Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: PPPIwOZ2

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Inwestycje Sektora Publicznego

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-65611-58-1

Liczba stron: 458

Okładka: twarda

Wydanie: drugie

Cena: 128,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Co zrobić, żeby remont zabytku nie był drogą przez mękę? Odpowiadając na to pytanie, autorka przeprowadza czytelnika przez labirynt formalnych i prawnych uwarunkowań związanych z podejmowaniem działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Nie koncentruje się przy tym na wyliczaniu paragrafów i artykułów, ale omawia nowe regulacje w przystępnej formie. 
 
W książce wyjaśniono między innymi, kiedy można zastosować odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych lub wykreślić zabytki z rejestru. Autorka podpowiada, jakie prawa mają właściciele zabytków. Opisuje przebieg kontroli i konsekwencje wykonywania prac bez pozwolenia. Wyjaśnia także problematyczne kwestie dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenów zabytkowych oraz prowadzenia badań archeologicznych. Całość opatrzona jest praktycznymi wskazówkami na temat ogólnych zasad stosowania technologii i materiałów przy konserwacji zabytków nieruchomych. 
 
Drugie wydanie książki uwzględnia aktualny stan prawny, w tym najnowsze nowelizacje: ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody, które istotnie wpływają na proces przeprowadzania remontów obiektów zabytkowych.
 

Autorzy

Małgorzata Gmiter – specjalista w dziedzinie ochrony zabytków. Przez 35 lat pracowała w organach ochrony zabytków, w tym w latach 2002–2014 w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy, 1991–2001 w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków, a gdzie pełniła m.in. funkcję zastępcy dyrektora. W latach 2008–2010 współpracowała z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, opiniując postępowania odwoławcze dotyczące ochrony zabytków. Obecnie prowadzi własną firmę zajmującą się badaniami, doradztwem i szkoleniami z zakresu ochrony zabytków.

Spis treści

„Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych”
Autor: Małgorzata Gmiter
 
Bibliografia
Wykaz skrótów
 
Wstęp
Przedmowa do drugiego wydania
 
1.Ach, ci prawnicy!, czyli rzecz o stosowaniu prawa
 
1.1.Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
1.1.1.Definicje
1.2.Rozporządzenia wykonawcze
1.3.Wojskowe nieruchomości zabytkowe
1.4.Międzynarodowe dokumenty w dziedzinie ochrony zabytków
1.4.1.Konwencja UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego
1.4.2.Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego
1.4.3.Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy
1.4.4.Umowa między Rządem RP a Rządem USA
1.4.5.Konwencja haska
1.5.Prawo budowlane w zabytkach
1.5.1.Przepisy dotyczące wydawania pozwoleń
1.5.2.Nakaz nadzoru budowlanego
1.6.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1.6.1.Ochrona zabytków
1.6.2.Opieka nad zabytkami
 
2.Znani i lubiani, czyli organy i jednostki ochrony zabytków
 
2.1.Struktura organów ochrony zabytków
2.1.1.Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
2.1.2.Wojewoda
2.1.3.Dyrektor urzędu morskiego (w ograniczonym zakresie)
2.1.4.Dyrektor Biblioteki Narodowej (w ograniczonym zakresie)
2.2.Nowe uprawnienia organów konserwatorskich
2.3.Gminni, miejscy lub powiatowi konserwatorzy zabytków
2.4.Wojewoda powierza, a muzeum przyjmuje – powierzanie zadań innym jednostkom
2.5.Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków
 
3.I jak się w tym połapać, czyli formy ochrony prawnej zabytków
 
3.1.Rejestr zabytków
3.1.1.Jak to się robi – procedura wpisania do rejestru zabytków
3.1.2.Skoro można wpisać, można i skreślić
3.1.3.Znaki na zabytkach (to jest legalne!)
3.2.„Lista prezydencka”, czyli uznanie za pomnik historii
3.3.Utworzenie parku kulturowego
3.4.Ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
3.5.Ustalenia w decyzjach dotyczących: inwestycji celu publicznego, warunków zabudowy, inwestycji drogowej, lokalizacji linii kolejowej oraz lotniska użytku publicznego
3.5.1.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
3.5.2.Decyzja o warunkach zabudowy
3.5.3.Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lotniska użytku publicznego lub o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
3.6.Klasy zabytków
 
4. No, nareszcie coś pozytywnego, czyli prawa właścicieli zabytków
 
4.1.Nabycie zabytku po obniżonej cenie
4.2.Pomoc finansowa z budżetu państwa
4.3.Fundusze europejskie
4.4.Inicjatywa JESSICA
4.5.Zwolnienia z podatków
4.5.1.Podatek od spadków i darowizn
4.5.2.Podatek od nieruchomości
4.5.3.Podatek rolny
4.5.4.Podatek leśny
4.5.5.Zaświadczenia dotyczące podatków
4.6.Zalecenia konserwatorskie
 
5.Wiedziałem, że tak będzie, czyli obowiązki właścicieli i użytkowników zabytków
 
5.1.Warunki nabywania zabytku
5.2.Przygotowanie wstępnej dokumentacji konserwatorskiej
5.3.Inne obowiązki
5.3.1.Zawiadamianie o zagrożeniach i zmianach
5.3.2.Udostępnianie do badań
5.3.3.Finansowanie badań archeologicznych
5.3.4.Obowiązki dotyczące odkryć lub znalezisk
 
6.Dla chcącego nic trudnego, czyli pozwolenia na prace przy zabytkach
6.1.Składanie wniosku
6.2.Jak się wydaje pozwolenia
6.2.1.Badania konserwatorskie, prace konserwatorskie, restauratorskie, badania architektoniczne
6.2.2.Roboty budowlane
6.2.3.Badania archeologiczne i poszukiwanie zabytków
6.2.4.Przemieszczanie zabytku nieruchomego albo przeniesienie zabytku ruchomego
6.2.5.Podział zabytku nieruchomego albo zmiana przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku
6.2.6.Umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych i napisów
6.2.7.Podejmowanie innych działań
6.2.8.Procedura w przypadku zamówień publicznych
6.2.9.Komentarz do wniosków o wydanie pozwoleń
6.3.Kwalifikacje osób podejmujących działania przy zabytkach
6.3.1.Kwalifikacje do niektórych prac konserwatorskich i restauratorskich
6.3.2.Kwalifikacje do projektowania
6.3.3.Zaświadczenia o kwalifikacjach
6.4.Legalizacja samowolnych robót
6.5.Wznawianie postępowania w sprawie pozwolenia
6.6.Uzupełnianie dokumentacji
6.7.Wprowadzanie zmian w programach i projektach
6.8.Treść pozwoleń wojewódzkiego konserwatora zabytków
6.9.Drobne uwagi dotyczące pozwoleń
 
7.Jak nie utonąć w papierach, czyli dokumentacja konserwatorska
 
7.1.Inwentaryzacja
7.2.Ekspertyza
7.3.Ocena techniczna
7.4.Inwentaryzacja dendrologiczna
7.5.Inne rodzaje dokumentacji dla zabytkowych zespołów zieleni
7.6.Nazewnictwo w projektach budowlanych i warunki techniczno-budowlane
 
8.Podaj cegłę, czyli zasady używania materiałów budowlanych przy remontach zabytków
 
9.Im bliżej źródła, tym woda jaśniejsza, czyli rozpoznanie zabytku
 
9.1.Karta adresowa
9.2.Ewidencja zabytków wojskowych
 
10.Pamiętajcie o ogrodach, czyli usuwanie drzew i krzewów
 
10.1.Wydawanie zezwoleń
10.2.Kary za niszczenie drzew i krzewów
 
11.Strzeżonego Pan Bóg strzeże, czyli kontrole zabytków
 
12.Przyszła kryska na Matyska, czyli wstrzymywanie prac przy zabytku
 
13.Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czyli prace przy zabytku wykonywane bez pozwolenia
 
14.Ni prośbą, ni groźbą, czyli nakaz wykonania prac konserwatorskich lub robót budowlanych
 
14.1. Wyjątkowa kontrola Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
15.Wyjście ostateczne, czyli wywłaszczanie nieruchomości
 
15.1.Czasowe zajęcie
15.2.Wywłaszczenie
 
16.Nie ma dymu bez ognia, czyli przepisy karne
 
16.1.Rodzaje czynów karalnych
16.2.Rodzaje kar
 
17.Co się odwlecze, to nie uciecze, czyli egzekucja administracyjna
 
17.1.Kto i co może egzekwować
17.2.Grzywna w celu przymuszenia
 
18.Od przybytku głowa nie boli, czyli pozostałe kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków
 
18.1.Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych
18.2.Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
18.3.Akt prawa miejscowego porządkujący przestrzeń
18.4.Audyt krajobrazowy
 
18.5.Park krajobrazowy i strefa ochrony krajobrazu
 
Zamiast zakończenia
 
Aneks I.Wspominki historyczne
Aneks II.Dokumentacje prac konserwatorskich i badań archeologicznych oraz projekt budowlany
Aneks IIII.Decyzja Ministra Obrony Narodowej
Aneks IV.Wzory kart ewidencyjnych
Aneks V.Fotografie
 
Bibliografia 
 
Akty prawne
 
Orzecznictwo
 

Ostatnio przeglądane