Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne. Przewodnik z wzorami

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZIZwUoZP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-65611-68-0

Liczba stron: 342

Okładka: twarda

Promocja,

Twoja cena:60,00

Stara cena: 148,00 zł

Oszczędzasz: 88,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Kiedy i w jakich okolicznościach zamawiający może dokonać zmian treści zawartej umowy? Jak powinien postąpić w sytuacji, gdy wykonawca uchyli się od podpisania umowy? Na czym polega wymóg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy? W jakich przypadkach zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy?
 
Autor omawia najważniejsze zagadnienia związane z umowami o zamówienia publiczne w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych. Analizuje także problematykę zawierania umów ramowych i podwykonawczych oraz wskazuje na najczęstsze błędy i uchybienia, jakie pojawiają się w zawieranych kontraktach.
 
Dzięki książce czytelnik pozna m.in.:
  • czynności związane z zawarciem umów oraz prawa i obowiązki stron umowy,
  • zakres odpowiedzialności podwykonawcy,
  • funkcjonujące w zamówieniach publicznych zasady bezwzględne,
  • zagadnienie stosowania aspektów społecznych w umowach, w tym wymogu zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach na usługi lub roboty budowlane,
  • zakres kar umownych w zamówieniach publicznych, zasady ich ustanawiania i egzekwowania.
 
Dużą część poradnika stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie CD.

Autorzy

Andrzej Łukaszewicz – praktyk z dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych. Autor licznych publikacji, wykładowca uczelni wyższych (m.in. UAM w Poznaniu, UE w Poznaniu, Politechnika Poznańska), szkoleniowiec, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Spis treści

Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne”

Autorzy: Andrzej Łukaszewicz

Wykaz skrótów

 

Rozdział 1

Forma umów o zamówienie publiczne

1.1. Regulacje prawne dotyczące umów

1.2. Charakter umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.3. Kodeksowa zasada swobody umów a prawo zamówień publicznych

1.4. Pisemność umów o zamówienie publiczne

1.5. Jawność umów o zamówienie publiczne

1.6. Okres, na jaki może zostać zawarta umowa o zamówienie publiczne

1.6.1.   Umowy zawierane na czas oznaczony

1.6.2.   Umowy zawierane na czas nieoznaczony

 

Rozdział 2

Czynności przed zawarciem umowy

2.1. Uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy

2.1.1. Uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy – analiza zjawiska

2.1.2. Skutki uchylenia się wykonawcy od zawarcia umowy – zatrzymanie wadium

2.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

2.2.1. Cel oraz zasady wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

2.2.2. Podstawowe formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy

2.2.3. Pozostałe formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy

2.2.4. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy

2.3. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie

2.4. Zgodność treści umowy z ofertą

 

Rozdział 3

Umowy na dostawy, usługi, roboty budowlane

3.1. Umowy na dostawy i usługi

3.2. Umowa o roboty budowlane

3.3. Umowa zawierana przez konsorcjum

3.4. Umowa z prawem opcji

3.5. Klauzule waloryzacyjne

 

Rozdział 4

Umowy o podwykonawstwo

4.1. Podwykonawcy w systemie zamówień publicznych

4.1.1. Zdefiniowanie pojęcia podwykonawstwa oraz zakres podwykonawstwa

4.1.2. Podwykonawstwo po nowelizacji pzp z 2016 r.

4.2. Umowy o podwykonawstwo w robotach budowlanych

4.2.1.   Zdefiniowanie umowy o podwykonawstwo w pzp

4.2.2. Zasady dotyczące konstrukcji umowy o podwykonawstwo

4.2.3.   Katalog wymagań ustawowych dotyczących podwykonawstwa

 

Rozdział 5

Umowy ramowe w systemie zamówień publicznych

5.1. Pojęcie umowy ramowej

5.1.1. Umowa ramowa w systemie zamówień publicznych

5.1.2. Umowa ramowa – definicje

5.1.3. Cele i zastosowanie umowy ramowej

5.2. Ścieżka dojścia do zawarcia umowy ramowej

5.2.1. Tryby postępowań i możliwość zawarcia umowy ramowej

5.2.2. Analiza porównawcza umów o zamówienie publiczne i umów ramowych

 

Rozdział 6

Zmiana treści umowy o zamówienie publiczne

6.1. Zmiany treści umowy o zamówienie publiczne – zmiany istotne, zmiany nieistotne

6.2. Podmiotowa zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

6.3. Przesłanki zmiany umowy w sprawach zamówień publicznych

6.4. Unieważnienie zmiany dokonanej z naruszeniem przepisów ustawy

6.5. Obowiązki publikacyjne zamawiającego wynikające z wprowadzonych zmian treści umowy
o zamówienie publiczne

 

Rozdział 7

Aspekty społeczne w umowach o zamówienie publiczne

7.1. Aspekty społeczne w umowach

7.2. Zatrudnienie na umowę o pracę jako element opisu przedmiotu zamówienia – klauzule umowne i metody kontroli zatrudnienia

 

Rozdział 8

Kary umowne w umowach o zamówienie publiczne

8.1. Kary umowne w umowach o zamówienie publiczne

8.1.1.   Kary umowne – uregulowania prawne i orzecznictwo

8.1.2.   Kary umowne za nieterminowość wykonawcy

8.1.3.   Podstawy roszczeń o zapłatę kary umownej. Miarkowanie kar umownych

8.2. Kary umowne i naruszenie dyscypliny finansów publicznych

8.3. Cesja wierzytelności w zamówieniach publicznych

 

Rozdział 9

Rozwiązanie umowy na podstawie przesłanek pzp

9.1. Odstąpienie od umowy

9.1.1.   Przesłanki odstąpienia od umowy

9.1.2.   Termin odstąpienia od umowy

9.1.3.   Skutki odstąpienia od umowy

9.2. Rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne

9.2.1.   Rozwiązanie umowy na podstawie art. 145a pzp

9.3. Unieważnienie umowy o zamówienie publiczne

9.3.1.   Przesłanki nieważności umowy o zamówienie publiczne

9.3.2.   Odstąpienie od unieważnienia umowy

9.3.3.   Procedury unieważnienia umowy

 

Rozdział 10

Wzory umów w zamówieniach publicznych

10.1. Wzór pełnomocnictwa

10.2. Wzór umowy na dostawy

10.3. Wzór umowy na usługi

10.4. Wzór umowy na dostawy i usługi powtarzające się okresowo

10.5. Wzór umowy na roboty budowlane

10.6. Wzór umowy na roboty budowlane – zaprojektuj i wybuduj

10.7. Wzór umowy konsorcjum

10.8. Wzór umowy o podwykonawstwo

10.9. Wzór umowy ramowej

10.10. Wzór umowy długoterminowej

10.11. Wzór umowy na czas nieokreślony

 

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych

Orzecznictwo

Ostatnio przeglądane