Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: IwUP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Finanse Publiczne

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-64512-68-1

Liczba stron: 336

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Jaką metodę inwentaryzacji wybrać? Jak uniknąć najczęściej pojawiających się błędów? Jak rozliczyć różnice inwentaryzacyjne? Jakie są konsekwencje naruszenia regulacji uor?

 

Poradnik ułatwi pracownikom jednostek sektora finansów publicznych prze­prowadzić sprawnie  i skutecznie proces inwentaryzacji. W opracowaniu zostały omówione najważniejsze, przydatne w praktyce zagadnienia, w tym m.in.:

 

  • cele, rodzaje i metody inwentaryzacji,
  • techniki inwentaryzacji – wraz z wypisaniem zalet i wad każdej z technik,
  • rolę, obowiązki i odpowiedzialność pracowników jednostki w procesie inwentaryzacji,
  • spis z natury środków trwałych – przeprowadzenie go krok po kroku,
  • uprawnienia i obowiązki komisji inwentaryzacyjnej,
  • przebieg inwentaryzacji gotówki w kasie oraz środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
  • przeprowadzenie inwentaryzacji metodą potwierdzenia oraz weryfikacji z dokumentacją,
  • ustalanie, wyjaśnianie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych – ewidencja księgowa,
  • dokumentowanie procesu inwentaryzacji,
  • inwentaryzacja a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Ponadto w książce omówiono na przykładach wiele przypadków nieprawidłowe­go przeprowadzania inwentaryzacji, wraz ze wskazówkami, jak uniknąć błędów. Opisane zostały również konsekwencje, jakie może spowodować naruszenie regulacji uor, wraz z przykładami orzeczeń komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca edytowalne wersje wzorów dokumentów przydatnych podczas przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Autorzy

Sebastian Bach  – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Były starszy inspektor kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Ekspert powołany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego do oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach RPO WD. Szkoleniowiec służb finansowo-księgowych sektora finansów publicznych, autor wielu publikacji z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz pomocy publicznej.

Spis treści

„Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym”

 

Autorzy: Sebastian Bach

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów

 

1. Cele, rodzaje i metody inwentaryzacji

1.1.             Cele inwentaryzacji

1.1.1.          Doprowadzenie do zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem rzeczywistym

1.1.2.          Zapewnienie rzetelności ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności sprawozdań finansowych

1.1.3.          Rozliczenie osób, których pieczy powierzono mienie jednostki

1.1.4.          Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem jednostki

1.1.5.          Dostarczenie informacji o sposobie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

1.2.          Rodzaje inwentaryzacji

1.2.1.          Inwentaryzacja okresowa

1.2.2.          Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza

1.2.3.          Inwentaryzacja przeprowadzana w szczególnych okolicznościach

1.2.4.          Inwentaryzacja ciągła

1.2.5.          Inwentaryzacja kontrolna

1.3.          Metody inwentaryzacji

2. Rola, obowiązki i odpowiedzialność pracowników jednostki w procesie inwentaryzacji

2.1.          Kierownik jednostki w procesie inwentaryzacji

2.2.          Główny księgowy w procesie inwentaryzacji

2.3.          Pracownicy merytoryczni w procesie inwentaryzacji

3. Dokumentowanie procesu inwentaryzacji

3.1.          Dokumentowanie przebiegu spisu z natury

3.2.          Dokumentowanie inwentaryzacji przeprowadzanej metodą potwierdzenia sald

3.3.          Dokumentowanie inwentaryzacji przeprowadzanej metodą weryfikacji z dokumentacją

4. Spis z natury środków trwałych – krok po kroku

 

4.1.          Środek trwały, czyli co? 

4.2.          Termin i częstotliwość spisu z natury środków trwałych

4.3.          Teren strzeżony

4.4.          Etap przygotowawczy spisu z natury środków trwałych

4.4.1.          Przeprowadzenie szkolenia osób uczestniczących w inwentaryzacji

4.4.2.          Przeprowadzenie oględzin środków trwałych pod względem oznakowania oraz kompletności i przydatności do użytkowania oraz dokonanie w razie potrzeby kasacji składników zniszczonych i niezdatnych do użytkowania

4.4.3.          Zarządzenie przez kierownika jednostki przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych

4.4.4.          Przygotowanie obszaru jednostki (pól spisowych) do czynności spisu z natury

4.4.5.          Sprawdzenie, czy wszystkie dokumenty związane z przychodem i rozchodem środków trwałych zostały przekazane do księgowości

4.4.6.          Sprawdzenie zgodności zapisów ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną

4.5.          Etap II – właściwy spis z natury środków trwałych

4.5.1.          Wydanie arkuszy spisu z natury i przystąpienie do spisu

4.5.2.          Złożenie przez osoby materialnie odpowiedzialne lub osobę odpowiedzialną za gospodarowanie składnikami majątku oświadczenia, że wszystkie składniki zostały objęte spisem oraz że nie są wnoszone zastrzeżenia do kompletności spisów i do pracy zespołu spisowego

4.5.3.          Zwrócenie przez zespoły spisowe arkuszy spisu z natury przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej

4.5.4.          Kontrola czynności spisowych

4.5.5.          Przekazanie przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych do wyceny oraz porównania ze stanem księgowym

4.6.          Etap III – rozliczeniowy

4.6.1.          Wycena arkuszy spisowych

4.6.2.          Uzgodnienie stanu ewidencyjnego i faktycznego w drodze porównania ustaleń zawartych w arkuszach spisowych z ewidencją analityczną środków trwałych

4.6.3.          Przekazanie przez służby księgowe przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej wyników wyceny i rozliczenia spisu z natury

4.6.4.          Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych poprzez wyjaśnienie okoliczności i przyczyn ich powstania

4.6.5.          Przeprowadzenie w razie potrzeby spisów dodatkowych oraz wycena spisanych środków trwałych

4.6.6.          Sporządzenie protokołu rozliczenia wyników przeprowadzonej inwentaryzacji oraz sformułowanie wniosków w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych

4.6.7.          Podjęcie decyzji w sprawie sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych

4.6.8.          Księgowe rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

4.7.          Etap poinwentaryzacyjny

4.7.1.          Realizacja wniosków dotyczących poprawności gospodarowania środkami trwałymi

4.7.2.          Korekta procedur kontroli zarządczej w celu udoskonalenia procesu przeprowadzania inwentaryzacji i zarządzania działalnością jednostki

4.7.3.          Rozliczenie osób, którym przypisano odpowiedzialność za stwierdzone niedobory lub szkody

4.7.4.          Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej

4.8.          Nowoczesne techniki spisu z natury środków trwałych – wady i zalety

4.9.          Uprawnienia i obowiązki przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej

4.10.       Uprawnienia i obowiązki komisji inwentaryzacyjnej

4.11.       Arkusz spisu z natury

4.12.       Inwentaryzacja drogą spisu z natury znajdujących się w jednostce składników aktywów, będących własnością innych jednostek, powierzonych jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania

5.Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie

 

5.1.          Termin, w którym należy przeprowadzić spis z natury gotówki

5.2.          Sposób dokumentowania inwentaryzacji gotówki

5.3.          Praktyczne uwagi dotyczące przebiegu spisu z natury gotówki w kasie

 

6. Inwentaryzacja metodą potwierdzenia stanu aktywów

 

6.1.          Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych

6.2.          Inwentaryzacja należności

6.2.1.          Termin przeprowadzenia inwentaryzacji należności metodą potwierdzenia sald

6.2.2.          Organizacja i przebieg inwentaryzacji należności metodą potwierdzenia sald

6.3.          Inwentaryzacja aktywów finansowych innych niż środki pieniężne na rachunkach bankowych przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej

6.4.          Inwentaryzacja składników aktywów przekazanych do użytkowania innym jednostkom

 

7. Inwentaryzacja metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości składników aktywów i pasywów

 

7.1.          Aktywa i pasywa podlegające inwentaryzacji metodą weryfikacji z dokumentacją

7.2.          Termin i częstotliwość przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji z dokumentacją

7.3.          Przeprowadzanie i dokumentowanie inwentaryzacji metodą weryfikacji z dokumentacją

7.3.1.          Inwentaryzacja gruntów

7.3.2.          Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych

7.3.3.          Inwentaryzacja środków trwałych w budowie (inwestycji)

7.3.4.          Inwentaryzacja rozrachunków z pracownikami

7.3.5.          Inwentaryzacja funduszu jednostki

 

8. Różnice inwentaryzacyjne

 

8.1.          Ustalanie, wyjaśnianie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych w praktyce

8.2.          Rodzaje i charakter różnic inwentaryzacyjnych

8.3.          Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych

 

9. Instrukcja inwentaryzacyjna

 

9.1.          Charakter prawny instrukcji inwentaryzacyjnej

9.2.          Znaczenie i treść instrukcji inwentaryzacyjnej

9.3.          Przykłady nieprawidłowych zapisów instrukcji inwentaryzacyjnej

 

10. Inwentaryzacja a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

10.1. Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji

10.2. Zaniechanie rozliczenia inwentaryzacji

10.3. Przeprowadzenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami uor

10.4. Rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami uor

 

 

Instrukcja inwentaryzacyjna

Spis schematów księgowych

Ostatnio przeglądane

Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym
 

Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym

Sebastian Bach

Cena: 128,00 zł
więcej