Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Studium wykonalności. Poradnik

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: SWP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2015

Seria: 1

ISBN: 978-83-64512-67-4

Liczba stron: 456

Okładka: twarda

Wyprzedaż, Promocja,

Twoja cena:10,00

Stara cena: 128,00 zł

Oszczędzasz: 118,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Kategorie:

Opis

Kiedy tworzenie studium jest niezbędne? Na czym polega analiza wykonalności technicznej, ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i planowej przedsięwzięcia? Jakie są różnice pomiędzy przedsięwzięciem wykonalnym a możliwym do realizacji?

 

Poradnik opisuje najważniejsze kwestie związane z tworzeniem studium wykonalności na potrzeby uzyskania finansowania projektu ze środków UE. W opracowaniu, wskazując liczne przykłady z praktyki, autor omówił m.in.:

  • badanie wykonalności przedsięwzięcia metodą TELOS,
  • różnicę zakresu i formy studium w przypadku projektu i programu, analizę wykonalności zgodną z poradnikiem UNIDO i dokumenty powstające w jej trakcie (studium możliwości, wstępne i właściwe studium wykonalności),
  • wzorcową dla projektów europejskich metodykę PCM – wraz z ramą logiczną (LFA),
  • ramy finansowania projektów ze środków UE w perspektywie 2014–2020,
  • poszczególne elementy studium, w tym proces definiowania przedsięwzięcia oraz niezbędne analizy, w szczególności analizę otoczenia strategicznego, interesariuszy, finansową i ekonomiczną oraz analizę ryzyka,
  • organizację redakcji studium oraz miejsce metod heurystycznych w tym procesie,
  • metodę wartości wypracowanej (EV – Earned Value).

 

Publikacja pomoże w szczególności osobom, które same zdecydują się tworzyć studium wykonalności – wskaże, gdzie szukać wiedzy, oraz przeprowadzi krok po kroku przez cały proces. Będzie przydatna także tym, którzy skorzystają ze wsparcia firm zewnętrznych. Podpowie, czego należy wymagać i jakie elementy powinny się znaleźć w ostatecznym dokumencie. Bedzie też pomocna oceniającym studia – systematyzując i porządkując wiedzę.

 

Do książki zostały dołączone arkusze graficzne ze schematami i procedurą postępowania, które przydadzą się w procesie tworzenia studium wykonalności.

Autorzy

dr inż. Dariusz Bogucki – teleinformatyk, ekspert w obszarze finansowania projektów ICT ze środków wspólnotowych, rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Uczestniczył w realizacji projektów informatycznych w administracji publicznej, m.in. ALSO w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz CORS w Ministerstwie Sprawiedliwości. Redagował i oceniał blisko 50 studiów wykonalności projektów ICT.

Spis treści

Studium wykonalności. Poradnik.”

Autor: Dariusz Bogucki

 

Spis treści

Wykaz aktów prawnych

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Przedsięwzięcie i jego wykonalność

1.1.          Przedsięwzięcie

1.2.          Istota procesu inwestycyjnego

1.3.          Czym jest wykonalność przedsięwzięcia?

 

Rozdział 2. Badanie wykonalności przedsięwzięcia

2.1.          Metoda TELOS

2.1.1.          Obszary wykonalności

2.1.2.          T – wykonalność techniczna

2.1.3.          E – wykonalność finansowa (ekonomiczna)

2.1.4.          L – wykonalność prawna

2.1.5.          O – wykonalność operacyjna

2.1.6.          Inne obszary wykonalności

2.2.          Schemat oceny wykonalności

2.3.          Algorytm badania wykonalności

 

Rozdział 3. Analiza wykonalności

 

3.1.          Formy analizy wykonalności

3.2.          Czym jest studium wykonalności?

3.3.          Zakres studium wykonalności

3.4.          Projekt, program i portfel a analiza wykonalności

3.4.1.          Analiza wykonalności w projekcie

3.4.2.          Analiza wykonalności w programie

3.4.3.          Analiza wykonalności w portfelu

3.5.          Inne zagadnienia związane z wykonalnością

3.5.1.          Studium wykonalności a biznesplan

3.5.2.          Studium wykonalności a proof of koncept

3.5.3.          Studium wykonalności inaczej

3.6.          Czy analiza wykonalności jest zawsze niezbędna?

 

Rozdział 4. Metodyka PCM jako sposób definiowania przedsięwzięcia

 

4.1.          Faza programowania

4.2.          Faza identyfikacji

4.3.          Faza formułowania

4.4.          Faza wdrażania

4.5.          Faza oceny

 

Rozdział 5. LFA – rama logiczna (ang. Logical Framework Approach)

 

5.1.          Etap analizy LFA

5.1.1.          Analiza interesariuszy

5.1.2.          Analiza problemów

5.1.3.          Analiza celów

5.1.4.          Analiza strategii

5.2.          Faza projektowania w PCM

5.2.1.          Macierz logiczna (LFA)

5.2.2.          Logika wertykalna i horyzontalna macierzy

5.3.          Wady i zalety metody PCM

5.4.          Przykład macierzy logicznej

 

Rozdział 6. Ramy finansowania projektów ze środków UE

 

6.1.          Perspektywy finansowe UE

6.2.          Strategia Europa 2020

6.3.          Polityka regionalna UE

6.4.          Fundusze strukturalne w Polsce

 

Rozdział 7. Studium wykonalności projektów europejskich

 

7.1.          Rola studium wykonalności projektu europejskiego

7.2.          Wytyczne dla studium wykonalności projektu europejskiego

7.3.          Zakres studium wykonalności projektów europejskich

7.4.          Sekwencja pracy nad studium wykonalności

7.5.          Zakres studium w projekcie i programie

 

Rozdział 8. Identyfikacja przedsięwzięcia – B2

 

8.1.          Rola i zakres rozdziału

8.2.          Wskazówki do sporządzania opisu przedsięwzięcia

8.2.1.          Tytuł przedsięwzięcia

8.2.2.          Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia

8.2.3.          Planowana lokalizacja przedsięwzięcia

8.2.4.          Krótka charakterystyka przedsięwzięcia

8.2.5.          Uwarunkowania szczególne

 

Rozdział 9. Analiza stanu aktualnego w obszarze przedsięwzięcia

 

9.1.          Rola i zakres rozdziału

9.2.          Charakterystyka stanu aktualnego – A2

9.3.          Lista zidentyfikowanych problemów – A3

 

Rozdział 10. Analiza otoczenia strategicznego – A4

 

10.1.       Cel i zakres rozdziału

10.2.       Czym jest otoczenie strategiczne przedsięwzięcia?

10.3.       Analiza PEST(LE)

10.4.       Metoda scenariuszowa

10.5.       Wskazówki do sporządzania analizy otoczenia strategicznego

 

Rozdział 11. Analiza interesariuszy – A5

 

11.1.       Cel i zakres rozdziału

11.2.       Otoczenie bliższe, czyli interesariusze 

11.3.       Kim są interesariusze?

11.3.1.       Pracownicy

11.3.2.       Dostawcy

11.3.3.       Organizacje pozarządowe

11.4.       Standard AA1000

11.5.       Narzędzia analizy interesariuszy

11.6.       Wskazówki do sporządzenia analizy interesariuszy

 

Rozdział 12. Analiza SWOT – A6

 

12.1.       Cel i zakres rozdziału

12.2.       Czym jest analiza SWOT?

12.3.       Algorytm analizy SWOT

12.4.       Wskazówki do sporządzania analizy SWOT

 

Rozdział 13. Logika interwencji i opis stanu docelowego

 

13.1.       Cel i zakres rozdziału

13.2.       Cele realizacji projektów europejskich – B4

13.3.       Stan docelowy i cele projektu – B3

13.4.       Wskaźniki i źródła ich weryfikacji – B5/B6

13.5.       Komplementarność przedsięwzięcia

 

Rozdział 14. Analiza wariantów – C1

 

14.1.       Po co robimy analizę wariantów

14.2.       Wariant zerowy (ang. business as usual)

14.3.       Wariant minimum (ang. do minimum)

14.4.       Wybór wariantu optymalnego

14.5.       Metoda wielokryterialna

 

 

 

Rozdział 15. Analiza techniczna – C2

 

15.1.       Zakres analizy technicznej

15.2.       Interoperacyjność

15.3.       Neutralność technologiczna

 

Rozdział 16. Analiza finansowa i ekonomiczna – C4

 

16.1.     Metody analizy finansowej

16.2.     Analiza finansowa projektów europejskich

16.2.1.     Założenia analizy finansowej projektów europejskich

16.2.2.     Kategorie przedsięwzięć w analizie finansowej

16.2.3.     Ustalenie wartości wskaźników finansowej efektywności projektów

16.2.4.     Analiza trwałości finansowej

16.3.     Analiza ekonomiczna

16.3.1.     Ogólne zasady analizy ekonomicznej projektów europejskich

16.3.2.     Korekty analizy ekonomicznej

16.4.     Wynik analizy finansowej i ekonomicznej

16.5.     Analiza wrażliwości

16.6.     Analiza efektywności kosztowej (CEA)

 

Rozdział 17. Analiza instytucjonalno-prawna – C3

 

17.1.       Modele inwestycyjne

17.1.1.       Model tradycyjny

17.1.2.       Model DBT: projektuj – buduj – przekaż

17.1.3.       Model DBO: projektuj – buduj – eksploatuj

17.1.4.       Model DBFO: projektuj – buduj – finansuj – eksploatuj

17.2.       Partnerstwo publiczno-prywatne

17.3.       Modele operatora w administracji publicznej

17.3.1.       Agencja wykonawcza (AW)

17.3.2.       Instytucja gospodarki budżetowej (IGB)

17.3.3.       Jednostka budżetowa

17.3.4.       Spółki samorządowe

17.3.5.       Samorządowe zakłady budżetowe

17.4.       Trwałość inwestycji

17.5.       Wskazówki do analizy instytucjonalno-prawnej

17.5.1.       Wykonalność instytucjonalna

17.5.2.       Wykonalność prawna

17.5.3.       Trwałość

 

Rozdział 18. Plan realizacji przedsięwzięcia – D2

 

18.1.       Planowanie w świetle metodyki PCM

18.2.       Planowanie struktury przedsięwzięcia

18.3.       Planowanie terminów przedsięwzięcia

18.3.1.       Metody planowania sieciowego

18.3.2.       Wykres Gantta

18.3.3.       Metoda łańcucha krytycznego (CC, ang. – Critical Chain)

18.4.       Planowanie zasobów przedsięwzięcia

18.5.       Budżetowanie przedsięwzięcia

 

Rozdział 19. Analiza ryzyka – D4

 

19.1.       Czym jest ryzyko?

19.2.       Model zarządzania ryzykiem M_o_R®

19.3.       Narzędzia identyfikacji ryzyka – macierze SWOT i RACI

19.4.       Szacowanie ryzyka

19.5.       Reakcje na ryzyko

19.6.       Rejestr ryzyka

19.7.       Macierz oceny poziomu ryzyka

19.8.       Ryzyko w projektach UE

 

Rozdział 20. Inne obszary studium

 

20.1.       Analiza popytu – C6

20.2.       Analiza oddziaływania na środowisko – C5

20.2.1.       Zasady przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

20.2.2.       Ocena oddziaływania na środowisko w projektach UE

20.3.       Promocja i informacja o przedsięwzięciu – D5

20.3.1.       Obowiązki informacyjne

20.3.2.       Promocja przedsięwzięcia

 

Rozdział 21. Podsumowanie studium – B6

 

Rozdział 22. Specyfika przedsięwzięć finansowanych ze środków UE

 

22.1.       Duży projekt

22.2.       Wsparcie Inicjatywy JASPERS

22.3.       Projekt generujący dochód

22.4.       Pomoc publiczna

 

Rozdział 23. Opracowywanie studium wykonalności

 

23.1.       Etapy opracowania studium

23.2.       Proponowana organizacja pracy nad studium

23.3.       Wsparcie przy opracowaniu studium

23.4.       Wykorzystanie metod heurystycznych w pracy nad studium

23.4.1.       Burza mózgów i jej warianty

23.4.2.       Metoda analogii (synektyka)

23.4.3.       Metoda delficka

23.4.4.       Algorytm wynalazku

 

 

Rozdział 24. Metoda wartości wypracowanej (ang. Earned Value)

 

24.1.       Krótka historia

24.2.       Istota metody EV

24.3.       Wskaźniki podstawowe

24.4.       Wyznaczanie EV

24.5.       Prognozowanie przyszłości projektu

24.6.       Earned Schedule

24.7.       Zalety i wady metody EV

 

Bibliografia

Skorowidz

Ostatnio przeglądane

Studium wykonalności. Poradnik
 

Studium wykonalności. Poradnik

Dariusz Bogucki

Twoja cena: 10,00 zł / 128,00 zł
więcej