Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Środki trwałe w budowie w jednostkach i zakładach budżetowych. Wycena, ewidencja i dokumentacja inwestycji

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: ŚTwB

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Finanse Publiczne

Rok wydania: 2012

ISBN: 978-83-62723-34-8

Liczba stron: 304

Okładka: twarda

Cena: 119,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Opis

Kiedy wydatki zalicza się do remontowych, a kiedy do inwestycyjnych? Jakie warunki muszą być spełnione przy realizacji inwestycji w obcym środku trwałym? Kiedy można odliczyć naliczony VAT przy zakupach finansowanych dotacjami?  Realizacja inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych stosujących rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości wywołuje wiele wątpliwości, w których rozwiązaniu pomoże niniejsza książka. Omówiono w niej finansowo-księgowe aspekty inwestycji: od etapu przygotowania przez realizację po rozliczenie.

 

Autorka szczegółowo przedstawiła zasady dotyczące środków trwałych w budowie, klasyfikacji i rozliczania nakładów inwestycyjnych, w tym nakładów na inwestycje realizowane w ramach projektów unijnych. Uwzględniła zagadnienia inwentaryzacji, kontroli i naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Przytoczyła wiele interpretacji Ministerstwa Finansów, RIO i organów podatkowych oraz wyroki sądów i orzeczenia GKO.

 

Opracowanie zawiera liczne przykłady i schematy księgowań zdarzeń gospodarczych występujących w codziennej działalności jednostek, takich jak:  adaptacja starego budynku na siedzibę jednostki, naliczanie odpisów amortyzacyjnych środka trwałego finansowanego z dotacji, zakup i instalacja systemu monitoringu, ewidencja w paragrafach klasyfikacji budżetowej zakupów inwestycyjnych (gruntów, samochodów, zestawu komputerowego, serwera itd.) i wiele innych.

Autorzy

Małgorzata Iwaniec – ekonomista, praktyk, pracownik urzędu miejskiego, specjalista z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansów publicznych. Zajmuje się rozliczeniami finansowymi projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ma uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat CGAP.

Spis treści

„Środki trwałe w budowie w jednostkach i zakładach budżetowych. Wycena, ewidencja i dokumentacja inwestycji”
Autor: Małgorzata Iwaniec

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Środki trwałe w procesie inwestycyjnym


1.1.    Pojęcie środków trwałych w budowie
1.2.    Inwestycja a remont
1.3.    Inwestycje w obcych środkach trwałych
1.4.    Zakupy inwestycyjne
1.5.    Kwalifikacja nakładów na środki trwałe w budowie, w tym związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Rozdział 2. Źródła finansowania inwestycji w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

2.1.    Finansowanie inwestycji ze środków budżetowych
2.2.    Inwestycje finansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku
2.3.    Finansowanie inwestycji z sum na zlecenie
2.4.    Sposób finansowania inwestycji w samorządowych zakładach budżetowych
2.5.    Finansowanie inwestycji z dotacji
2.6.    Aspekty podatkowe dotacji na inwestycje

2.6.1.    Podatek dochodowy od osób prawnych
2.6.2.    Podatek od towarów i usług


Rozdział 3. Przygotowanie procesu inwestycyjnego – plan finansowy i klasyfikacja

3.1.    Wydatki budżetowe przeznaczone na inwestycje a plan finansowy

3.1.1.    Plan finansowy jednostki budżetowej
3.1.2.    Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego

3.2.    Wieloletnie planowanie inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych

3.2.1.    Wieloletni Plan Finansowy Państwa
3.2.2.    Wieloletnia prognoza finansowa jst

3.3.    Klasyfikacja budżetowa w procesie inwestycyjnym

3.3.1.    Klasyfikacja budżetowa dochodów majątkowych
3.3.2.    Klasyfikacja budżetowa wydatków inwestycyjnych
3.3.3.    Klasyfikacja dochodów i wydatków na realizację inwestycji współfinansowanych z budżetu środków europejskich
3.3.4.    Wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji

3.4.    Zasady udzielania zamówień na realizację inwestycji (środków trwałych w budowie)

3.4.1.    Kto za co odpowiada po stronie zamawiającego
3.4.2.    Przedmiot zamówienia, czyli co chcemy zamówić (kupić)
3.4.3.    Ustalenie wartości zamówienia, czyli ile możemy wydać
3.4.4.    Procedury udzielania zamówień – wybór trybu postępowania
3.4.5.    Przebieg procesu udzielenia zamówienia
3.4.6.    Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
3.4.7.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jako broń w walce z nieuczciwymi wykonawcami
3.4.8.    Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro


Rozdział 4. Realizacja inwestycji – ewidencja i dokumentacja

4.1.    Zasady ewidencji środków trwałych w budowie w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
4.2.    Inwentaryzacja inwestycji

4.2.1.    Metody inwentaryzacji środków trwałych w budowie
4.2.2.    Terminy przeprowadzania inwentaryzacji
4.2.3.    Dokumentowanie i rozliczanie inwentaryzacji

4.3.    Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych w budowie

Rozdział 5. Rozliczenie inwestycji i oddanie obiektu inwestycyjnego do eksploatacji

5.1.    Rozliczenie kosztów inwestycyjnych – koszty bezpośrednie i pośrednie
5.2.    Bieżąca i bilansowa wycena środków trwałych w budowie

5.2.1.    Bieżąca wycena środków trwałych w budowie
5.2.2.    Niezafakturowane zakupy towarów i usług stanowiące koszt wytworzenia środka trwałego
5.2.3.    Bilansowa wycena środków trwałych w budowie
5.2.4.    Ujęcie środków trwałych w budowie (inwestycji) w sprawozdawczości finansowej

5.3.    Nakłady inwestycyjne bez efektu gospodarczego
5.4.    Przyjęcie środków trwałych w budowie do ewidencji środków trwałych

5.4.1.    Przyjęcie budynku do ewidencji środków trwałych
5.4.2.    Przekazanie wybudowanego środka trwałego w trwały zarząd
5.4.3.    Kontrola nakładów inwestycyjnych i uzyskanych efektów


Rozdział 6. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w procesie inwestycyjnym

6.1.    Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

6.1.1.    Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych w orzecznictwie
6.1.2.    Odpowiedzialność pracowników jednostki sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej
6.1.3.    Odpowiedzialność pracowników jednostki sektora finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych

6.2.    Zakres przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
6.3.    Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Załączniki
Teksty aktów prawnych (wyciągi)
Spisy tabel, wykresów, schematów, powoływanych aktów prawnych, wyroków, orzeczeń i interpretacji