Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: NBiUPUZP

ISBN: 978-83-65611-61-1

Liczba stron: 338

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

W jaki sposób zamawiający może uniknąć błędów w trakcie prowadzonego postępowania? Na czym polega procedura self-cleaningu stosowana w przypadku wykluczenia wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne? Kiedy wykonawca może podjąć decyzję o skorzystaniu ze środków ochrony prawnej lub zakwestionować wybór najkorzystniejszej oferty?
 
Autorzy opisują proces zamówień publicznych pod kątem błędów mogących wystąpić na każdym z etapów postępowania – od momentu przygotowania wniosku do ukończenia realizacji projektu. Krok po kroku omawiają prawidłowe przygotowanie ofert oraz kryteria, według których dokonywana jest ich ocena. W książce wskazano także, jakie czynniki powodują, że postępowanie może zostać powtórzone lub unieważnione, oraz jak błędy zamawiającego naruszają dyscyplinę finansów publicznych.
 
W publikacji zostały opisane konsekwencje związane m.in. z:
 
naruszeniem zasad udzielania zamówień publicznych w zakresie: uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz jawności postępowania, 
niezgodnym z ustawą odrzuceniem ofert w wyniku uchybień związanych z wadium, 
nadmiernym formalizmem postępowania,
nieprawidłowym wykluczeniem wykonawcy oraz unieważnieniem postępowania. 
 
Książka skierowana jest do obu stron postępowania. Zawarte w niej wskazówki pomogą zamawiającym zauważyć nieścisłości w ofertach, a wykonawcom podpowiedzieć, jak prawidłowo przygotować dokumentację.

Autorzy

Eliza Grabowska-Szweicer – radca prawny, ekspert prawa zamówień publicznych współpracujący z zamawiającymi i wykonawcami, wykładowca, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych. Pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, jest członkiem Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Prowadzi indywidualną praktykę radcowską w kancelarii radcy prawnego.
 
Mateusz Saczywko – prawnik z wieloletnim doświadczeniem, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ekspert współpracujący przy tworzeniu krajowego standardu kompetencji zawodowych dla zawodu specjalisty ds. zamówień publicznych, autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych.
 

Spis treści

Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych
Autorzy: Eliza Grabowska-Szweicer, Mateusz Saczywko
Spis treści
 
Wykaz skrótów
Wstęp
 
Rozdział 1
Zasady udzielania zamówień publicznych
 
1.1. Naruszenie zasady uczciwej konkurencji
1.1.1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1.2. Warunki udziału w postępowaniu
1.1.3. Kryteria oceny ofert
1.2. Naruszenie zasady równego traktowania wykonawców
1.3. Naruszenie zasady jawności
 
Rozdział 2 
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
2.1. Rola osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zamówienia publicznego
2.2. Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia
2.3. Zamówienie udzielane w częściach a oferty częściowe
2.4. Prawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia
2.4.1. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
2.4.2. Opis przedmiotu zamówienia na usługi lub dostawy
2.4.3. Dialog techniczny
2.5. Warunki udziału w postępowaniu
2.5.1. Warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
2.5.2. Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
2.5.3. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
2.6. Nieprawidłowy wybór trybu postępowania
2.6.1. Negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny
2.6.2. Negocjacje bez ogłoszenia
2.6.3. Zamówienie z wolnej ręki
2.6.4. Zapytanie o cenę
2.7. Wymagane przez zamawiającego dokumenty
2.8. Błędy w siwz
 
Rozdział 3
Nadmierny formalizm postępowania
 
Rozdział 4 
Najczęściej popełniane błędy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro
 
Rozdział 5
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
Rozdział 6 
Ocena złożonych ofert w postępowaniu
 
6.1. Składanie i otwarcie ofert
6.2. Wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień
6.3. Wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów
6.4. Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty i poprawianie omyłek w ofercie
6.5. Badanie rażąco niskiej ceny
 
Rozdział 7
Niezgodne z ustawą wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu
 
Rozdział 8 
Niezgodne z ustawą odrzucenie oferty złożonej w postępowaniu
 
8.1. Brak przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 
8.2. Odrzucanie ofert w wyniku uchybień związanych z wadium 
8.2.1. Wadium wnoszone w pieniądzu 
8.2.2. Wadium a wykonawcy występujący wspólnie 
8.3. Nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów 
 
Rozdział 9
Niezgodne z ustawą unieważnienie postępowania
 
Rozdział 10
Błędy zamawiającego jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 
Rozdział 11
Błędy w prowadzonym postępowaniu i ich wpływ na podpisaną umowę
 
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzeczeń
 

Ostatnio przeglądane

Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych
 

Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych

Eliza Grabowska-Szweicer, Mateusz Saczywko

Cena: 128,00 zł
więcej