Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwarka


Wydawanie decyzji administracyjnych

Podziel się:

Wykop Facebook Twitter Twitter
 

Kod produktu: WDA

Autor: Robert Suwaj

Wydawnictwo: PRESSCOM

Biblioteka Administracja Publiczna

Rok wydania: 2011

ISBN: 978-83-61188-95-7

Liczba stron: 256

Okładka: twarda

Wyprzedaż, Promocja,

Twoja cena:10,00

Stara cena: 119,00 zł

Oszczędzasz: 109,00 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

W praktyce administracyjnej bardzo ważnym zagadnieniem są zasady i tryb wydawania decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Autor podejmuje tę problematykę, przedstawiając trzy etapy procesu: wszczęcie postępowania administracyjnego, postępowanie wyjaśniające oraz przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie. Koncentruje się przy tym na postępowaniu przed organem I instancji. Analizując zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych, przywołuje nie tylko liczne publikacje temu poświęcone, ale również odpowiednie orzecznictwo sądowe.

 

Trzecie wydanie publikacji zostało zaktualizowane w oparciu o rozwiązania wprowadzone ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a także ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. 

 

Pozycja adresowana jest do wszystkich, którzy uczestniczą w ogólnym postępowaniu administracyjnym, zarówno urzędników wydających decyzje administracyjne, jak i stron postępowania oraz ich pełnomocników.

 

Publikacja zawiera 62 wzory pism przydatnych w procesie wydawania decyzji administracyjnych oraz płytę CD z ich edytowalnymi wersjami.

Autorzy

Dr Robert Suwaj - adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Należy do towarzystw naukowych The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe oraz Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Wykłada na konferencjach i szkoleniach poświęconych prawu i procedurom administracyjnym, jest autorem ponad 100 publikacji i opinii z tego zakresu, m.in. monografii „Postępowanie dowodowe w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego” oraz „Judycjalizacja postępowania administracyjnego”.

Spis treści

„Wydawanie decyzji administracyjnych”
Autor: Robert Suwaj

 

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Wszczęcie postępowania administracyjnego


1.    Zagadnienia wspólne dla obu trybów wszczęcia postępowania

1.1.    Zagadnienia wstępne
1.2.    Sprawa administracyjna
1.3.    Organ administracji publicznej

1.3.1.    Pojęcie organu
1.3.2.    Właściwość organu
1.3.3.    Upoważnienie pracownika
1.3.4.    Wyłączenie pracownika i organu

1.4.    Uczestnicy postępowania i ich rola

1.4.1.    Strona postępowania
1.4.2.    Podmioty na prawach strony
1.4.3.    Pozostali uczestnicy postępowania

1.5.    Współuczestnictwo

1.5.1.    Współuczestnictwo formalne
1.5.2.    Współuczestnictwo materialne
1.5.3.    Obowiązek powiadomienia pozostałych stron o wszczęciu postępowania

1.6.    Data wszczęcia postępowania i jej skutki prawne

2.    Wszczęcie postępowania na żądanie strony

2.1.    Ocena istoty i zakresu żądania
2.2.    Postępowanie organu niewłaściwego w sprawie
2.3.    Ocena interesu prawnego wnioskodawcy
2.4.    Kontrola kompletności podania

3.    Wszczęcie postępowania z urzędu

3.1.    Rola podmiotów inicjujących wszczęcie postępowania
3.2.    Postępowanie przedwstępne
3.3.    Formalne wszczęcie postępowania w sprawie administracyjnej


Rozdział II
Postępowanie wyjaśniające


1.    Zagadnienia ogólne postępowania wyjaśniającego

1.1.    Pojęcia podstawowe
1.2.    System źródeł dowodowych
1.3.    Pozadowodowe formy ustalania stanu faktycznego

2.    Czynności techniczne postępowania

2.1.    Ramy czasowe załatwiania spraw
2.2.    Wezwania

2.2.1.    Zasady dokonywania wezwań
2.2.2.    Treść wezwania

2.3.    Protokoły i adnotacje

2.3.1.    Przesłanki sporządzenia protokołu
2.3.2.    Treść protokołu
2.3.3.    Sposób postępowania z protokołem

2.4.    Udostępnianie akt

2.4.1.    Uprawnienia strony w zakresie dostępu do akt
2.4.2.    Zasady udostępniania akt

3.    Czynności procesowe organu w postępowaniu wyjaśniającym

3.1.    Wstępna ocena stanu faktycznego
3.2.    Stan prawny a zakres postępowania dowodowego
3.3.    Czynności dowodowe organu

3.3.1.    Analiza treści dokumentu
3.3.2.    Przesłuchanie świadka, biegłego, strony
3.3.3.    Przeprowadzenie oględzin
3.3.4.    Przyjęcie oświadczenia od strony

3.4.    Ocena faktów

4.    Udział w postępowaniu innych podmiotów

4.1.    Rola i zakres uprawnień strony
4.2.    Charakter udziału świadków i biegłych
4.3.    Uczestnictwo pozostałych podmiotów

5.    Przerwanie toku postępowania

5.1.    Współdziałanie organów
5.2.    Zawieszenie postępowania
5.3.    Umorzenie postępowania administracyjnego


Rozdział III
Przygotowanie i wydanie decyzji


1.    Zagadnienia ogólne dotyczące decyzji
2.    Elementy i struktura decyzji

2.1.    Oznaczenie organu administracji wydającego decyzję
2.2.    Data wydania decyzji
2.3.    Oznaczenie strony lub stron
2.4.    Powołanie podstawy prawnej
2.5.    Osnowa decyzji
2.6.    Uzasadnienie faktyczne i prawne
2.7.    Pouczenie
2.8.    Podpis
2.9.    Inne składniki decyzji

3.    Doręczenie decyzji

3.1.    Sposoby doręczania decyzji
3.2.    Miejsce doręczeń
3.3.    Skutek doręczenia

4.    Związanie organu decyzją
5.    Wykonalność decyzji
6.    Możliwość modyfikacji treści decyzji przez organ, który ją wydał

6.1.    Modyfikacja w zakresie wad nieistotnych decyzji

6.1.1.    Uzupełnienie decyzji
6.1.2.    Sprostowanie decyzji
6.1.3.    Wyjaśnienie decyzji

6.2.    Modyfikacja w zakresie wad istotnych decyzji

6.2.1.    Uchylenie lub zmiana decyzji w trybie samokontroli
6.2.2.    Uchylenie, zmiana i stwierdzenie wygaśnięcia decyzji ostatecznych

 

Podsumowanie
Bibliografia
Wzory pism

Ostatnio przeglądane

Wydawanie decyzji administracyjnych
 

Wydawanie decyzji administracyjnych

Robert Suwaj

Twoja cena: 10,00 zł / 119,00 zł
więcej