Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: PODOWPOF

Autor: Arwid Mednis

Wydawnictwo: PRESSCOM

Rok wydania: 2019

ISBN: 978-83-65611-73-4

Liczba stron: 388

Okładka: twarda

Cena: 128,00

Dostępność: Produkt dostępny

Darmowa wysyłka

Opis

Książka jest pierwszą w Polsce prawniczą monografią dotyczącą zjawiska profilowania ludzi. Nasze zachowania w internecie, dane z urządzeń, z których korzystamy, dane z monitoringu ulicznego i z wielu innych źródeł są dziś błyskawicznie rejestrowane i poddawane analizie. Dzięki coraz bardziej rozwiniętym metodom analitycznym dokonuje się kategoryzacji osób i na tej podstawie można wskazywać prawdopodobne cechy jednostek, przewidywać ich zachowanie, zdolność kredytową, stan zdrowia itp. Wyniki analiz mają charakter statystyczny, co oznacza, że w wielu przypadkach mogą być nieprawdziwe, a przez to krzywdzące dla ludzi. Decyzje podejmowane przez algorytm mogą prowadzić do dyskryminacji, mogą być narzędziem manipulacji informacją (jak w opisanym w książce przypadku Cambridge Analytica i Facebooka), mogą prowadzić do strat materialnych i innych niekorzystnych dla ludzi konsekwencji. Być może nie zdajemy sobie sprawy, że w życiu codziennym, posługując się stereotypami i uprzedzeniami, również „profilujemy”, przypisując pewne cechy osobom reprezentującym określone środowiska czy nacje. Profilowanie, o którym mowa w książce, jest jednak wsparte argumentami naukowymi, odpowiednią metodyką i narzędziami analitycznymi uwiarygodniającymi poprawność wyników. Nie ulega wątpliwości, że profilowanie może nieść ze sobą korzyści społeczne, ale może też być narzędziem niesprawiedliwym. Osoba profilowana powinna mieć więc możliwość kontrolowania tego, jak wykorzystywane są jej dane i w jaki sposób oraz dla jakich celów jest profilowana. Dziś zwykle takiej świadomości w wielu przypadkach nie mamy. W ostatnim czasie prawodawca zdał sobie sprawę z ryzyka i w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO) zdefiniował profilowanie, określił warunki podejmowania zautomatyzowanych decyzji wobec jednostek, przyznał osobom oraz organom nadzorczym (takim jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) uprawnienia do kontroli procesów profilowania i określił warunki, jakim profilowanie podlega. Celem książki jest analiza tych uprawnień oraz ocena, czy w świetle wspomnianych zagrożeń są one wystarczające.

Autorzy

Arwid Mednis – doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa nowych technologii, prawa telekomunikacyjnego i ochrony danych osobowych. Pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor projektu ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. W latach 1991–2000 reprezentował Polskę w komitecie ds. ochrony danych osobowych w Radzie Europy, a przez trzy lata był przewodniczącym tego komitetu. Jest współautorem ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku książek na temat prawa ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności.

Spis treści

Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych”

Autor: Arwid Mednis

 

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Rozdział 1

Profilowanie w praktyce

 

1.1. Od stereotypu do analityki predyktywnej

1.2. Algorytmy i modele predykcyjne

1.3. Źródła danych w analityce big data

1.4. Zastosowanie profilowania w sferze publicznej

1.5. Zastosowanie profilowania w sferze prywatnej

1.6. Pułapki profilowania

 

Rozdział 2

Skutki profilowania w sferze praw jednostki

 

2.1. Prywatność

2.2. Dyskryminacja i pogłębianie nierówności

2.3. Manipulacja i dezinformacja

2.4. Inne negatywne skutki profilowania

 

Rozdział 3

Cele, zakres i skuteczność prawa ochrony danych osobowych

 

3.1. Skuteczność administracyjnoprawnej ochrony praw i wolności obywatelskich

3.2. Cele i zakres administracyjnoprawnej regulacji ochrony danych osobowych

3.2.1. Cele prawnej regulacji ochrony danych

3.2.2. Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych

3.3. Warunki skuteczności prawa ochrony danych

 

Rozdział 4

Profilowanie w prawie ochrony danych osobowych

 

4.1. Ewolucja regulacji dotyczących profilowania oraz podejmowania zautomatyzowanych decyzji w prawie danych osobowych

4.1.1. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje w konwencji 108

4.1.2. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje w dyrektywie 95/46 oraz ustawie o ochronie danych osobowych z 1997 roku

4.1.3. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje w pracach Rady Europy, Grupy Roboczej art. 29 i innych organów

4.2. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje – wyjaśnienie pojęć

4.2.1. Definicja profilowania

4.2.2. Zautomatyzowany charakter profilowania

4.2.3. Wykorzystanie danych osobowych

4.2.4. Ocena osoby jako wynik profilowania

4.2.5. Zautomatyzowane decyzje

4.2.6. Profilowanie a zautomatyzowane decyzje

4.2.7. Wyjątki od zakazu podejmowania zautomatyzowanych decyzji

4.2.8. Ewolucja regulacji profilowania i zautomatyzowanych decyzji w projektach rodo

4.2.9. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje w literaturze przedmiotu

4.3. Profile jako dane osobowe

4.4. Profilowanie dla celów zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz w projekcie rozporządzenia ePrivacy

4.5. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje w polskim prawie

4.5.1. Profil w polskim prawie

4.5.2. Ustawa wdrażająca rodo

4.5.3. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje – przykład sektora bankowego

 

Rozdział 5

Obowiązki administratora w związku z profilowaniem

 

5.1. Profilowanie i podejmowanie zautomatyzowanych decyzji w świetle ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych

5.1.1. Zgodność z prawem (art. 5 ust. 1 lit. a rodo)

5.1.2. Rzetelność

5.1.3. Przejrzystość

5.1.4. Ograniczenie celu

5.1.5. Minimalizacja danych

5.1.6. Prawidłowość

5.1.7. Ograniczenie przechowywania

5.1.8. Integralność i poufność

5.1.9. Rozliczalność

5.2. Podstawy prawne profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji

5.2.1. Zgoda podmiotu danych

5.2.2. Wykonanie umowy

5.2.3. Obowiązek prawny

5.2.4. Ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

5.2.5. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

5.2.6. Prawnie uzasadniony interes

5.2.7. Podstawy prawne profilowania przy użyciu szczególnych kategorii danych

5.3. Prawa podmiotu danych w związku z profilowaniem

5.3.1. Przejrzystość i obowiązki informacyjne

5.3.2. Prawo dostępu do danych

5.3.3. Prawo do sprostowania danych

5.3.4. Prawo do usunięcia danych

5.3.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

5.3.6. Prawo do przenoszenia danych

5.3.7. Prawo sprzeciwu

5.4. Bezpieczeństwo danych osobowych

5.4.1. Podejście oparte na ocenie ryzyka

5.4.2. Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych

5.4.3. Ocena skutków przetwarzania

5.5. Współadministrowanie i powierzenie przetwarzania danych a profilowanie

5.6. Profilowanie jako czynność lub kategoria czynności w rejestrze czynności lub kategorii czynności

5.7. Zgłaszanie naruszenia organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie podmiotu danych o naruszeniu

 

Rozdział 6

Skuteczność prawa ochrony danych wobec profilowania

 

6.1. Uwagi wstępne

6.2. Inspektor ochrony danych

6.3. Kontrola profilowania przez organ nadzorczy

6.3.1. Niezależność organu nadzorczego

6.3.2. Zadania i kompetencje organu nadzorczego

6.3.3. Tajemnica przedsiębiorcy w postępowaniu przed organem nadzorczym

6.3.4. Administracyjne kary pieniężne

6.3.5. Właściwość organu, współpraca i mechanizm spójności

6.3.6. Skarga podmiotu danych

6.4. Skuteczność prawa ochrony danych wobec negatywnych skutków profilowania i zautomatyzowanych decyzji – podsumowanie

6.4.1. Instrumenty kontroli profilowania i zautomatyzowanych decyzji w prawie ochrony danych osobowych

6.4.2. Skuteczność kontroli profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji w prawie ochrony danych osobowych

 

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych

Wykaz orzecznictwa 

Ostatnio przeglądane