Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: PUSNDwOPA

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-65611-95-6

Liczba stron: 630

Okładka: twarda

Cena: 99,00

Dostępność: Nakład wyczerpany

Darmowa wysyłka

Kategorie:

Opis

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wydawanej w ogólnym postępowaniu administracyjnym klasyfikowane jest jako jeden z nadzwyczajnych trybów postępowania, zorientowany na weryfikację typów wadliwości decyzji administracyjnej.
 
Analiza charakteru prawnego postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności w głównej mierze skoncentrowana jest na art. 156 § 1 i 2 kpa. Jednak dopuszczalność stwierdzenia nieważności decyzji bądź jej brak w praktyce stosowania prawa nie ogranicza się do kwestii ziszczenia się – bądź nie – przesłanek określonych w tych przepisach. 
 
Na obiektywną możliwość prowadzenia postępowania oraz rozstrzygania w przedmiotowym trybie nadzwyczajnym, w szczególności o nieważności weryfikowanej decyzji administracyjnej, może wpływać wiele okoliczności zdeterminowanych przepisami prawa. Okoliczności te stanowią pewien konglomerat prawnych uwarunkowań stwierdzenia nieważności decyzji wydawanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Podstawowym przedmiotem niniejszego opracowania jest wyodrębnienie i klasyfikacja wskazanych uwarunkowań stwierdzenia nieważności decyzji, a także analiza ich charakteru prawnego.
 

Autorzy

Przemysław Kledzik – doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, w latach 2006–2013 pracownik WSA w Szczecinie, od 2013 r. członek, a od 2017 r. prezes SKO w Gorzowie Wielkopolskim, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym m.in. monografii: „Postępowanie administracyjne w sprawie skarg i wniosków” (2012) i „Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych. Studium administracyjno-prawne” (2013).
 

Spis treści

Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym”

Autor: Przemysław Kledzik

 

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Rozdział I

Istota oraz charakter prawny trybu stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym

 

1.1. Zagadnienia ogólne

1.2. Charakter prawny ogólnego postępowania administracyjnego

1.2.1. Zakres regulacji kpa oraz pojęcie ogólnego postępowania administracyjnego

1.2.2. Charakterystyka elementów znamionujących ogólne postępowanie administracyjne

1.2.2.1. Kategorie spraw indywidualnych rozstrzyganych w ogólnym postępowaniu administracyjnym

1.2.2.2. Pojęcie decyzji administracyjnej

1.3. Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji jako tryb ogólnego postępowania administracyjnego

1.3.1. Klasyfikacja trybów ogólnego postępowania administracyjnego

1.3.2. Pojęcie i typizacja wadliwości decyzji

1.3.3. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w systematyce kpa

1.4. Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w regulacjach poprzedzających aktualny stan prawny kpa

1.5. Istota oraz skutki prawne sankcji nieważności w ogólnym postępowaniu administracyjnym

1.6. Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji jako wyjątek od zasady trwałości decyzji ostatecznych

1.7. Tryby weryfikacji kwalifikowanej wadliwości decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym – modele na przyszłość

1.7.1. Tryb stwierdzenia nieważności decyzji w projekcie nowego kpa

1.7.2. Tryby weryfikacji decyzji według modelu procedury administracyjnej UE

 

Rozdział II

Uwarunkowania proceduralne pozytywne stwierdzenia nieważności decyzji

 

2.1. Zagadnienia ogólne

2.2. Aspekt podmiotowy dopuszczalności postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

2.2.1. Legitymacja organu administracji publicznej do działania w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

2.2.2. Strona postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

2.2.3. Podmioty na prawach strony w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

2.2.3.1. Prokurator

2.2.3.2. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka

2.2.3.3. Organizacja społeczna

2.3. Przedmiot postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

2.3.1. Decyzja jako cel weryfikacji w trybie nieważności

2.3.1.1. Problematyka dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji nieostatecznej

2.3.1.2. Problematyka stwierdzenia nieważności decyzji organu odwoławczego

2.3.1.3. Problematyka stwierdzenia nieważności decyzji wydawanych w trybach nadzwyczajnych

2.3.2. Weryfikacja postanowień w trybie stwierdzenia nieważności

2.3.3.Weryfikacja milczącego załatwienia sprawy w trybie nieważności

2.4. Problematyka bezprzedmiotowości postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

 

Rozdział III

Uwarunkowania proceduralne negatywne stwierdzenia nieważności decyzji

 

3.1. Zagadnienia ogólne

3.2. Zasady oraz kolejność stosowania poszczególnych trybów ogólnego postępowania administracyjnego oraz trybów kontroli sądowej

3.3. Relacja między postępowaniem w sprawie stwierdzenia nieważności a postępowaniami prowadzonymi w trybie zwykłym przed organem I instancji

3.3.1. Relacja między postępowaniem w sprawie stwierdzenia nieważności a postępowaniem
w trybie zwykłym przed organem I instancji

3.3.2. Relacja między postępowaniem w sprawie stwierdzenia nieważności a postępowaniem
w przedmiocie uzupełnienia treści decyzji

3.3.3. Relacja między postępowaniem w sprawie stwierdzenia nieważności a postępowaniem
w przedmiocie sprostowania w decyzji błędów i omyłek

3.3.4. Relacja między postępowaniem w sprawie stwierdzenia nieważności a postępowaniem
w przedmiocie wyjaśnienia treści decyzji

3.4. Relacja między postępowaniem w sprawie stwierdzenia nieważności a postępowaniem odwoławczym

3.5. Relacja między postępowaniem w sprawie stwierdzenia nieważności a innymi nadzwyczajnymi trybami postępowania administracyjnego

3.6. Relacja między postępowaniem w sprawie stwierdzenia nieważności a postępowaniem sądowoadministracyjnym

3.7. Relacja między postępowaniem w sprawie stwierdzenia nieważności a postępowaniem przed sądem powszechnym

 

Rozdział IV

Uwarunkowania materialne pozytywne stwierdzenia nieważności decyzji

 

4.1. Zagadnienia ogólne

4.2. Przesłanka wydania decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości (art. 156 § 1 pkt 1 kpa)

4.3. Przesłanka braku podstawy prawnej (art. 156 § 1 pkt 2 kpa)

4.3.1. Pojęcie podstawy prawnej decyzji

4.3.2. Pojęcie i egzemplifikacja wydania decyzji bez podstawy prawnej

4.4 Przesłanka wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa)

4.4.1. Pojęcie rażącego naruszenia prawa

4.4.2. Rażące naruszenie prawa materialnego, procesowego i ustrojowego

4.4.2.1. Rażące naruszenie przepisów prawa administracyjnego materialnego

4.4.2.2. Rażące naruszenie przepisów prawa administracyjnego proceduralnego

4.4.2.3. Rażące naruszenie przepisów prawa administracyjnego ustrojowego

4.4.3. Przesłanka rażącego naruszenia prawa w relacji do innych podstaw istotnej wadliwości decyzji oraz postępowania

4.4.4. Exemplum braku wyczerpania znamion rażącego naruszenia prawa

4.5. Przesłanka wydania decyzji w sprawie poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco (art. 156 § 1 pkt 3 kpa)

4.6. Przesłanka skierowania decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie (art. 156 § 1 pkt 4 kpa)

4.7. Przesłanka trwałej niewykonalności decyzji zaistniałej w dniu jej wydania (art. 156 § 1 pkt 5 kpa)

4.8. Przesłanka wywołania czynu zagrożonego karą w związku z wykonaniem decyzji (art. 156 § 1 pkt 6 kpa)

4.9. Przesłanka nieważności decyzji z powodu wady skutkującej jej nieważnością z mocy prawa (art. 156 § 1 pkt 7 kpa)

4.10. Podstawy i zakres zastosowania przesłanek materialnych pozytywnych stwierdzenia nieważności decyzji w stosunku do postanowień oraz milczącego załatwienia sprawy

4.10.1. Przesłanki materialne pozytywne stwierdzenia nieważności w aspekcie weryfikacji postanowień

4.10.2. Przesłanki materialne pozytywne stwierdzenia nieważności w aspekcie weryfikacji milczącego załatwienia sprawy

 

Rozdział V

Uwarunkowania materialne negatywne stwierdzenia nieważności decyzji

 

5.1. Zagadnienia ogólne

5.2. Przesłanki negatywne stwierdzenia nieważności decyzji – istota, zakres zastosowania oraz skutki prawne

5.3. Przesłanka przedawnienia stwierdzenia nieważności

5.3.1. Istota i charakter prawny przesłanki negatywnej przedawnienia stwierdzenia nieważności

5.3.2. Problem niekonstytucyjności zakresowej art. 156 § 2 kpa

5.4. Przesłanka nieodwracalności skutków prawnych

5.5. Problematyka przesłanek negatywnych stwierdzenia nieważności w aspekcie postanowień
oraz milczącego załatwienia sprawy

5.5.1. Odpowiednie stosowanie przesłanek materialnych negatywnych stwierdzenia nieważności
do postanowień

5.5.2. Odpowiednie stosowanie przesłanek materialnych negatywnych stwierdzenia nieważności
do milczącego załatwienia sprawy

 

Podsumowanie

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych

Orzecznictwo