Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Odsetki za zwłokę w jednostkach sektora finansów publicznych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: OZZwJSFP

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Finanse Publiczne

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-62723-70-6

Liczba stron: 396

Okładka: twarda

Wyprzedaż, Promocja,

Twoja cena:10,00

Stara cena: 119,00 zł

Oszczędzasz: 109,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności i zobowiązań sprawiają wiele problemów pracownikom jednostek sektora finansów publicznych. Najtrudniejsze jest określenie charakteru prawnego danej należności i zasad, według których powinna być ona egzekwowana. W rozwikłaniu tych i wielu innych skomplikowanych zagadnień dotyczących odsetek z pewnością pomoże pierwsze na polskim rynku wydawniczym kompleksowe opracowanie na temat odsetek za zwłokę w jsfp.
 
W książce omówiono kwestie ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności o charakterze cywilnoprawnym i niepodatkowych należności budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, umarzania i windykacji odsetek oraz możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Dowie się m.in., czy naliczać odsetki w przypadku zwłoki w uregulowaniu renty planistycznej oraz jak naliczać odsetki od opłaty za zajęcie pasa drogowego czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 
Autor wskazuje również okoliczności, w których to jsfp są zmuszone zapłacić odsetki za zwłokę. Analizuje przyczyny nieterminowego regulowania zobowiązań przez jednostki i radzi, jak ograniczyć występowanie takich sytuacji. Zwraca uwagę na obowiązek wprowadzenia przez kierownika jsfp procedur kontroli zarządczej i odpowiada na pytanie, jakie działania związane z odsetkami za zwłokę mogą skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Autorzy

Sebastian Bach – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Były starszy inspektor kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Ekspert powołany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego do oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach RPO WD na lata 2007–2013. Szkoleniowiec służb finansowo-księgowych sektora finansów publicznych, autor wielu publikacji z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz pomocy publicznej. 

Spis treści

„Odsetki za zwłokę w jednostkach sektora finansów publicznych”
Autor: Sebastian Bach

Spis treści
Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

1.1.    Podstawa prawna dochodzenia odsetek za zwłokę na podstawie przepisów działu III Ordynacji podatkowej
1.2.    Zasady ustalania i ogłaszania stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
1.3.    Obniżona stawka odsetek za zwłokę
1.4.    Kiedy naliczamy odsetki za zwłokę?
1.5.    Kiedy nie naliczamy odsetek za zwłokę?
1.6.    Jak wyliczamy odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych?
1.7.    Okres naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
1.8.    Ustalenie terminu zapłaty podatku
1.9.    Odpowiedzialność dostawcy usług płatniczych
1.10.    Kto nalicza odsetki za zwłokę w zapłacie podatku?
1.11.    Zasada proporcjonalnego zaliczania wpłat
1.12.    Zasada zaokrąglania odsetek za zwłokę
1.13.    Umarzanie odsetek za zwłokę oraz odraczanie i rozkładanie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a Ordynacji podatkowej

1.14.    Umarzanie odsetek za zwłokę oraz odraczanie i rozkładanie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a Ordynacji podatkowej, a pomoc publiczna
1.15.    Optymalizacja ściągania podatków (i odsetek za zwłokę)
1.16.    Udzielenie ulgi w zapłacie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych a jawność finansów publicznych
1.17.    Windykacja odsetek od zaległości podatkowych
1.18.    Przedawnienie odsetek od zaległości podatkowych

Rozdział 2. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

2.1.    Naliczanie i dochodzenie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym – prawo czy obowiązek?
2.2.    Odsetki ustawowe czy odsetki umowne? Zasady ustalania i ogłaszania stawki odsetek ustawowych
2.3.    Termin zapłaty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym i jego wpływ na naliczanie odsetek
2.4.    Naliczanie i rozliczanie odsetek ustawowych
2.5.    Windykacja odsetek od zaległych wpłat o charakterze cywilnoprawnym
2.6.    Ulgi w zapłacie odsetek od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

2.6.1.    Ulgi w zapłacie odsetek od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym należnych organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom celowym
2.6.2.    Ulgi w zapłacie odsetek od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym należnych jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym
2.6.3.    Ulgi w zapłacie odsetek od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym należnych jednostkom sektora finansów publicznych posiadającym osobowość prawną

2.7.    Ulgi w zapłacie odsetek od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym a pomoc publiczna
2.8.    Ulgi w zapłacie odsetek od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym a jawność finansów publicznych
2.9.    Przedawnienie odsetek za zwłokę naliczonych od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
2.10.    Upadłość dłużnika a odsetki za zwłokę

Rozdział 3. Odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

3.1.    Niepodatkowe należności budżetowe w Ordynacji podatkowej
3.2.    Niepodatkowe należności budżetowe w ustawie o finansach publicznych
3.3.    Opłata planistyczna a odsetki
3.4.    Opłata adiacencka a odsetki
3.5.    Opłata za zajęcie pasa drogowego a odsetki
3.6.    Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego a odsetki
3.7.    Nieterminowo zwracane należności przyznane na podstawie ustawy o pomocy społecznej a odsetki

Rozdział 4. Odsetki za zwłokę płacone przez jednostki sektora finansów publicznych

4.1.    Sytuacja finansowa jednostek sektora finansów publicznych i jej wpływ na terminowość regulowania zobowiązań
4.2.    Przyczyny nieterminowego regulowania zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych
4.3.    Jak zmniejszyć prawdopodobieństwo nieterminowego regulowania zobowiązań?
4.4.    Zasady postępowania w sytuacji uregulowania zobowiązania po terminie płatności

Rozdział 5. Odsetki za zwłokę – procedury kontroli zarządczej

5.1.    Procedury w zakresie obiegu dokumentów oraz kontroli finansowej
5.2.    Procedury w zakresie dochodzenia odsetek od dostawcy usług płatniczych
5.3.    Procedury w zakresie windykacji należności odsetkowych
5.4.    Procedury w zakresie zaliczania wpłat zaległych świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
5.5.    Procedury w zakresie udzielania ulg w spłacie odsetek za zwłokę

Rozdział 6. Ewidencja księgowa odsetek za zwłokę w jednostkach sektora finansów publicznych

6.1.    Ewidencja księgowa odsetek za zwłokę – podstawy prawne
6.2.    Odsetki za zwłokę jako przychody finansowe – analiza stanu prawnego
6.3.    Odsetki za zwłokę jako koszty finansowe – analiza stanu prawnego
6.4.    Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek za zwłokę – analiza stanu prawnego
6.5.    Sposób dokonywania odpisów aktualizujących należności z tytułu odsetek za zwłokę
6.6.    Moment ujęcia odsetek za zwłokę w urządzeniach księgowych
6.7.    Odsetki za zwłokę a dowody księgowe
6.8.    Klasyfikacja budżetowa odsetek za zwłokę
6.9.    Ewidencja księgowa odsetek za zwłokę – schematy księgowe

Rozdział 7. Odsetki za zwłokę w sprawozdawczości

7.1.    Odsetki za zwłokę w sprawozdawczości budżetowej
7.2.    Sprawozdania w zakresie operacji finansowych a odsetki za zwłokę
7.3.    Odsetki za zwłokę w sprawozdaniach finansowych
7.4.    Odsetki za zwłokę w sprawozdaniach z pomocy publicznej

Rozdział 8. Inwentaryzacja należności i zobowiązań odsetkowych

8.1.    Inwentaryzacja odsetek za zwłokę w drodze potwierdzenia sald
8.2.    Inwentaryzacja odsetek za zwłokę w drodze weryfikacji

Rozdział 9. Odsetki za zwłokę a dyscyplina finansów publicznych

9.1.    Nieustalenie należności z tytułu odsetek za zwłokę albo ustalenie odsetek za zwłokę w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia
9.2.    Niepobranie lub niedochodzenie odsetek za zwłokę bądź pobranie lub dochodzenie odsetek w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia
9.3.    Niezgodne z przepisami umorzenie odsetek za zwłokę, odroczenie lub rozłożenie ich spłaty na raty albo dopuszczenie do ich przedawnienia
9.4.    Przeznaczenie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę pobranych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce
9.5.    Dokonanie zmiany w budżecie lub planie, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych, w zakresie odsetek za zwłokę – bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia
9.6.    Zapłata odsetek za zwłokę ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego
9.7.    upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków
9.8.    Zapłata odsetek za zwłokę ze środków publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych
9.9.    Ujęcie w urządzeniach księgowych zobowiązania z tytułu odsetek za zwłokę pomimo braku środków finansowych na wymieniony cel w planie finansowym jednostki
9.10.    Niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek
9.11.    Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji należności lub zobowiązań odsetkowych albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w zakresie odsetek za zwłokę w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości
9.12.    Wykazanie w sprawozdaniu z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania danych w zakresie odsetek za zwłokę niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej
9.13.    Niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym lub kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących takiej operacji, jeżeli miało ono wpływ na zapłatę odsetek za zwłokę powodującą przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych
9.14.    Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych

Spis schematów
Bibliografia

Ostatnio przeglądane

Odsetki za zwłokę w jednostkach sektora finansów publicznych
 

Odsetki za zwłokę w jednostkach sektora finansów publicznych

Sebastian Bach

Twoja cena: 10,00 zł / 119,00 zł
więcej