Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zamówienia publiczne krok po kroku

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZPKPK

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Przetargi Publiczne

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-65611-80-2

Liczba stron: 375

Okładka: twarda

Wyprzedaż, Promocja,

Twoja cena:60,00

Stara cena: 148,00 zł

Oszczędzasz: 88,00 zł

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Na jakich zasadach powinna się odbywać komunikacja pomiędzy stronami w postępowaniu? Jakie czynniki wpływają na odrzucenie złożonej oferty? Kiedy wykonawca może skorzystać ze środków ochrony prawnej?


Jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia postępowania, przez złożenie ofert, po wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy.

 

W książce zostały wyjaśnione kwestie dotyczące m.in.:

 

  • warunków udziału w postępowaniu,
  • trybów udzielania zamówienia,
  • wykluczenia wykonawcy z postępowania,
  • miejsca oraz terminów składania i otwarcia ofert,
  • kryteriów oceny ofert,
  • zasad unieważnienia postępowania.


Ponadto omówiono zasady zawierania umów, środki ochrony prawnej, jakie przysługują wykonawcy, a także reguły wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych w kontekście prowadzenia postępowania i udziału w nim. Do przewodnika dołączona została płyta CD, na której znajdują się wzory dokumentów przydatne dla zamawiających i wykonawców.

Autorzy

Mateusz Saczywko – prawnik z wieloletnim doświadczeniem, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Z zamówieniami publicznymi związany od ponad 10 lat. Ekspert współpracujący przy tworzeniu krajowego standardu kompetencji zawodowych dla zawodu specjalisty ds. zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Spis treści

„Zamówienia publiczne krok po kroku”
Autor: Mateusz Saczywko

 

Spis treści
Spis skrótów


Rozdział 1. Zamówienia publiczne – podstawowe informacje


Rozdział 2. Ogłoszenie postępowania – najważniejsze pojęcia

 

2.1. Ogłoszenie a siwz
2.2. Opis przedmiotu zamówienia
2.3. Termin wykonania zamówienia
2.4. Warunki udziału w postępowaniu

2.4.1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
2.4.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
2.4.3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

2.5. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania
2.6. Żądane oświadczenia lub dokumenty

2.6.1. Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
2.6.2. Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego
2.6.3. Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia

2.7. Wadium
2.8. Termin związania ofertą
2.9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
2.10. Kryteria oceny ofert
2.11. Oferty częściowe
2.12. Wymagania zamawiającego odnośnie do zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
2.13. Podwykonawstwo
2.14. Czy w postępowaniu można polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów?
2.15. Ubieganie się wspólnie z innymi wykonawcami o udzielenie zamówienia

 

Rozdział 3. Czym różnią się od siebie tryby udzielania zamówienia

 

3.1. Przetarg nieograniczony
3.2. Przetarg ograniczony
3.3. Negocjacje z ogłoszeniem
3.4. Dialog konkurencyjny
3.5. Negocjacje bez ogłoszenia
3.6. Zamówienie z wolnej ręki
3.7. Zapytanie o cenę
3.8. Partnerstwo innowacyjne
3.9. Licytacja elektroniczna
3.10. Konkurs
3.11. Zamówienie na usługi społeczne

 

Rozdział 4. Prowadzenie postępowania

 

4.1. Kontakt między stronami postępowania
4.2. Jak wyjaśniać treści siwz i innych dokumentów?

 

Rozdział 5. Jak przygotować ofertę?

 

Rozdział 6. Otwarcie ofert

 

Rozdział 7. Wezwania kierowane do wykonawcy

 

7.1. Poprawa ceny i wezwania dotyczące ceny

7.1.1. Oczywiste omyłki pisarskie
7.1.2. Oczywiste omyłki rachunkowe
7.1.3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
7.1.4. Kwestia rażąco niskiej ceny

7.2. Wezwania do wyjaśnień w zakresie złożonej oferty
7.3. Wezwanie do złożenia dokumentów dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
7.4. Wezwania do uzupełnień i wyjaśnień

 

Rozdział 8. Odrzucenie oferty

 

8.1. Oferta jest niezgodna z ustawą
8.2. Treść oferty nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
8.3. Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu uznk
8.4. Oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
8.5. Oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
8.6. Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu
8.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
8.8. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
8.9. Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium
8.10. Oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego
8.11. Przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 uzk, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób
8.12. Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

 

Rozdział 9. Wybór oferty

 

9.1. Formalności po wyborze oferty
9.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
9.3. Istotne postanowienia umowy a wzór umowy

 

Rozdział 10. Przesłanki unieważnienia postępowania

 

10.1. Przesłanka unieważnienia postępowania zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp
10.2. Przesłanka unieważnienia postępowania zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 2 pzp
10.3. Przesłanka unieważnienia postępowania zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 3 pzp
10.4. Przesłanka unieważnienia postępowania zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp
10.5. Przesłanka unieważnienia postępowania zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 91 ust. 5 pzp
10.6. Przesłanka unieważnienia postępowania zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 6 pzp
10.7. Przesłanka unieważnienia postępowania zawarta w art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp
10.8. Przesłanki unieważnienia postępowania zawarte w art. 93 ust. 1a i 1b pzp
10.9. Przesłanka unieważnienia postępowania zawarta w art. 93 ust. 1d pzp

 

Rozdział 11. Zawarcie umowy


Rozdział 12. Środki ochrony prawnej

 

12.1. Poinformowanie zamawiającego o czynności niezgodnej z przepisami ustawy
12.2. Odwołanie
12.3. Skarga do sądu


Rozdział 13. Postępowania do kwoty 30 000 euro


Rozdział 14. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych


Rozdział 15. Słownik pojęć


Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo

Ostatnio przeglądane

Zamówienia publiczne krok po kroku
 

Zamówienia publiczne krok po kroku

Mateusz Saczywko

Twoja cena: 60,00 zł / 148,00 zł
więcej