Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZPNRBzUPB

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-65611-32-1

Liczba stron: 678

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

Do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane nie wystarczy znajomość prawa zamówień publicznych. Zamawiający i wykonawcy muszą równie dobrze orientować się w przepisach prawa budowlanego i kodeksu cywilnego, które określają prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego oraz zasady zawierania umów o roboty budowlane.

 

Książka pomaga rozwiązać najczęstsze problemy, z jakimi na co dzień borykają się osoby udzielające zamówień na roboty budowlane oraz wszyscy zaangażowani w realizację procesu budowlanego – inwestorzy, projektanci, kierownicy budowy i inspektorzy nadzoru. Autor wyjaśnia, jak zgodnie z ostatnią nowelizacją pzp i innymi przepisami oszacować wartość zamówienia, ustalić optymalny sposób wynagrodzenia wykonawcy robót, przygotować opis przedmiotu zamówienia, wybrać tryb jego udzielenia i podpisać korzystną dla obu stron umowę o roboty budowlane.

 

Na ponad 670 stronach omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.:

  • realizowania zamówień w systemie „wybuduj” oraz „zaprojektuj i wybuduj”,
  • wad dokumentacji projektowej i ich wpływu na przedmiot umowy oraz wynagrodzenie wykonawcy,
  • warunków udziału w postępowaniu i sposobów potwierdzania ich spełnienia,
  • cenowych i pozacenowych kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych na roboty budowlane,
  • podwykonawstwa w tego typu zamówieniach.

 

Opracowanie zawiera przykłady specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: dokumentację projektową, zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej oraz wykonanie roboty budowlanej w zależności od przyjętego rodzaju wynagrodzenia.

Autorzy

Zbigniew Leszczyński – były arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych. Członek założyciel i wieloletni członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, członek Izby Inżynierów Budownictwa. Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Częstochowie z zakresu budownictwa, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy. Doświadczony wykładowca, autor wielu książek i artykułów na temat zamówień publicznych.

Spis treści

„Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego”

Autor: Zbigniew Leszczyński

Spis treści

 

Spis skrótów

 

Rozdział 1.

Definicja roboty budowlanej oraz obiektu budowlanego i ich wpływ na postępowania
i wykonywanie umów na roboty budowlane

 

Rozdział 2.

Wybrane zagadnienia z prawa budowlanego mające bezpośrednie zastosowanie
w zamówieniach publicznych

 

2.1.          Podstawowe definicje

2.2.          Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

2.3.          Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

2.4.          Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej

2.4.1.          Inwestor, czyli ten, który płaci i żąda

2.4.2.          Projektant, czyli ten, kto wie, co i jak ma zaprojektować

2.4.3.          Kierownik budowy, czyli ten, kto wie, jak wykonać roboty budowlane

2.4.4.          Inspektor nadzoru, czyli ten, kto kontroluje wykonywanie robót

 

Rozdział 3.

Szacowanie wartości zamówień publicznych

 

3.1.          Definicja pojęcia „wartość zamówienia”

3.2.          Zakaz dzielenia i zaniżania wartości zamówienia

3.3.          Obliczanie wartości zamówienia uzupełniającego

3.4.          Zamówienia udzielane w częściach

3.5.          Wartość zamówienia na roboty budowlane

3.5.1.          Rozporządzenie w sprawie kosztorysu inwestorskiego

 

Rozdział 4.

Rodzaje kosztorysów stosowanych w budownictwie. Metody sporządzania kosztorysów

 

Rozdział 5.

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

 

5.1.          Zasady ogólne

5.2.          Opisywanie robót budowlanych

5.2.1.          Dokumentacja projektowa na roboty wymagające pozwolenia na budowę

5.2.2.          Dokumentacja projektowa na roboty niewymagające pozwolenia na budowę

5.2.3.          Przedmiar robót a zamówienie z wolnej ręki i wynagrodzenie ryczałtowe

5.2.4.          Opis roboty budowlanej polegającej na jej zaprojektowaniu i wykonaniu

5.2.5.          Kiedy stosować „wykonanie”, a kiedy „zaprojektowanie i wykonanie” roboty budowlanej?

5.2.6.          Podział zamówienia na części

5.3.          Zlecanie nadzoru autorskiego

 

Rozdział 6.

Zamówienia udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 pzp, czyli bez stosowania tej ustawy

 

6.1.          Zagadnienia ogólne

6.2.          Opis przedmiotu zamówienia

 

Rozdział 7.

Przykład SIWZ na dokumentację projektową

 

Rozdział 8.

Rodzaje wad dokumentacji projektowej i ich wpływ na przedmiot umowy oraz wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych

 

8.1.          Wady wynikające z przepisów prawa oraz z odmiennych warunków niż przewidziane w dokumentacji projektowej

8.2.          Wady wynikające z „widzimisię” zamawiającego

8.3.          Etapy wykrywania wad dokumentacji projektowej

 

Rozdział 9.

Definicja umowy o roboty budowlane i jej powiązanie z przepisami prawa zamówień publicznych oraz prawa budowlanego

 

9.1.          Przedmiot zamówienia a opis przedmiotu zamówienia

9.2.          Definicja pojęcia „przedmiot zamówienia” w opiniach oraz orzecznictwie

 

Rozdział 10.

Rodzaje wynagrodzeń przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane

 

10.1.       Wynagrodzenie ryczałtowe

10.2.       Wynagrodzenie kosztorysowe

10.2.1.       Definicja wynagrodzenia kosztorysowego

10.2.2.       Warianty wynagrodzenia kosztorysowego

10.2.3.       Konieczne prace (roboty) dodatkowe

10.2.4.       Protokół konieczności

10.3.       Wynagrodzenie poprzez wskazanie podstaw do jego ustalenia

10.4.       Który ze sposobów obliczenia ceny oferty jest najkorzystniejszy?

10.5.       Rola kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym i kosztorysowym

 

Rozdział 11.

Roboty wykraczające poza przedmiot zamówienia podstawowego oraz zamówienia uzupełniające

 

Rozdział 12.

Konieczne prace (roboty) dodatkowe, roboty zamienne, roboty zaniechane

 

Rozdział 13.

Tryby udzielania zamówień publicznych

 

13.1.       Informacje ogólne

13.2.       W jakim trybie udzielić zamówienia na robotę budowlaną dokumentację projektową, inspektora nadzoru?

13.3.       Przetarg nieograniczony – kolejne kroki postępowania

13.4.       Pozostałe tryby udzielania zamówień – streszczenie ich istoty

 

Rozdział 14.

Warunki udziału w postępowaniu

 

Rozdział 15.

Inne podmioty (podmioty trzecie)

 

Rozdział 16.

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych

 

Rozdział 17.

Wykluczenia z postępowania

 

Rozdział 18.

Oferty wspólne, czyli tzw. konsorcja

 

Rozdział 19.

Przepisy kodeksu karnego w odniesieniu do zamówień publicznych

 

Rozdział 20.

Kryteria oceny ofert

 

Rozdział 21.

Przebieg procesu oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego. Procedura standardowa (klasyczna) oraz odwrócona

 

21.1.       Analiza przepisów wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r.

21.2.       Kolejne kroki oceny ofert w procedurze standardowej

21.3.       Kolejne kroki oceny ofert w tzw. procedurze odwróconej – art. 24 aa ust. 1 pzp

 

Rozdział 22.

Wzór umowy na wykonanie obiektu liniowego opracowany przez UZP

 

Rozdział 23.

Przykłady SIWZ na wykonanie roboty budowlanej w zależności od przyjętego rodzaju wynagrodzenia

 

23.1.       Przykład I SIWZ – robota budowlana z wynagrodzeniem ryczałtowym

23.2.       Przykład II SIWZ – robota budowlana z wynagrodzeniem kosztorysowym, w przypadku którego cena oferty odpowiada zakresowi robót ujętemu w projektach budowlanych i wykonawczych

23.3.       Przykład III SIWZ – robota budowlana z wynagrodzeniem kosztorysowym, w przypadku której cena oferty odpowiada zakresowi robót ujętemu w przedmiarze robót

 

Rozdział 24.

Przykład SIWZ na zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej

 

Rozdział 25.

Inwestor zastępczy (inżynier kontraktu) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego w zamówieniach na roboty budowlane

 

25.1.       Przykład specyfikacji istotnych warunków zamówienia na pełnienie funkcji inwestora zastępczego

 

Akty prawne

Orzecznictwo