Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: STOWNiP2

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Finanse Publiczne

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-65611-51-2

Liczba stron: 590

Okładka: twarda

Wydanie: drugie

Cena: 148,00

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Opis

W jaki sposób przeprowadzić ewidencję i wycenę składników majątku w jednostce? Na co zwrócić szczególną uwagę podczas rozliczania inwentaryzacji? Jak dokonywać amortyzacji do celów bilansowych i podatkowych? 
 
W publikacji autorka w przystępny sposób omawia zasady ujmowania składników majątku – od momentu ich wyceny i wprowadzenia do ewidencji aż po zbycie lub likwidację. Wyjaśnia najtrudniejsze i najbardziej problematyczne kwestie w zakresie:
 
  • ulepszenia środków trwałych oraz ujmowania prac remontowych i konserwacyjnych,
  • amortyzacji, umorzenia, wycofania z ewidencji i likwidacji,
  • ujęcia w ewidencji części dodatkowych, składowych i peryferyjnych,
  • zasad wyceny i ewidencji gruntów,
  • ewidencjonowania składników przekazanych w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd,
  • dokumentowania i ewidencjonowania środków trwałych w budowie oraz sposobów finansowania inwestycji w różnych typach jednostek,
  • metod i terminów przeprowadzania inwentaryzacji, w tym reguł wyjaśniania różnic inwentaryzacyjnych, oraz dokumentów towarzyszących inwentaryzacji.
 
Książka zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obrotem składnikami mienia i ich użytkowaniem w jednostce. Są one dostępne również w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD. Drugie wydanie publikacji uwzględnia aktualne przepisy prawa i wyjaśnienia Komitetu Standardów Rachunkowości.

Autorzy

Teresa Krawczyk – ekonomista, wykładowca rachunkowości finansowej oraz prawa finansowego na uczelniach wyższych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w administracji skarbowej, m.in. w funkcji naczelnika urzędu skarbowego. Główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, szkoleniowiec pracowników państwowych i samorządowych oraz przedstawicieli organów kontroli, tj. RIO i NIK.

Spis treści

„Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”
Autor: Teresa Krawczyk
 
Rozdział I
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 
1. Przepisy obowiązujące jsfp
 
2. Środki trwałe w ujęciu rachunkowym z uwzględnieniem KSR nr 11
 
2.1. Definicja środków trwałych według uor
2.2. Definicja i przyporządkowanie środków trwałych zgodnie z KSR nr 11
2.3. Warunki pozwalające uznać składnik majątku za środek trwały (obiekt inwentarzowy)
2.3.1. Pojedynczy obiekt inwentarzowy 31 
2.3.2. Zbiorcze obiekty inwentarzowe i sieciowe środki trwałe 37 
2.4. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych według KSR nr 11
2.4.1. Okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego 45 
2.4.2. Kompletność i zdatność do użytkowania 50 
2.4.3. Przeznaczenie na własne potrzeby jednostki 66 
2.5. Niskocenne środki trwałe w świetle uor 
2.6. Jednorazowy odpis wartości początkowej według KSR nr 11
2.6.1. Wyznaczenie poziomu istotności i stosowanie uproszczeń 73 
2.6.2. Zasady gospodarowania środkami publicznymi i sprawowania kontroli zarządczej
 
3. Środki trwałe w ujęciu podatkowym
 
4. Ulepszenie środków trwałych
 
4.1. Nakłady na ulepszenie w świetle KSR nr 11
4.2. Charakterystyka różnych typów ulepszeń w ujęciu KSR nr 11
4.3. Ulepszenia w obcych środkach trwałych
 
5. Prace remontowe i konserwacyjne
 
5.1. Prace remontowe
5.2. Prace konserwacyjne
5.3. Wymiana zużytych części
 
6. Regulacje rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dotyczące środków trwałych
 
7. Sposoby nabycia nieruchomości przez jst – stan władania 
 
7.1. Zasady komunalizacji 
7.2. Obrót nieruchomościami na podstawie przepisów ugn 
7.3. Wywłaszczanie nieruchomości na cele publiczne 
 
8. Sposoby wyceny ewidencyjnej gruntów, w tym nabytych nieodpłatnie 
 
9. Pojęcie nieruchomości, w tym gruntów, w przepisach uor i ugn 
 
9.1. Zakwalifikowanie nieruchomości do środków trwałych 
9.2. Podział rodzajowy środków trwałych w KŚT i zasady ich klasyfikowania w zakresie gruntów, budynków i budowli 
9.3. Ujmowanie gruntów w ewidencji księgowej 
 
10. Sposoby przekazania składników majątkowych jednostkom organizacyjnym 
 
10.1. Trwały zarząd 
10.2. Użytkowanie wieczyste – forma przekazania nieruchomości jednostkom posiadającym osobowość prawną 
10.3. Użytkowanie w jsfp 
10.3.1. Użytkowanie w instytucji kultury
10.3.2. Użytkowanie w SPZOZ-ach 
10.4 Umowy użyczenia, najem i dzierżawa w jsfp
10.4.1. Instytucje kultury
10.4.2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę 
10.4.3. Samorządowe jednostki budżetowe
 
11. Nowe zasady inwentaryzowania nieruchomości
 
12. Wartości niematerialne i prawne
 
12.1. Wartości niematerialne i prawne w świetle updop
12.2. Wartości niematerialne i prawne w wyjaśnieniach KSR nr 11
12.3. Wycena wartości niematerialnych i prawnych
12.4. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
12.4.1. Funkcjonowanie konta 020 „Wartości niematerialne i prawne”
12.4.2. Ujęcie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych 
12.5. Prawa majątkowe w posiadaniu instytucji kultury (osób prawnych)
 
Rozdział II 
Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych
 
1. Klasyfikacja Środków Trwałych
 
1.1. Zmiany wprowadzone w KŚT 2016
1.2. Pojęcie środków trwałych w KŚT 2010 i KŚT 2016
1.3. Pojedynczy i zbiorczy obiekt inwentarzowy w świetle KŚT
1.4. Podziały stosowane w KŚT
1.4.1. Grupa 0 „Grunty”
1.4.2. Grupa 1 „Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego” 
1.4.3. Grupa 2 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” 
1.4.4. Grupa 3 „Kotły i maszyny energetyczne” 
1.4.5. Grupa 4 „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” 
1.4.6. Grupa 5 „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” 
1.4.7. Grupa 6 „Urządzenia techniczne” 
1.4.8. Grupa 7 „Środki transportu” 
1.4.9. Grupa 8 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” 
1.4.10. Grupa 9 „Inwentarz żywy” 
 
2. Ewidencja środków trwałych
 
2.1. Dokumentowanie zmian w stanie i wartości środków trwałych
2.2. Charakterystyka poszczególnych dokumentów związanych z ruchem środków trwałych 
2.3. Konta syntetyczne aktywów trwałych – zakres, schematy ujęcia 
2.3.1. Konto 011 „Środki trwałe”
2.3.2. Konto 013 „Pozostałe środki trwałe” 
2.3.3. Konto 014 „Zbiory biblioteczne” 
2.3.4. Konto 016 „Dobra kultury”
2.3.5. Konto 017 „Sprzęt wojskowy”
2.3.6. Konto 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”
2.3.7. Konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” 
2.3.8. Konto 077 „Umorzenie sprzętu wojskowego” 
2.4. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego
2.4.1. Ogólne zasady wynikające z nowego rozporządzenia o gospodarowaniu mieniem i z KSR nr 11 
2.4.2. Sprzedaż, dzierżawa i najem 
2.4.3. Nieodpłatne przekazywanie składników majątku
2.4.4. Darowizna 
2.4.5. Likwidacja środków trwałych lub stwierdzenie niedoboru 
2.5. Ewidencja księgowa likwidacji mienia jednostek
2.5.1. Konto 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek” 
2.5.2. Konto 855 „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”
 
3. Wycena bieżąca i bilansowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 
3.1. Wycena bieżąca
3.1.1. Wartość początkowa środków trwałych w świetle uor i KSR nr 11 
3.1.2. Ogólne zasady ustalania ceny nabycia 
3.1.3. Koszt wytworzenia 
3.1.4. Wartość godziwa, wartość z decyzji o nieodpłatnym przekazaniu i inne mierniki 
3.1.5. Odstępstwa od wyceny historycznej 
3.1.6. Korekta wartości w przypadku przyłączenia lub odłączenia części
3.2. Wycena bieżąca wartości niematerialnych i prawnych 
3.3. Wycena bilansowa środków trwałych
3.3.1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 
3.3.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
3.3.3. Urządzenia techniczne i maszyny 
3.3.4. Środki transportu 
3.3.5. Inne środki trwałe 
3.3.6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 291 
 
4. Ewidencja analityczna i operatywna środków trwałych
 
4.1. Księga inwentarzowa
4.2. Szczegółowe karty obiektów inwentarzowych i karty środków trwałych 
4.3. Tabele amortyzacyjne 
 
5. Ewidencja pozabilansowa środków trwałych 
 
6. Ewidencja ilościowa 
 
Rozdział III 
Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 
1. Definicja amortyzacji i umorzenia 
 
2. Amortyzacja według zasad rachunkowych z uwzględnieniem KSR nr 11 
 
2.1. Amortyzacja według zasad rachunkowych 
2.2. Pojęcie i zasady amortyzacji w KSR nr 11
2.2.1. Metody amortyzacji
2.2.2. Uwzględnienie różnego okresu użytkowania części składowych, dodatkowych lub peryferyjnych
2.2.3. Odpisy amortyzacyjne od obiektów zbiorczych
 
3. Amortyzacja podatkowa
 
4. Porównanie zasad amortyzacji środków trwałych dla celów bilansowych i podatkowych 
 
5. Dokonywanie amortyzacji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
 
6. Wybór metody amortyzacji
 
7. Konto „Amortyzacja”
 
Rozdział IV
Środki trwałe w budowie (inwestycje) 
 
1. Pojęcie środków trwałych w budowie (inwestycji)
 
2. Klasyfikacja kosztów środka trwałego w budowie (inwestycji) z uwzględnieniem KSR nr 11
 
2.1. Koszty przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych 
2.2. Przygotowanie inwestycji w ujęciu KSR nr 11 
2.3. Inwestycje wspólne 
 
3. Wycena środków trwałych w budowie zgodnie z przepisami uor i KSR nr 11
 
3.1. Wycena środków trwałych według ceny nabycia
3.2. Wycena środków trwałych według kosztów wytworzenia w świetle uor
3.3. Wycena środków trwałych według kosztów wytworzenia w świetle KSR nr 11 
 
4. Dokumentacja i ewidencja środków trwałych w budowie (inwestycji) z uwzględnieniem KSR nr 11
 
4.1. Ewidencja na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”
4.2. Przyporządkowanie kosztów inwestycji i przesłanki zaniechania budowy środka trwałego w ujęciu KSR nr 11
 
5. Finansowanie środków trwałych w budowie (inwestycji) i zakupów inwestycyjnych
 
5.1. Konsekwencje centralizacji rozliczeń VAT w samorządach
5.2. Ewidencja VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych
5.3. Finansowanie środków trwałych w budowie (inwestycji) w jednostkach budżetowych 
5.3.1. Finansowanie ze środków budżetowych
5.3.2. Finansowanie inwestycji ze środków sum na zlecenie
5.4. Finansowanie środków trwałych w budowie (inwestycji) w samorządowych zakładach budżetowych
5.4.1. Finansowanie inwestycji z dotacji z budżetu jst
5.4.2. Finansowanie inwestycji z przychodów działalności operacyjnej
5.5. Finansowanie środków trwałych w budowie (inwestycji) w instytucjach kultury i SPZOZ-ach
5.5.1. Finansowanie w instytucji kultury
5.5.2. Finansowanie w SPZOZ-ie (jednostce posiadającej osobowość prawną) 
 
6. Zaangażowanie
 
6.1. Konto 985 „Zaangażowanie środków samorządowych zakładów budżetowych” 
6.2. Konto 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”
6.3. Konto 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”
 
Rozdział V 
Inwentaryzacja zapasów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie
 
1. Określenie cech, terminów i sposobów inwentaryzacji
 
1.1. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji i ustalenia procedur wewnętrznych 
1.2. Stanowisko KSR w sprawie inwentaryzacji zapasów
1.3. Cel inwentaryzacji i podstawowe zasady jej przeprowadzenia
1.4. Metody i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji
 
2. Instrukcja inwentaryzacyjna – zasady tworzenia
 
2.1. Ustalenie terminów i etapów przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych
2.2. Ustalenie procedury inwentaryzacyjnej
2.3. Określenie zasad przeprowadzenia spisu z natury
2.4. Sformułowanie zasad uzgadniania sald
2.5. Określenie zasad stosowania metody weryfikacji
2.5.1. Wartości niematerialne i prawne 
2.5.2. Środki trwałe w budowie i inne trudno dostępne środki trwałe
2.5.3. Środki pieniężne w drodze 
2.6. Zasady wyjaśniania różnic inwentaryzacyjnych
2.6.1. Niedobory usprawiedliwione i nieusprawiedliwione
2.6.2. Kompensata niedoborów z nadwyżkami
2.6.3. Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
2.7. Procedury przechowywania dokumentacji inwentaryzacyjnej
 
3. Dokumenty towarzyszące inwentaryzacji
 
3.1. Zarządzenie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce
3.2. Polecenie przeprowadzenia spisu z natury
3.3. Wypełnianie arkuszy spisu z natury w świetle stanowiska KSR w sprawie inwentaryzacji zapasów
3.4. Arkusze spisowe w inwentaryzacji wspomaganej informatycznie
3.5. Oświadczenia wstępne i końcowe osób odpowiedzialnych materialnie
3.6. Sprawozdanie zespołu spisowego
3.7. Protokół inwentaryzacji kasy
3.8. Zbiorcze zestawienie weryfikacji aktywów i pasywów oraz protokół na zakończenie inwentaryzacji
 
Dodatek 1. Wzory dokumentów
Dodatek 2. Wyciąg z aktów prawnych
 
Spis aktów prawnych
Bibliografia
Orzecznictwo