Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: KRwSRD

ISBN: 978-83-65611-78-9

Liczba stron: 278

Okładka: twarda

Wyprzedaż, Promocja,

Twoja cena:60,00

Stara cena: 128,00 zł

Oszczędzasz: 68,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Publikacja stanowi praktyczny komentarz do jednego z najważniejszych aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych – rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.

 

Autorzy kompleksowo omówili wątpliwości pojawiające się w trakcie określania rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może wymagać od wykonawcy, a także dotyczące okresu ich ważności oraz form, w jakich mogą być składane. Opracowanie zostało przygotowane przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Czytelnik znajdzie w nim opis realnych sytuacji i konkretne przykłady zachowań zamawiających i wykonawców.

 

W książce omówiono m.in.:

 

 • konieczność składania zaświadczeń o niekaralności prokurentów i członków rad nadzorczych,
 • informacje z banku o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej,
 • dokumenty dodatkowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia,
 • prawidłowe wypełnianie JEDZ,
 • zmiany w zakresie potwierdzania opłacania podatków i składek,
 • żądanie próbek przez zamawiających,
 • obowiązek oraz odstępstwa od obowiązku tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych.

 

Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinie wydawane przez Urząd Zamówień Publicznych. Opracowanie będzie przydatne zarówno dla dużych zamawiających i wykonawców działających m.in. w sektorze drogowym czy IT, jak i dla mniejszych zamawiających, dokonujących różnego typu zakupów.

Autorzy

Joanna Hołowińska – adwokat specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym, prawie gospodarczym i prawie procesowym. W Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI odpowie­dzialna jest m.in. za kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie zamówień publicznych, wsparcie wykonawców w sporządzaniu środków ochrony prawnej, reprezentację przed Krajową Izbą Od­woławczą oraz doradztwo dla zamawiających w zakresie przygo­towania i przeprowadzenia postępowań.

 

Magdalena Maksimiuk – prawnik specjalizujący się w prawie zamó­wień publicznych, w szczególności w zakresie branży medycznej, IT, budowlanej, sektora gazowego i energetycznego. W ramach praktyki zawodowej zajmowała się wsparciem procesów sprze­dażowych dla wielu wykonawców, w szczególności przez czynny udział i doradztwo w postępowaniach dotyczących strategicznych inwestycji. Posiada również bogate doświadczenie we współpracy z zamawiającymi.

 

Marta Pasztaleniec – radca prawny specjalizujący się w prawie zamó­wień publicznych, prawie cywilnym, prawie IT i nowych techno­logii oraz prawie autorskim. W Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI odpowiedzialna jest m.in. za kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie zamówień publicznych, na rzecz zarówno zamawiają­cych, jak i wykonawców. Jej doświadczenie zawodowe obejmu­je m.in. reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą, orzekanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przy­gotowywanie pozwów, pism procesowych oraz opinii prawnych w sprawach cywilnych.

 

Piotr Trębicki – radca prawny, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI. Od ponad 15 lat doradza zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym przy projektach prowadzonych w rygorze usta­wy Prawo zamówień publicznych. Ma na swoim koncie liczne i spektakularne sukcesy w doradztwie w procedurach o wielomi­lionowych wartościach. Doświadczony pełnomocnik przed Kra­jową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Dwukrotnie, indywidulanie i z Zespołem Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, wyróżniony został w prestiżowym rankingu Chambers Europe (2018, 2017) jako jeden z najlepszych prawników w Polsce w ka­tegorii „Zamówienia Publiczne”.

Spis treści

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz”

Autorzy: Joanna Hołowińska, Magdalena Maksimiuk, Marta Pasztaleniec, Piotr Trębicki (red.)

 

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Rozdział 1

Warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji

 

§ 2 ust. 1 – dokumenty na potwierdzenie posiadanych uprawnień zawodowych

 • Udostępnianie uprawnień do wykonywania działalności

§ 2 ust. 2 – dokumenty na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej

§ 2 ust. 3 – zastępcze złożenie dokumentów na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej

§ 2 ust. 4 – dokumenty na potwierdzenie posiadanego doświadczenia, potencjału osobowego i technicznego

§ 2 ust. 5 – dłuższy okres wykonanych robót

§ 2 ust. 6 – wyjaśnienie wątpliwości zamawiającego

§ 2 ust. 7 – oświadczenia składane w treści JEDZ

§ 3 ust. 1 – dokumenty w postępowaniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

 • Bezpieczeństwo informacji niejawnych
 • Bezpieczeństwo dostaw

§ 3 ust. 2 – dokumenty zastępcze (inne) w postępowaniach z dziedziny obronności i bezpieczeństwa

§ 4 ust. 1 – dokumenty w postępowaniach wiążących się z przetwarzaniem informacji niejawnych

 • Poświadczenie bezpieczeństwa
 • Pisemne upoważnienie
 • Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

§ 4 ust. 2 – spełnianie wymagań z przepisów o ochronie informacji niejawnych

 • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa

§ 4 ust. 3 – uznawanie zagranicznych dokumentów uprawniających do dostępu do informacji niejawnych

§ 4 ust. 4 – badanie zagranicznych poświadczeń bezpieczeństwa

 

Rozdział 2

Podstawy wykluczenia

 

§ 5 – dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

 • Aktualność dokumentów w postępowaniu
 • Elektronizacja bez tajemnic

§ 5 pkt 1 – zaświadczenie o niekaralności

§ 5 pkt 2 – zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatków

§ 5 pkt 3 – zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek

§ 5 pkt 4 – odpis z rejestru

§ 5 pkt 5 – oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu o zaleganiu z uiszczaniem podatków i składek § 5 pkt 6 – oświadczenie o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

§ 5 pkt 7 – oświadczenie o braku skazania za wykroczenie

§ 5 pkt 8 – oświadczenie o braku naruszenia obowiązków wynikających z prawa pracy i prawa ochrony środowiska

§ 5 pkt 9 – oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

§ 5 pkt 10 – oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • Grupa kapitałowa

§ 6 – żądanie dodatkowych dokumentów w postępowaniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

 • Poświadczenie bezpieczeństwa
 • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

§ 7 – dokumenty składane przez wykonawców z siedzibą poza RP

§ 8 – dokumenty składane przez wykonawców z siedzibą w Polsce w odniesieniu do osób z miejscem zamieszkania poza RP

§ 9 – poleganie na zasobach podmiotów trzecich

§ 10 – samodzielny dostęp zamawiającego do dokumentów

§ 11 – żądanie dokumentów od zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej

 • Inne dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
 • Dokumenty potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.22 ust.2 ustawy, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie

§ 12 – zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców

 

Rozdział 3

Dokumenty przedmiotowe

 

§ 13 – dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie robót, dostaw i usług

 • Certyfikat zgodności
 • Deklaracja zgodności
 • Środki bezpieczeństwa fizycznego
 • Świadectwo akredytacji systemu teleinformatycznego
 • Certyfikat ochrony elektromagnetycznej, certyfikat ochrony kryptograficznej oraz certyfikat bezpieczeństwa teleinformatycznego

 

Rozdział 4

Forma składania dokumentów

 

§ 14 – forma oświadczeń i dokumentów 251

§ 15 – żądanie przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

§ 16 – tłumaczenia na język polski

 

Bibliografia

Akty prawne

Orzecznictwo

O Autorach 

Ostatnio przeglądane

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz
 

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz

Joanna Hołowińska, Magdalena Maksimiuk, Marta Pasztaleniec, Piotr Trębicki

Twoja cena: 60,00 zł / 128,00 zł
więcej