Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ZR18OR19

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Finanse Publiczne

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-65611-83-3

Liczba stron: 274

Okładka: twarda

Promocja, Nowość,

Twoja cena:60,00

Stara cena: 148,00 zł

Oszczędzasz: 88,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Jak prawidłowo przeprowadzić ewidencje związane z zamknięciem roku po zmianach dokonanych w planie kont? W jaki sposób opracować informację dodatkową? Na co zwrócić uwagę przy ustalaniu wyniku finansowego w jednostce? Jak dokonać ewidencji wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego?

 

Przewodnik dla pracowników działów księgowości jsfp w kompleksowy sposób opisuje proces zamknięcia roku 2018 oraz otwarcia roku 2019 na podstawie nowych przepisów, w tym rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej.

 

Dzięki wskazówkom autorki czytelnik otrzyma niezbędną wiedzę dotyczącą m.in.:

 

  • tworzenia harmonogramu czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego,
  • procesu inwentaryzacji oraz zasad ujmowania jej wyników w księgach rachunkowych,
  • przeprowadzania rozliczeń na przełomie roku ze zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków,
  • umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakresu zmian dotyczących sporządzania bilansu jednostek oraz zakładów budżetowych,
  • rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.

 

Dużo uwagi poświęcono rodzajom, formom, terminom i sposobom sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych na koniec roku obrachunkowego. Ponadto publikacja zawiera schematy ewidencji oraz wzory sprawozdań finansowych – ze szczegółową instrukcją ich wypełnienia – dołączone w wersji edytowalnej na płycie CD.

Autorzy

Katarzyna Poterucha –  magister ekonomii, księgowa, analityk finansowy z ponadpiętnastoletnim doświadczeniem, popartym wieloma dyplomami i certyfikatami. Doradca i trener z obszaru finansowo-księgowego w projekcie ekonomii społecznej na Podkarpaciu. Od lat prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości dla jednostek sektora publicznego i prywatnego.

Spis treści

„Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019”

Autor: Katarzyna Poterucha

 

 

Spis treści

Wykaz skrótów

 

Rozdział 1

Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego

 

1.1. Ustalenie terminu wpływu dokumentacji finansowej do jednostki

1.2. Ustalenie terminu przekazywania rocznych sprawozdań

1.3. Opracowanie harmonogramu czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego

 

Rozdział 2

Inwentaryzacja w związku z zamknięciem roku obrotowego

 

2.1. Podstawowe zasady inwentaryzacji rocznej

2.2. Metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji rocznej

2.3. Zakres odpowiedzialności za inwentaryzację

2.4. Udokumentowanie procesu inwentaryzacji

2.4.1. Spis z natury

2.4.2. Potwierdzenie salda

2.4.3. Weryfikacja sald

2.5. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

2.6. Ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych

 

Rozdział 3

Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych w związku z zamknięciem roku obrachunkowego

 

3.1. Rozliczenia dokonywane na koniec roku budżetowego

3.1.1. Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji

3.1.2. Korekta odpisu na zfśs

3.1.3. Rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom

3.1.4. Rozliczenie jednostki organizacyjnej z właściwym budżetem

3.2. Koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego

3.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów oraz rezerwy

3.3.1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

3.3.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

3.3.3. Rezerwy

3.4. Środki pieniężne pozostałe na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów

3.5. Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego

3.6. Księgowania dokonywane na koniec roku budżetowego

3.6.1. Naliczenie i zaewidencjonowanie odsetek za zwłokę

3.6.2. Odpisy aktualizujące wartość należności

3.6.3. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku

3.6.4. Korekta zaangażowania wydatków

3.6.5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.6.6. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

3.7. Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym i korygowanie błędów

3.8. Przeksięgowania roczne

3.8.1. Przeksięgowania związane z ustaleniem wyniku finansowego

3.8.2. Roczne i okresowe przeksięgowania na fundusz jednostki

3.8.3. Ustalenie wyniku z wykonania budżetu jst

3.8.4. Przeniesienie wyniku finansowego w roku następnym

3.9. Uzgodnienie sald kont oraz obrotów kont syntetycznych i analitycznych

3.10. Sporządzenie ostatecznego zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej

 

Rozdział 4

Przygotowanie poszczególnych części sprawozdania finansowego

 

4.1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

4.1.1. Pozycje aktywów

4.1.2. Pozycje pasywów

4.2. Bilans z wykonania budżetu jst

4.2.1. Pozycje aktywów

4.2.2. Pozycje pasywów

4.3. Rachunek zysków i strat jednostki

4.4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

4.5. Informacja dodatkowa

4.6. Łączne sprawozdania finansowe

4.7. Zakres zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej

 

Rozdział 5

Sprawozdawczość budżetowa na koniec roku obrachunkowego

 

5.1. Sprawozdania budżetowe

5.1.1. Rodzaje sprawozdań wypełnianych przez poszczególne jednostki

5.1.2. Prezentacja danych i terminy przekazywania sprawozdań

5.1.3. Sprawozdanie Rb-27S

5.1.4. Sprawozdanie Rb-28S

5.1.5. Sprawozdanie Rb-ST

5.1.6. Sprawozdanie Rb-50

5.1.7. Sprawozdanie Rb-NDS

5.1.8. Sprawozdanie Rb-28NWS

5.1.9. Sprawozdanie Rb-23

5.1.10. Sprawozdanie Rb-27

5.1.11. Sprawozdanie Rb-28

5.2. Sprawozdania jsfp w zakresie operacji finansowych

5.2.1. Zakres i terminy sporządzania sprawozdań oraz podmioty zobowiązane

5.2.2. Sprawozdanie Rb-N

5.2.3. Sprawozdanie Rb-Z

5.2.4. Sprawozdanie Rb-ZN

5.2.5. Sprawozdanie Rb-UZ

5.2.6. Sprawozdanie Rb-UN

 

Wzory dokumentów

Wykaz aktów prawnych

Ostatnio przeglądane

Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019
 

Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019

Katarzyna Poterucha

Twoja cena: 60,00 zł / 148,00 zł
więcej