Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: OwJSFP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Finanse Publiczne

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-65611-12-3

Liczba stron: 472

Okładka: twarda

Wydanie: drugie

Promocja,

Twoja cena:60,00

Stara cena: 128,00 zł

Oszczędzasz: 68,00 zł

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności i zobowiązań sprawiają wiele problemów pracownikom jednostek. Najtrudniejsze jest często ustalenie charakteru prawnego danej należności. W rozwikłaniu tej i wielu innych skomplikowanych kwestii pomoże drugie wydanie jedynego na polskim rynku opracowania na temat odsetek w jsfp.

 

W książce kompleksowo wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetek oraz możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Autor wskazuje również okoliczności, w których jsfp są zmuszone zapłacić odsetki za zwłokę, i radzi, jak ograniczyć tego typu przypadki. Zwraca uwagę na obowiązek wprowadzenia przez kierownika jsfp procedur kontroli zarządczej i wskazuje, jakie działania związane z odsetkami za zwłokę w zapłacie mogą skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

 

Drugie wydanie książki zostało wzbogacone o szczegółowe omówienie zasad ewidencji księgowej odsetek od kredytów i pożyczek oraz źródeł finansowania wydatków na ich zapłatę. Nowością jest wyjaśnienie, jak stosować przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Opracowanie zawiera ponad 130 orzeczeń sądów oraz innych dokumentów wydanych przez organy i instytucje państwowe, co pomoże pracownikom i kierownikom jednostek rozwiązać wiele problemów dotyczących odsetek.

Autorzy

Sebastian Bach – skarbnik gminy, były starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec służb finansowo-księgowych sektora publicznego, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych oraz pomocy publicznej. Ekspert powołany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WD.

Spis treści

„Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych”

 

Autor: Sebastian Bach

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Rozdział 1. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

 

1.1.          Podstawa prawna dochodzenia odsetek za zwłokę na podstawie przepisów działu III Ordynacji podatkowej

1.2.          Zasady ustalania i ogłaszania stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

1.3.          Obniżona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki podstawowej

1.4.          Obniżona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej

1.5.          Podwyższona stawka odsetek za zwłokę

1.6.          Kiedy naliczamy odsetki za zwłokę?

1.7.          Kiedy nie naliczamy odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych?

1.8.          Jak wyliczamy odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych?

1.9.          Okres naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

1.10.       Ustalenie terminu zapłaty podatku

1.11.       Odpowiedzialność dostawcy usług płatniczych

1.12.       Kto nalicza odsetki za zwłokę w zapłacie podatku?

1.13.       Zasada proporcjonalnego zaliczania wpłat

1.14.       Zasada zaokrąglania odsetek za zwłokę

1.15.       Umarzanie odsetek za zwłokę oraz odraczanie i rozkładanie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek

1.16.       Umarzanie odsetek za zwłokę oraz odraczanie i rozkładanie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek
a pomoc publiczna

1.17.       Udzielenie ulgi w zapłacie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych a jawność finansów publicznych

1.18.       Windykacja odsetek od zaległości podatkowych

1.19.       Przedawnienie odsetek od zaległości podatkowych

 

Rozdział 2. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

 

2.1.          Naliczanie i dochodzenie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym – prawo czy obowiązek?

2.2.          Rodzaje odsetek od świadczeń cywilnoprawnych – zasady ich ustalania i ogłaszania

2.2.1.          Odsetki ustawowe ustalone rozporządzeniem Rady Ministrów

2.2.2.          Odsetki ustawowe za opóźnienie

2.2.3.          Odsetki ustawowe i odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

2.2.4.          Odsetki ustawowe (kapitałowe)

2.2.5.          Odsetki umowne

2.3.          Termin zapłaty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym i jego wpływ na naliczanie odsetek za opóźnienie w zapłacie

2.4.          Naliczanie i rozliczanie odsetek za opóźnienie w zapłacie

2.5.          Windykacja odsetek od zaległych wpłat o charakterze cywilnoprawnym

2.6.          Ulgi w zapłacie odsetek od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

2.6.1.          Ulgi w zapłacie odsetek od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym należnych organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym
i państwowym funduszom celowym

2.6.2.          Ulgi w zapłacie odsetek od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym należnych jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym

2.6.3.          Ulgi w zapłacie odsetek od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym należnych jednostkom sektora finansów publicznych posiadającym osobowość prawną

2.7.          Ulgi w zapłacie odsetek od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym a pomoc publiczna

2.8.          Ulgi w zapłacie odsetek od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym a jawność finansów publicznych

2.9.          Przedawnienie odsetek naliczonych od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

2.10.       Upadłość dłużnika a odsetki za opóźnienie w zapłacie

 

Rozdział 3. Odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

 

3.1.          Niepodatkowe należności budżetowe w ordynacji podatkowej

3.2.          Niepodatkowe należności budżetowe w ustawie o finansach publicznych

3.3.          Opłata planistyczna a odsetki

3.4.          Opłata adiacencka a odsetki

3.5.          Opłata za zajęcie pasa drogowego a odsetki

3.6.          Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego a odsetki

3.7.          Nieterminowo zwracane należności przyznane na podstawie ustawy o pomocy społecznej a odsetki

3.8.          Opłata za czynności weterynaryjne a odsetki

3.9.          Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień a odsetki

 

Rozdział 4. Odsetki płacone przez jednostki sektora finansów publicznych

 

4.1.          Sytuacja finansowa jednostek sektora finansów publicznych i jej wpływ na terminowość regulowania zobowiązań

4.2.          Przyczyny nieterminowego regulowania zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych

4.3.          Jak zmniejszyć prawdopodobieństwo nieterminowego regulowania zobowiązań

4.4.          Zasady postępowania w sytuacji uregulowania zobowiązania po terminie płatności

 

Rozdział 5.Odsetki za zwłokę w zapłacie – procedury kontroli zarządczej

 

5.1.          Procedury w zakresie obiegu dokumentów oraz kontroli finansowej

5.2.          Procedury w zakresie dochodzenia odsetek od dostawcy usług płatniczych

5.3.          Procedury w zakresie windykacji należności odsetkowych

5.4.          Procedury w zakresie zaliczania wpłat zaległych świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

5.5.          Procedury w zakresie udzielania ulg w spłacie odsetek

 

Rozdział 6. Ewidencja księgowa odsetek w jednostkach sektora finansów publicznych

 

6.1.          Ewidencja księgowa odsetek za zwłokę w zapłacie – podstawy prawne

6.2.          Odsetki za zwłokę w zapłacie jako przychody finansowe – analiza stanu prawnego

6.3.          Odsetki za zwłokę w zapłacie jako koszty finansowe – analiza stanu prawnego

6.4.          Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie – analiza stanu prawnego

6.5.          Sposób dokonywania odpisów aktualizujących należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie

6.6.          Moment ujęcia odsetek za zwłokę w zapłacie w urządzeniach księgowych

6.7.          Odsetki za zwłokę w zapłacie a dowody księgowe

6.8.          Klasyfikacja budżetowa odsetek za zwłokę w zapłacie

6.9.          Ewidencja księgowa odsetek przedawnionych

6.10.       Ewidencja księgowa odsetek od kredytu w jst

6.11.       Ewidencja księgowa odsetek za zwłokę w zapłacie – schematy księgowe

 

Rozdział 7. Odsetki za opóźnienie w zapłacie w sprawozdawczości

 

7.1.          Odsetki za opóźnienie w zapłacie w sprawozdawczości budżetowej

7.2.          Sprawozdania w zakresie operacji finansowych a odsetki za opóźnienie w zapłacie

7.3.          Odsetki za opóźnienie w zapłacie w sprawozdaniach finansowych

7.4.          Odsetki za opóźnienie w zapłacie w sprawozdaniach z pomocy publicznej

 

Rozdział 8. Inwentaryzacja należności i zobowiązań odsetkowych

 

8.1.          Inwentaryzacja odsetek za zwłokę w zapłacie w drodze potwierdzenia sald

8.2.          Inwentaryzacja odsetek za zwłokę w zapłacie w drodze weryfikacji

 

Rozdział 9. Odsetki za opóźnienie w zapłacie a dyscyplina finansów publicznych

 

9.1.          Nieustalenie należności z tytułu odsetek za opóźnienie w zapłacie albo ustalenie odsetek za opóźnienie w zapłacie w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia

9.2.          Niepobranie lub niedochodzenie odsetek za opóźnienie w zapłacie bądź pobranie lub dochodzenie odsetek w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia

9.3.          Niezgodne z przepisami umorzenie odsetek za opóźnienie w zapłacie, odroczenie lub rozłożenie ich spłaty na raty albo dopuszczenie do ich przedawnienia

9.4.          Przeznaczenie dochodów z tytułu odsetek za opóźnienie w zapłacie pobranych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce

9.5.          Dokonanie zmiany w budżecie lub planie, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych, w zakresie odsetek za opóźnienie w zapłacie – bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia

9.6.          Zapłata odsetek za opóźnienie w zapłacie ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków

9.7.          Zapłata odsetek za opóźnienie w zapłacie ze środków publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych

9.8.          Ujęcie w urządzeniach księgowych zobowiązania z tytułu odsetek za opóźnienie w zapłacie, pomimo braku środków finansowych na wymieniony cel w planie finansowym jednostki

9.9.          Niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek

9.10.       Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji należności lub zobowiązań odsetkowych albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w zakresie odsetek za opóźnienie w zapłacie
w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości

9.11.       Wykazanie w sprawozdaniu z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania danych w zakresie odsetek za opóźnienie w zapłacie niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej

9.12.       Niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym lub kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących takiej operacji, jeżeli miało ono wpływ na zapłatę odsetek za zwłokę powodującą przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych

9.13.       Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych

 

Spis schematów

Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych
 

Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych

Sebastian Bach

Twoja cena: 60,00 zł / 128,00 zł
więcej