochody z gospodarstwa rolnego

2.1.5.         Warunek wieku beneficjentów zasiłku rodzinnego

2.1.6.         Wysokość zasiłku rodzinnego

2.1.7.         Przesłanki wyłączające przyznanie zasiłku rodzinnego

2.2.         Dodatki do zasiłku rodzinnego

2.2.1.         Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

2.2.2.         Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

2.2.3.         Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

2.2.4.         Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

2.2.5.         Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

2.2.6.         Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

2.2.7.         Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

2.3.         Świadczenia opiekuńcze

2.3.1.         Zasiłek pielęgnacyjny

2.3.2.         Świadczenia dla opiekunów

2.3.3.         Zapomoga wypłacana przez gminy

2.3.4.         Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Rozdział 3

Postępowanie w sprawach pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych

1.      Organy właściwe w sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych

1.1.         Właściwość rzeczowa w sprawach z zakresu ustawy o pomocy społecznej

1.2.         Właściwość rzeczowa w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych

1.3.         Właściwość miejscowa

1.4.         Rozstrzyganie sporów o właściwość w sprawach z zakresu ustawy o pomocy społecznej

1.5.         Wyłączenie pracownika lub organu w sprawach z zakresu pomocy społecznej

2.      Wszczęcie postępowania

3.      Obowiązek informowania stron o przysługujących im prawach i obowiązkach

4.      Postępowanie dowodowe

4.1.         Zasada prawdy obiektywnej w sprawach z zakresu pomocy społecznej

4.2.         Ciężar dowodu w sprawach z zakresu pomocy społecznej

4.3.         Środki dowodowe w postępowaniu w przedmiocie przyznania pomocy społecznej

4.3.1.         Zagadnienia wstępne

4.3.2.         Wywiad środowiskowy

4.3.3.         Oświadczenia stron

5.      Decyzje z zakresu pomocy społecznej

6.      Ustawowe przesłanki odmowy udzielenia świadczeń z pomocy społecznej

6.1.         Uwagi wstępne

6.2.         Odmowa udzielenia świadczenia z pomocy społecznej z uwagi na brak współdziałania z organem administracji

6.3.         Odmowa udzielenia świadczenia z pomocy społecznej z uwagi na dysproporcje pomiędzy dochodem a sytuacją majątkową wnioskodawcy

Rozdział 4

Wzruszenie decyzji

1.      Tryb odwoławczy

1.2.         Nadzwyczajne tryby wzruszenia decyzji

1.2.1           Uchylenie decyzji w trybie wznowienia postępowania

1.3.         Stwierdzenie nieważności decyzji

1.3.1           Przesłanki

1.3.2           Negatywne przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji

1.3.3           Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

1.4.         Uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 i 155 kpa

1.5.         Zmiana lub uchylenie decyzji przez ministra lub wojewodę

1.6.         Wygaśnięcie decyzji

1.7.         Wzruszenie decyzji na mocy przepisów odrębnych

1.7.1           Wzruszenie ostatecznej decyzji na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych

1.7.2           Wzruszenie decyzji na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej

1.8.         Wstrzymanie, zawieszenie wypłaty świadczeń

Rozdział 5

Świadczenia nienależnie pobrane

1.      Uwagi ogólne

2.      Świadczenia nienależnie pobrane w ustawie o pomocy społecznej

3.      Świadczenia nienależnie pobrane w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Rozdział 6

Zagadnienie koordynacji zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do świadczeń rodzinnych

1.      Uwagi wstępne

2.      Podstawowe funkcje regulacji dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

3.      Przepisy antykumulacyjne dotyczące świadczeń rodzinnych

4.      Dodatek dyferencyjny

5.      Uregulowania proceduralne, w tym dotyczące dodatku dyferencyjnego

6.      Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na tle ustawy o świadczeniach rodzinnych

7.      Problematyka świadczeń pobranych nienależnie

Orzecznictwo

Postanowienia

Literatura

Ostatnio przeglądane

Kompleksowy przewodnik po świadczeniach z pomocy społecznej
 

Kompleksowy przewodnik po świadczeniach z pomocy społecznej

Paweł Daniel, Arkadiusz Skomra, Jan Szuma

Cena: 119,00 zł
więcej