Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Prawo wodne w procesie inwestycyjnym

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: PWwPI

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Inwestycje Sektora Publicznego

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-65611-71-0

Liczba stron: 262

Okładka: twarda

Wyprzedaż, Promocja,

Twoja cena:10,00

Stara cena: 148,00 zł

Oszczędzasz: 138,00 zł

Wysyłka: do 24 godzin

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

W jakich przypadkach inwestor musi uzyskać ocenę wodnoprawną? Kto i dlaczego może wydać decyzję o wstrzymaniu inwestycji lub działalności zakładu ze względu na zaniedbania zagrażające środowisku? W jaki sposób organizacje ekologiczne wpływają na postępowanie administracyjne z zakresu gospodarki wodnej?

 

Autorka w przystępny sposób wyjaśnia, jak najlepiej przejść przez proces inwestycyjny wymagający uzyskania zgód wodnoprawnych – zarówno z pozycji inwestora, jak i organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej. Udziela wartościowych wskazówek związanych ze sporządzaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: od przygotowania, poprzez samą ocenę oddziaływania, aż po wnioski i ich konsekwencje dla zaangażowanych podmiotów.

 

Czytelnik znajdzie w książce cenne informacje dotyczące m.in.:

  • nowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej,
  • planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
  • tworzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia,
  • zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym,
  • mechanizmu „salami slicing”.

 

Opracowanie zawiera również omówienie najistotniejszych kwestii związanych z ochroną obszarów cennych przyrodniczo, w tym objętych programem Natura 2000. Publikacja uwzględnia nowelizację prawa wodnego oraz aktualne orzecznictwo. Ponadto została wzbogacona o najważniejsze wzory pism tworzonych w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Są one dostępne również w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD.

Autorzy

Izabela Dutkowiak–kierownik Oddziału Ocen Oddziaływania w Urzędzie Miasta Poznania, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu kształtowania i ochrony środowiska oraz procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Spis treści

„Prawo wodne w procesie inwestycyjnym”

Autor: Izabela Dutkowiak

 

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

 

1. Ochrona wód w procesie inwestycyjnym

 

1.1. Organy właściwe w sprawach gospodarki wodnej i ich kompetencje

1.1.1. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej

1.1.2. Państwowa Rada Gospodarki Wodnej

1.1.3. Wody Polskie

1.1.4. Wojewodowie

1.1.5. Jednostki samorządu terytorialnego

1.2. Planowanie w gospodarowaniu wodami

1.3. Oceny wodnoprawne

1.4. Wszczęcie postępowania administracyjnego i zawiadomienie stron postępowania

1.5. Konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w procesie inwestycyjnym

 

2. Zarządzanie wodami oraz ryzykiem powodziowym w procesie inwestycyjnym

 

2.1. Regulacja stosunków wodnych

2.2. Obszar oddziaływania przedsięwzięcia

2.3. Budowa na obszarze zagrożenia powodzią

2.4. Działania mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

2.5. Jakość wody w kąpieliskach

2.6. Strefy ochronne ujęć wód

2.7. Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

2.8. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym

 

3. Proces inwestycyjny w świetle przepisów prawa wodnego

 

3.1. Organy współuczestniczące w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania

3.2. Opinia organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej wyrażona na etapie screeningu

3.3. Uzgodnienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w świetle orzecznictwa sądów

3.4. Zebranie materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym

3.5. Wiążący charakter decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w procesie inwestycyjnym

3.6. Uzgadnianie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej

 

4. Materiał dowodowy w procesie inwestycyjnym i uczestnicy postępowania administracyjnego

 

4.1. Zebranie właściwego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym

4.2. Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4.3. Strona w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4.4. Udział organizacji ekologicznych i stowarzyszeń w postępowaniu administracyjnym

4.5. Karta informacyjna przedsięwzięcia jako podstawa do przeprowadzenia screeningu

4.5.1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

4.5.2. Powierzchnia zajmowanych nieruchomości, dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną

4.5.3. Rodzaj technologii

4.5.4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

4.5.5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii

4.5.6. Rozwiązania chroniące środowisko

4.5.7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

4.5.8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

4.5.9. Obszary podlegające ochronie i korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

4.5.10. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego

4.5.11. Przedsięwzięcia znajdujące się w obszarze oddziaływania inwestycji

4.5.12. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

4.5.13. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko

4.5.14. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

4.6. Wymogi formalnoprawne dla raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

4.6.1. Opis planowanego przedsięwzięcia

4.6.2. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem oddziaływania przedsięwzięcia

4.6.3. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej i inne dane będące podstawą opisu elementów przyrodniczych

4.6.4. Opis zabytków występujących w bezpośrednim zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia

4.6.5. Opis krajobrazu, w którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie

4.6.6. Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami

4.6.7. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia

4.6.8. Opis wariantów przedsięwzięcia

4.6.9. Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko

4.6.10. Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów

4.6.11. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu

4.6.12. Opis metod prognozowania i opis przewidywanych znaczących oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko

4.6.13. Opis działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko

4.6.14. Założenia do programu ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego przy budowie dróg

4.6.15. Ocena gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla

4.6.16. Porównanie technologii instalacji z wymogami określonymi w poś

4.6.17. Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych

4.6.18. Ustalenie konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania

4.6.19. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej

4.6.20. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej

4.6.21. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z przedsięwzięciem

4.6.22. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia

4.6.23. Wskazanie trudności wynikających z niedostatecznej techniki i wiedzy

4.6.24. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie

4.6.25. Podpis i oświadczenie o spełnieniu wymagań stawianych sporządzającemu raport

4.6.26. Źródła informacji będących podstawą sporządzenia raportu

 

5. Planowanie przedsięwzięcia i jego oddziaływanie na środowisko w procesie inwestycyjnym

 

5.1. Wpływ inwestycji na obszary Natura 2000

5.2. Planowanie inwestycji a zmiany klimatu

5.3. „Salami slicing” – dzielenie przedsięwzięć

5.4. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko i ocena oddziaływania na środowisko

5.5. Wymogi formalne i merytoryczne wniosku o wydanie decyzji administracyjnej

5.6. Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

5.7. Ponowna ocena oddziaływania

 

Podsumowanie

Wzory dokumentów

Bibliografia

Spis aktów prawnych

Orzecznictwo

Ostatnio przeglądane

Prawo wodne w procesie inwestycyjnym
 

Prawo wodne w procesie inwestycyjnym

Izabela Dutkowiak

Twoja cena: 10,00 zł / 148,00 zł
więcej