Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Przewodnik

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: MBZwJST

ISBN: 978-83-64512-39-1

Liczba stron: 364

Okładka: twarda

Wyprzedaż, Promocja,

Twoja cena:10,00

Stara cena: 119,00 zł

Oszczędzasz: 109,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Inna forma zapisu budżetu, z której prawie nikt nie korzysta, czy atrakcyjna alternatywa dla budżetu tradycyjnego? Skomplikowane procedury wdrożenia i niepotrzebne koszty, a może przydatne narzędzie racjonalizacji wydatków w jednostce?

 

Przewodnik pomaga zmienić podejście do budżetu zadaniowego, wyjaśniając, jakie korzyści płyną z jego wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego. Dzięki książce każdy odpowiedzialny za budżetowanie w jednostce pozna zasady określania celów i zadań w budżecie oraz prawidłowego doboru mierników ich realizacji. Dowie się, jak wybrać najlepszą metodę wykonania zadania, oszacować koszty i skonstruować plan wydatków w układzie zadaniowym. Uniknie błędów podczas ewidencjonowania wydatków i sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu zadaniowego.

 

W przewodniku zostały wyjaśnione problematyczne kwestie dotyczące m.in.:

  • dostosowania budżetu zadaniowego do specyfiki jednostki,
  • oceny z wykorzystaniem wskaźników pracy urzędu, szkoły, placówki zdrowotnej i innych jednostek,
  • obliczania wartości i dokumentowania mierników,
  • planowania w układzie zadaniowym wynagrodzeń, wydatków rzeczowych, inwestycji, kosztów obsługi długu,
  • przełamywania barier wdrażania metod budżetowania zadaniowego.

 

Książka zawiera liczne przykłady mierników dla najważniejszych zadań JST i jednostek budżetowych, omówienie budżetów zadaniowych wdrożonych w konkretnych jednostkach i tabele prezentujące strukturę wydatków w JST.

Autorzy

Elżbieta Malinowska-Misiąg – dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1998–2012 pracownik naukowy w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Autorka licznych publikacji z zakresu finansów publicznych.
 
Jan Misiąg – specjalista z zakresu zarządzania personelem, informatyk, pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zajmuje się zagadnieniami udziału mieszkańców w procedurach budżetowych.
 
Wojciech Misiąg – dr nauk ekonomicznych, prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, radca Prezesa NIK. W latach 1989–1994 wiceminister finansów, w latach 2011–2013 wiceprezes NIK. Specjalizuje się w zagadnieniach finansów publicznych i prognoz finansowych. Autor ponad 130 publikacji z zakresu finansów publicznych. 
 
Marcin Tomalak – pracownik NIK. Specjalizuje się w zagadnieniach finansów samorządowych i budżetowania zadaniowego. Autor wielu publikacji z zakresu finansów publicznych i polityki regionalnej.

Spis treści

„Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Przewodnik”
Autorzy: Elżbieta Malinowska-Misiąg, Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak


Spis treści
Wykaz skrótów

1. Wprowadzenie

2. Zadania i ustrój jednostek samorządu terytorialnego


2.1.    Podstawowe akty prawne
2.2.    Zadania samorządu terytorialnego
2.3.    Organy samorządu terytorialnego

2.3.1.    Organy stanowiące
2.3.2.    Organy wykonawcze

2.4.    Finanse jednostek samorządu terytorialnego

3. Budżet zadaniowy – podstawowe pojęcia

3.1.    Budżet dla mieszkańców
3.2.    Budżet zadaniowy – nasza definicja
3.3.    Istota budżetowania zadaniowego

3.3.1.    Rola budżetu w funkcjonowaniu JST
3.3.2.    Dlaczego budżet zadaniowy jest lepszy od budżetu tradycyjnego?

3.4.    Budżet zadaniowy w polskim prawie finansowym
3.5.    Budżet zadaniowy a wieloletnie planowanie budżetowe

3.5.1.    Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
3.5.2.    Rola budżetowania zadaniowego w planowaniu wieloletnim

3.6.    Budżet zadaniowy a strategia rozwoju
3.7.    Układ budżetu zadaniowego

3.7.1.    Zakres podmiotowy budżetu zadaniowego
3.7.2.    Struktura zadań
3.7.3.    Inwestycje w budżecie zadaniowym
3.7.4.    Lista zadań
3.7.5.    Wybór mierników wykonania zadań

   
4. Mierniki budżetu zadaniowego

4.1.    Klasyfikacja mierników
4.2.    Wartość bazowa, planowana wartość docelowa, wykonanie
4.3.    Mierniki stopnia realizacji celów
4.4.    Mierniki wykonania zadań
4.5.    Cechy dobrych mierników

4.5.1.    Kiedy mierniki są „SMART”?
4.5.2.    Nie ma metody SMART – jest tylko zestaw kryteriów
4.5.3.    Źródła informacji o dobrych miernikach

4.6.    Ryzyka związane ze złymi miernikami

4.6.1.    Złe mierniki zniekształcają strukturę budżetu
4.6.2.    Złe mierniki zniekształcają sposób działania jednostek organizacyjnych
4.6.3.    Złe mierniki zniekształcają ocenę funkcjonowania administracji

4.7.    Mierniki dla wybranych zadań samorządowych

4.7.1.    Administracja – sprawy obywatelskie (funkcjonowanie urzędów)
4.7.2.    Edukacja – przedszkola
4.7.3.    Edukacja – szkoły
4.7.4.    Kultura
4.7.5.    Ochrona zdrowia
4.7.6.    Pomoc społeczna
4.7.7.    Polityka transportowa i gospodarka komunalna
4.7.8.    Zagospodarowanie przestrzenne
4.7.9.    Zarządzanie majątkiem i finansami


5. Ustalanie wartości mierników

5.1.    Dokumentacja mierników

5.1.1.    Przejrzystość mierników
5.1.2.    Karty mierników
5.1.3.    Zasoby statystyki publicznej i resortowe zbiory danych

5.2.    Źródła informacji do obliczenia wartości mierników

5.2.1.    Podstawa – dokumenty sporządzane niezależnie od procedur BZ
5.2.2.    Szczególna rola ewidencji i sprawozdawczości budżetowej
5.2.3.    Nie wszystko można znaleźć w dokumentach
5.2.4.    Alternatywne źródła danych – ankiety, badania bezpośrednie
5.2.5.    Warunki stosowania alternatywnych źródeł danych
5.2.6.    Wyniki obliczeń mierników muszą być dokumentowane
5.2.7.    Jak zapewnić porównywalność wyników w czasie?
5.2.8.    Problemy z reprezentatywnością badań
5.2.9.    Efektywność systemu mierzenia wyników. Czy to się opłaca?

5.3.    Weryfikacja sprawozdawczych wartości mierników

5.3.1.    Dlaczego weryfikacja jest niezbędna?
5.3.2.    Weryfikacja systemu gromadzenia danych i weryfikacja obliczeń
5.3.3.    Kto powinien sprawdzać rzetelność obliczenia wartości mierników?


6. Procedura planistyczna budżetu zadaniowego

6.1.    Rola budżetu zadaniowego w formalnej procedurze budżetowej

6.1.1.    Podstawy procedury budżetowej w ustawie o finansach publicznych
6.1.2.    Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania finansami
6.1.3.    Tryb prac nad budżetem a budżet zadaniowy
6.1.4.    Założenia do budżetu jednostki samorządu terytorialnego

6.2.    Limit wydatków

6.2.1.    Prognoza dochodów
6.2.2.    Dochody z budżetu państwa
6.2.3.    Dochody z podatków i opłat
6.2.4.    Dochody z majątku
6.2.5.    Dotacje na zadania własne
6.2.6.    Środki z budżetu Unii Europejskiej
6.2.7.    Inne dochody
6.2.8.    Limit deficytu

6.3.    Planowanie celów i zadań – docelowe wartości mierników
6.4.    Planowanie wydatków - kosztorys wykonania zadań

6.4.1.    Wybór metody realizacji zadania
6.4.2.    Wspólne założenia do kalkulacji wydatków

6.5.    Oszacowanie kosztów wykonania zadania

6.5.1.    Planowanie wynagrodzeń
6.5.2.    Planowanie wydatków na świadczenia pieniężne
6.5.3.    Planowanie wydatków rzeczowych
6.5.4.    Planowanie dotacji
6.5.5.    Planowanie inwestycji
6.5.6.    Planowanie kosztów obsługi długu
6.5.7.    Bezpieczniki

6.6.    Bilansowanie i korekty
6.7.    Uchwalanie budżetu

7. Wykonywanie budżetu a budżet zadaniowy

7.1.    Zatwierdzanie wydatków
7.2.    Monitorowanie przebiegu wykonania budżetu zadaniowego
7.3.    Ewidencja i sprawozdawczość
7.4.    Ewidencja wydatków w budżecie zadaniowym

7.4.1.    Ewidencja budżetu zadaniowego a system rachunkowości budżetowej
7.4.2.    Zarządzanie jednostką jako zadanie budżetu zadaniowego
7.4.3.    Zasady klasyfikacji wydatków według zadań budżetu zadaniowego


8. Rozliczenie wykonania budżetu zadaniowego

8.1.    Sprawozdanie z wykonania budżetu zadaniowego
8.2.    Ocena wykonania budżetu zadaniowego

8.2.1.    Ocena skuteczności wykonania zadań
8.2.2.    Ocena wykonania planu dochodów i wydatków
8.2.3.    Ocena efektywności wykonania zadań
8.2.4.    Wykonanie budżetu zadaniowego a absolutorium

8.3.    Wnioski ze sprawozdania

9. Wybrane zagadnienia

9.1.    Budżet zadaniowy jako forma dialogu z mieszkańcami

9.1.1.    Jawność i przejrzystość finansów publicznych
9.1.2.    Warunki efektywnego udziału mieszkańców w pracach budżetowych

9.2.    Budżet zadaniowy województwa samorządowego
9.3.    Budżet zadaniowy a organizacja urzędu
9.4.    Bariery wdrażania

9.4.1.    Niechęć administracji
9.4.2.    Niezgodność norm prawnych z faktycznymi możliwościami
9.4.3.    Kadry
9.4.4.    Statystyka


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel
Aneksy

Ostatnio przeglądane

Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Przewodnik
 

Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Przewodnik

Elżbieta Malinowska-Misiąg, Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak

Twoja cena: 10,00 zł / 119,00 zł
więcej