Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: KPZUU

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-65611-55-0

Liczba stron: 236

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Jakie konsekwencje prawne grożą za usunięcie drzewa bez odpowiednich zezwoleń? Co w praktyce oznacza niedawna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach w kontekście nakładania sankcji? Jaki jest zakres kompetencji poszczególnych podmiotów uczestniczących w orzekaniu kar?  

 

Zagadnienia dotyczące ochrony drzew i krzewów należą do najbardziej złożonych w polskim systemie postępowania administracyjnego. Niniejsza książka uwzględnia reguły wynikające zarówno z ustawy o ochronie przyrody, jak i z Kodeksu postępowania administracyjnego. W publikacji opisany został  proces nakładania kar pieniężnych za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów, w tym:

 

 

  • zasady dotyczące ustalania wymiaru kary i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  • przesłanki odroczenia terminu płatności, a także środki dowodowe umożliwiające skorzystanie z tego odroczenia,
  • reguły przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i czynniki decydujące o umorzeniu odroczonych kar,  
  • przedawnienie karalności i dochodzenia kar pieniężnych,
  • możliwości rozłożenia płatności na raty.

 

Autor wskazuje, jak ocenić prawidłowość usunięcia drzew na podstawie dokonanego zgłoszenia. Omawia też najczęstsze naruszenia prawa w tym obszarze i procedurę postępowania w przypadku, gdy do nich dojdzie.

Książka przeznaczona jest dla pracowników organów administracji, wydających zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz nakładających kary pieniężne w przypadku nieprzestrzegania przepisów. Przydatne informacje znajdą w niej również osoby prowadzące działalność w zakresie pielęgnacji zieleni oraz inwestorzy planujący rozpoczęcie budowy na terenach, gdzie znajdują się drzewa i krzewy.

Autorzy

Krzysztof Gruszecki – radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu ochrony środowiska. W przeszłości etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, a później sędzia w WSA w Gdańsku oraz w Bydgoszczy. Autor wielu publikacji dotyczących szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska oraz postępowania administracyjnego, w tym wielokrotnie wznawianych komentarzy do ustawy o ochronie przyrody oraz Prawa ochrony środowiska.

Spis treści

„Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów”

Autor: Krzysztof Gruszecki

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Rozdział 1.

Administracyjne kary pieniężne

 

1.1.  Zasada zanieczyszczający płaci

1.2.  Charakter administracyjnych kar pieniężnych

1.3.  Zasady wymierzania kar pieniężnych w postępowaniu administracyjnym

1.4.  Kary pieniężne w ustawie o ochronie przyrody

1.4.1.  Zakres przedmiotowy wymierzenia kar

1.4.2.  Tereny zieleni

1.4.3.  Pojęcie prawne drzewa

1.4.4.  Pojęcie prawne krzewu

 

Rozdział 2.

Delikty w zakresie ochrony drzew lub krzewów za które mogą być wymierzane kary pieniężne

 

2.1.  Usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia

2.1.1.  Pozwolenia i zezwolenia na korzystanie ze środowiska

2.1.2.  Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

               2.1.2.1.  Wykonalność zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

               2.1.2.2.  Wygaśnięcie lub zmiana zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

2.1.3.  Przesłanki wymiaru kary za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia

2.2.  Usunięcie drzew lub krzewów bez zgody posiadacza nieruchomości

2.2.1.  Posiadacz nieruchomości

2.2.2.  Przesłanki wymiaru kary

2.3.  Zniszczenie drzew lub krzewów

2.3.1.  Zniszczenie drzewa lub krzewu

2.3.2.  Przesłanki wymiaru kary za zniszczenia

2.4. Uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa

2.5. Usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o którym mowa w art. 83f ust. 8, i bez zezwolenia, o którym mowa w art. 83f ust. 16 oraz kara za usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4, lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f ust. 8. (art. 88 ust. 1 pkt 5 lub 6 ustawy o ochronie przyrody)

2.5.1.  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

2.5.2.  Zgłoszenie a milczące działanie administracji

2.5.3.  Przedmiot zgłoszenia

2.5.4.  Podmioty zgłaszające

2.5.5.  Sprzeciw od zgłoszenia

2.5.6.  Sprzeciw jako decyzja administracyjna

2.5.7.  Ocena prawidłowości usunięcia drzew na podstawie zgłoszenia

 

Rozdział 3.

Podmioty uczestniczące w postępowaniu w przedmiocie wymierzenia kary

 

3.1.  Organy administracji

3.1.1.  Właściwość rzeczowa

3.1.2.  Organy wymierzające kary

                                3.1.2.1     Marszałek województwa

                                3.1.2.2     Starosta

                                3.1.2.3     Wójt, burmistrz, prezydent

3.2.  Pojęcie strony postępowania

3.3.  Strony postępowania w sprawach wymierzenia kar pieniężnych za usunięcie, uszkodzenie albo zniszczenie drzew lub krzewów

3.3.1.  Usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia

3.3.2.  Usunięcie drzew lub krzewów bez zgody posiadacza nieruchomości

3.3.3.  Zniszczenie albo uszkodzenie drzew lub krzewów

3.3.4.  Usunięcie drzew bez dokonania zgłoszenia lub pomimo wniesienia sprzeciwu

3.4.  Organizacje społeczne

3.5.  Prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Rozdział 4.

Postępowanie wyjaśniające

 

4.1.  Zasady przeprowadzania postępowania

4.2.  Środki dowodowe

4.2.1.  Oględziny

4.2.2.  Dowód z opinii biegłego

4.3.  Urządzenia pomiarowe

 

Rozdział 5.

Wymiar kary pieniężnej

 

5.1.  Przesłanki ekskulpacyjne

5.2.  Zasady ustalania wysokości kary

5.3.  Decyzje w przedmiocie wymierzenia kary

 

Rozdział 6.

Odroczenie terminu płatności kar

 

6.1.  Przesłanki uzasadniające odroczenie

6.2.  Środki dowodowe pozwalające przyjąć że zachodzą podstawy do odroczenia

6.3.  Decyzje w przedmiocie odroczenia

 

Rozdział 7.

Umorzenie odroczonych kar

 

7.1.  Postępowanie wyjaśniające

7.2.  Przesłanki umorzenia

7.3.  Decyzje w przedmiocie umorzenia

 

Rozdział 8.

Przedawnienie kar pieniężnych związanych z usunięciem, uszkodzeniem albo zniszczeniem drzew lub krzewów

 

8.1.  Przedawnienie karalności

8.2.  Przedawnienie dochodzenia kar pieniężnych

 

 

Podsumowanie

Ostatnio przeglądane